Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНОМ 2.1. Регіональна державна політика й політика регіонів України : Управління розвитком регіону : Бібліотека для студентів

Розділ 2. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНОМ 2.1. Регіональна державна політика й політика регіонів України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Регіоналізація управління економікою означає децент-ралізацію управління, при якій центральні органи влади делегу-ють регіональним органам повноваження й відповідальність за ефективне прийняття рішень із питань розвитку відповідного регіону. Регіоном у цьому випадку виступає адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто. Необхідність регіоналізації викликана ростом масштабів суспільного вироб-ництва, ускладненням управління й зменшенням можливості враховувати в центрі особливості кожного регіону.

Особливості в розвитку регіонів України, регіональні відмінності єдиного господарського простору обумовлені різними історико-географічними передумовами господарсько-го освоєння східних і західних територій, природно-ресурсним потенціалом, розселенням населення й демографічною ситу-ацією. У роботах вітчизняних і закордонних регіоналістів [7] до найпоширеніших причин регіональних відмінностей (нерівностей) належать:

♦          розходження природно-кліматичних умов життя й підприємництва в окремих регіонах країни;

♦          масштаби, якість і напрямки використання природних ресурсів, які визначають “продуктивність” регіонів. Цей фактор впливає не тільки на сільське господарство, рибальство, видобуток копалин і лісове господарство, а й на умови розміщення промисловості й життя людей;

♦          периферійне або глибинне положення регіону, внаслідок чого підвищуються транспортні витрати,

 

ростуть ціни й звужується ринок збуту. Погані транс-портні й комунікаційні зв’язки периферійного регіону утруднюють його економічний розвиток;

♦          застаріла структура виробництва, запізнювання із вве-денням інновацій;

♦          агломераційні переваги (велике перетинання в регіоні міжгалузевих зв’язків) і агломераційні недоліки (пере-населення);

♦          тенденції в економічному розвитку країни (у періоди економічного росту в так званих відсталих регіонах ви-никають нові фірми, що спричиняє господарську ак-тивність, а на стадії стагнації активність падає);

♦          стадія технологічного розвитку, що впливає на ті або інші види виробництва товарів (сировинні ресурси, проміжні продукти, товари кінцевого споживання, по-слуги й т.ін.);

♦          політичні умови, форми загальної й регіональної політики, інституціональні фактори: ступінь регіональ-ної автономії, історія розвитку й т. ін.;

♦          фізичні фактори розміщення: наявність або відсутність гаваней, аеропортів, транспортних систем, промисло-вих площадок, забезпеченість телекомунікаційними си-стемами й ін., тобто виробнича інфраструктура;

♦          великий зовнішній контроль над фірмами або мала пи-тома вага фірм, заснованих місцевими підприємцями;

♦          соціально-культурні фактори: ступінь урбанізації, освіченість населення, наявність наукових центрів і т. ін.

Регіональні відмінності визначають територіальну струк-туру народногосподарського комплексу України, що характе-ризується значними диспропорціями. Співвідношення показ-ників загальної площі в областях України становить 1:4 (мінімальна площа 8 тис. кв. км, ма