Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4. Особливості та переваги системи своєчасного виробництва : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Особливості та переваги системи своєчасного виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

Досягнення ефективності придбання матеріалів та управління ними є пріоритет-ною метою більшості підприємств-виробників. Значне зростання за останні декілька років вартості матеріалів, а отже й собівартості продукції, яка знаходиться у прямій залежності від неї, стало предметом особливої уваги вищої ланки управління.

Японські фірми продемонстрували здатність ефективно управляти своїми вироб-ничими системами. Досягнутим успіхам у найбільшій мірі вони завдячують впровад-женню нового підходу щодо управління виробничим процесом і запасами, яке отри-мало назву системи своєчасного виробництва («just-in-time», тобто «точно в строк»), скорочено ССВ. Ця система, яка ще називається системою «канбан», опинилась в центрі загальної уваги, оскільки значним чином вплинула на ефективність управлін-ня запасами і ріст продуктивності праці на підприємствах японської автоіндустрії.

Своєчасне виробництво являє собою систему «втягнення у попит», тобто систему придбання і виготовлення продукції в дуже невеликій кількості «точно до моменту» споживання.

Ідея, яка лежить в основі цього підходу, зародилась за умов перенаселення про-мислових районів Японії і дефіциту власних ресурсів, що виробило у японців звичку економити на всьому. Згодом ідея одержала розвиток у фірмі «Тойота», яка перетво-рила її в свою офіційну систему управління, спрямовану на задоволення конкретних вимог покупців щодо конструкції та кольору автомобілів з мінімально можливим строком доставки замовлень.

Система своєчасного виробництва розглядає наявність товарно-матеріальних за-пасів з філософської точки зору як зло, існування якого ускладнює вирішення необ-хідних питань. Вимагаючи значних витрат на утримання, як стверджують прибічники системи своєчасного виробництва, великі матеріальні запаси не надають можливості компанії стати конкурентоспроможною. З практичної точки зору головною метою системи своєчасного виробництва є уникнення будь-яких зайвих витрат, а головний критерій успіху у цій справі — наявність незначної кількості запасів або їх відсут-ність. Все, що сприяє досягненню цієї мети, може розглядатися як фактичне впрова-дження системи своєчасного виробництва.

Невеликі запаси, які передбачає система своєчасного виробництва, повинні обов’язково бути високої якості. Така вимога надає можливість системі своєчасного виробництва забезпечувати високу якість продукції та унікальний її характер.

Слід зазначити, що система своєчасного виробництва об’єднує п’ять функцій ви-робничого процесу — накопичення ресурсів, зберігання, транспортування, виробничі операції і контроль — в єдиний регульований технологічний процес. У відношенні до процесу виготовлення системою передбачається, що компанія буде виготовляти лише такий обсяг продукції, який необхідно надати своїм дилерам або покупцям. Щодо закупівель передбачається, що постачальник буде постачати комплектуючі вузли та деталі точно до моменту складання з них готових виробів. У відношенні по-стачань система потребує вибору такого режиму транспортування, який може забез-печити доставку придбаних вузлів та матеріалів на місце розвантаження невеликими партіями і точно на момент обслуговування процесу виробництва.

Система своєчасного виробництва є найбільш узгодженою з попитом. Покладе-ний в її основу принцип полягає в необхідності виготовляти продукцію лише тоді,

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами

коли в ній є потреба, і лише в тій кількості, яка необхідна покупцям. При кожній операції виготовляється лише те, що потрібно для наступної операції. Виробничий процес не починається до тих пір, поки з місця наступної операції не надійде сигнал про необхідність подальшого виробництва. Деталі, сировина і матеріали постачають-ся лише на момент їх використання у виробничому процесі.

Основна мета системи своєчасного виробництва полягає у скороченні запасів до незначного або нульового рівня. У звичайному виробництві запаси сировини є на-слідком перевищення обсягу продукції виробництва над попитом. Запаси є своєрід-ним буфером — коли виробництво не відповідає попиту, що передбачався.

За умов звичайної організації виробництва продукція переміщується від однієї групи обладнання до іншої. Зазвичай верстати з однаковими функціями розміщені поряд, це місце називають ділянкою або виробничою лінією. Робітники, які володі-ють операціями на обладнанні певного типу, розміщуються на одній дільниці. В сис-темі своєчасного виробництва подібна організаційна схема замінюється на структуру виробничих ланок, або центрів робіт. У багатьох стандартних операціях людей замі-нюють автомати. Праця в умовах системи своєчасного виробництва має не спеціалі-зований, а універсальний характер.

Система своєчасного виробництва потребує більш жорсткого контролю за якістю виробництва. Одна забракована деталь може викликати різку зупинку всього вироб-ництва. В умовах виробництва, що не має власних запасів, низька якість недопусти-ма. Іншими словами, така система не може бути реалізована без проведення всеохо-плюючого контролю якості.

Потенційні переваги системи своєчасного виробництва: По-перше, застосування цієї системи призводить до зменшення рівня запасів, що означає менше вкладення капіталу у товарно-матеріальні цінності. Оскільки при застосуванні такої системи необхідно мати у наявності мінімальну кількість матеріалів, то завдяки цьому знач-но зменшується загальний рівень запасів. У багатьох японських компаніях застосу-вання концепції своєчасного виробництва знизило запаси до такого рівня, внаслідок якого оборотність обігового капіталу за рік виявилася значно вищою, ніж у відповід-них фірмах США. Наприклад, проголошена оборотність запасів у компанії «Toйота» склала від 41 до 63 разів, у той час як у аналогічних компаніях США показники обо-ротності запасів коливались у межах від 5 до 8 раз.

По-друге, оскільки для здійснення закупівель в умовах системи своєчасного ви-робництва необхідно значно менше часу на доставку, надійність виконання замов-лення значно зростає. Скорочення циклу замовлення і зростання надійності його виконання також сприяє суттєвому зменшенню потреби в резервному запасі. Через це і графік виробництва фірми у рамках плановано-виробничої перспективи скоро-чується. Це дозволяє виграти час, який необхідний того, щоб відреагувати на зміну кон’юнктури ринку. Виробництво продукції невеликим партіями завдяки прискоре-ному переходу у робочий стан також сприяє досягненню більшої гнучкості.

По-третє, впровадження системи своєчасного виробництва сприяє покращанню якості виробництва. Коли замовлена кількість продукції незначна, джерело проблем з якістю легко виявляється і негайно вирішується. У робітників буде спостерігатися більше розуміння значення якості продукції, що, в свою чергу, призводить до підви-щення якості виробництва на робочих місцях.

По-четверте, система виробничого обліку при застосуванні системи своєчасного виробництва значно простіша, ніж при застосуванні методів традиційної системи заТема 5. Економічна сутність матеріальних ресурсів та особливості управління ними

купівлі і зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей. Так, матеріали і неза-вершене виробництво об’єднуються, зазвичай, на одному рахунку (ресурси сировини і незавершене виробництво).

По-п’яте, витрати на різноманітні виробничі функції, які раніше класифікували-ся як непрямі витрати, при застосуванні системи переводяться до розряду прямих витрат. Наприклад, при системі своєчасного виробництва робітники, які відносяться до основного виробничого персоналу, повинні виконувати допоміжні роботи, які при традиційній системі здійснюються допоміжним персоналом.

Витрати на придбання матеріалів можуть бути знижені за рахунок проведення більш широкого вартісно-функціонального аналізу, розширення взаємодії з катего-ріями постачальників.

Іншими фінансовими перевагами системи своєчасного виробництва є:

1.         Зменшення капітальних витрат на утримання складських приміщень для за-пасів готової продукції.

2.         Зниження ризику морального старіння запасів.

3.         Зниження втрат від браку і зменшення витрат на переробку.

4.         Зменшення обсягу документації.

5.         Зниження витрат на основні виробничі матеріали за рахунок підвищення якос-ті придбаних матеріалів.

На багатьох підприємствах з традиційною організацією виробництва більша частина зусиль у сфері внутрішнього обліку витрачається на введення нормативів по трудовитратах та накладних витратах, а також на визначення і врахування від-хилень від цих нормативів. У підприємствах, які працюють за системою своєчас-ного виробництва, відзначається суттєве зниження уваги до відхилень по витратах товарно-матеріальних цінностей. Використання аналізу відхилень зберігається на рівні підприємства, але основна увага з позиції абсолютної значущості для кожного конкретного випадку покладається на врахування ймовірних тенденцій розвитку ви-робничого процесу.