Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Державне регулювання регіонального розвитку : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

2.2. Державне регулювання регіонального розвитку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Механізм управління процесом соціально-економічного розвитку регіону визначається системою важелів, що викори-стовується як на державному, так і на регіональному й місце-вому рівнях для формування економічного простору, що роз-вивається за законами ринкової економіки. Важелі цього ме-ханізму повинні, з одного боку, сприяти формуванню ринко-вої системи як більше сприятливої для розвитку економіки, забезпечувати ріст ефективності виробництва.

З іншого боку, ринок не тільки не в змозі вирішити більшість регіональних соціальних і екологічних проблем, а й сприяє їхньому поглибленню, тому важелі механізму уп-равління повинні обмежувати розвиток ринкових відносин при рішенні тих проблем, які не можуть вирішуватися за допо-могою ринку. Державне регулювання не слід ототожнювати з адміністративно-розподільними відносинами. Механізм дер-жавного регулювання настільки правомірний, наскільки зберігаються за державою функції управління економічними процесами й, зокрема, функція формування й зміцнення рин-кового простору країни і її ефективне включення у світову економіку.

У регіональній економіці виділяється ряд механізмів уп-равління процесами соціально-економічного розвитку регіону [7, 12].

1. Механізм, заснований на використанні важелів саморе-гулювання. У цьому випадку головна функція держави поля-гає в тому, щоб визначити економіко-правові умови діяльності для всіх суб’єктів ринкових відносин, самі ж відносини регу-люються ринком.

Розділ 2

2.         Механізм державного регулювання. У цьому випадку функції держави значно ширші, вони не обмежуються лише областю законодавства, а включають участь держави у всіх фа-зах відтворювального процесу.

3.         Механізм стихійного регулювання, що характери-зується як пасивною роллю держави в управлінні ринковою системою, так і відсутністю передумов для використання ва-желів саморегулювання. Результатом використання цього ме-ханізму може бути поглиблення економічної кризи, посилен-ня розбалансованості ринкової системи, гіперінфляція й т. ін.

Тому в умовах становлення ринкових відносин успішною передумовою соціально-економічного розвитку регіонів є збе-реження державного регулювання. Державне регулювання ви-користається в інтересах усього суспільства як для активізації потрібної йому діяльності, так і для обмеження небажаних її форм.

Регіональна політика становить методологічну основу си-стеми державного регулювання регіонального розвитку.

Державне регулювання регіонального розвитку — це ціле-спрямована діяльність держави в особі відповідних законодав-чих, виконавчих і контролюючих органів, які за допомогою си-стеми різних підходів і методів забезпечують досягнення по-ставленої мети й вирішення намічених економічних і соціаль-них завдань, що відображають конкретний етап розвитку регіональної економіки [8]. Державне регулювання регіональ-ного розвитку являє собою систему, що характеризується ря-дом аспектів, серед яких:

♦ методологічний, що представляє державне регулюван-ня регіонального розвитку як сукупність принципів, форм, підходів і методів, використовуваних у процесі регіонального управління. Саме методологічна обґрун-тованість державного регулювання економіки регіонів забезпечує дієвість заходів регулювання, спрямованих на досягнення поставлених цілей;

<