Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Сутність, функції і типи господарських рішень : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1. Сутність, функції і типи господарських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Прийняття рішень становить основний зміст діяльності керівника. Одначе для ме-неджера прийняття рішень — це постійна і досить відповідальна робота. Необхідність прийняття рішень присутня в роботі керівника будь-якого рівня під час формування цілі та досягнення її через сукупність взаємопов’язаних, цілеспрямованих та логічно послідовних управлінських дій, які забезпечують реалізацію управлінських задач.

Кожна управлінська функція пов’язана з декількома загальними, життєво важли-вими господарськими рішеннями.

Функція планування відповідає на питання:

1.         Яка природа підприємницької діяльності?

2.         Якими повинні бути наші цілі?

3.         Які зміни відбуваються в зовнішньому середовищі і як вони впливатимуть на організацію?

4.         Яку стратегію та тактику слід обирати, щоб досягти поставлених цілей?

Функція організації направлена на вирішення таких проблем:

1.         Яким чином слід структурувати роботу організації? Як доцільно збільшити блоки в структурі організації?

2.         Як скоординувати функціонування цих блоків, щоб воно відбулося гармоній-но, без протиріч?

3.         Прийняття яких рішень на кожному рівні організації слід довіряти людям, зо-крема керівникам?

4.         Чи слід змінювати структуру організації через зміни в зовнішньому середо-вищі?

Функція мотивації розкриває потреби підлеглих:

1.         Якою мірою задовольняються їхні потреби під час діяльності, що спрямована на досягнення цілей організації?

2.         Якщо задоволення роботою та продуктивність праці твоїх підлеглих підвищи-лись, то за рахунок чого це сталося?

3.         Що може зробити керівник, щоб підтримати рівень задоволення працею та про-дуктивність праці підлеглих?

Тема 4. Технологія прийняття господарських рішень із управління витратами

Функція контролю обґрунтовує:

1.         Як повинні вимірюватися результати праці?

2.         Як часто слід давати оцінку результатам праці?

3.         Яких успіхів досягли підлеглі в досягненні поставлених цілей?

4.         Якщо ми недостатньо просунулися в досягненні поставлених цілей, то чому це сталося та які корективи потрібні?

Прийняття господарських рішень — це творчий процес у діяльності керівників, який включає такі стадії:

•          постановка цілі; вивчення проблеми; вибір та обґрунтування критеріїв ефек-тивності за можливих наслідків прийнятих рішень; розгляд варіантів рішень; вибір та кінцеве формування рішення; прийняття рішення;

•          доведення рішень до виконавців; контроль за виконанням рішень.

Рішення можна класифікувати за багатьма ознаками. Умови, в яких приймають-ся рішення, досить сильно впливають на якість прийнятих рішень. Зазвичай рішення приймаються в умовах визначеності або ризику (невизначеності).

В умовах визначеності менеджер впевнений в результатах кожної з альтернатив.

В умовах ризику (невизначеності) максимум, що може зробити менеджер, — це визначити імовірність успіху для кожної альтернативи.

Важливе значення має культура менеджера (цінності та традиції організації). На співробітників впливає культура організації, і тому вони не розглядають рішень за межами організації. Існують інші критерії класифікації управлінських рішень (рис. 4.1):

•          за терміном дії наслідків рішення: довгострокові, середньострокові та коротко-строкові рішення;

•          за частотою прийняття: одноразові (випадкові) та такі, що повторюються;

•          за широтою охоплення: загальні (які стосуються всіх співробітників), тематичні та вузькоспеціалізовані;

•          за формою підготовки: одноосібні, групові, колективні рішення;

•          за складністю: прості та складні;

•          за регламентом: контурні, структуровані, алгоритмічні;

•          за належністю до об’єктів управління: технічні, організаційні, економічні, со-ціальні;

•          за характером управлінської ситуації: програмні, ініціативні, виробничо-ситуа-ційні.

Контурні рішення лише приблизно позначають схему дії підлеглих і дають їм ши-рокий простір для вибору засобів та методів їх втілення.

Структуровані передбачають жорстке регламентування (обмеження) дії підлег-лих. Ініціатива з їх сторони може бути підтримана лише в рішенні другорядних пи-тань.

Алгоритмічні — гранично жорстко регламентують діяльність підлеглих і прак-тично виключають їх ініціативу.

Існує інша класифікація (за Месконом) управлінських рішень.

Організаційні рішення — це вибір, який повинен зробити керівник, що виконує свої обов’язки, які обумовлені його посадою.

Ціль організаційного рішення — забезпечення руху до поставлених задач. Органі-заційні рішення поділяються на дві групи:

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами

•          запрограмовані;

•          незапрограмовані.

У запрограмованому режимі число можливих альтернатив обмежене, вибір пови-нен бути зроблений у межах напрямів, заданих організацією.

Незапрограмовані рішення — це рішення, які вимагають певною мірою нових си-туацій, вони всередині не структуровані або пов’язані з невідомими факторами. Це рішення з питань: якими повинні бути цілі організацій, як поліпшити продукцію, як удосконалити структуру.

Практично в усіх випадках для керівника важко прийняти рішення (інколи не-можливо), яке не матиме негативних наслідків.

 

            Управлінські рішення          

                                                                                                                                

Характер

управлінської

ситуації                      Термін дії наслідків               Широта охоплення               Форма підготовки                 Незалежність до об’єктів управління

                                                          

                                                                                             

                                               довго-строкові         

                                                                                              технічні

                                                          

                                                                                             

            виробничо-ситуаційні                                 середньо-строкові    

                        вузько-спецалізовані                                                                       організаційні

                                                          

                                                                                             

            ініціативні                              коротко-строкові      

                        тематичні                              колективні                             економічні

                                                                                                                     

                                   соціальні

Рис. 4.1. Класифікація управлінських рішень

Роберт Кац зауважує, що кожне рішення повинно «врівноважувати найбільш су-перечливі цінності, цілі та критерії, що з будь-якої точки зору воно буде гірше опти-мального. Кожне рішення чи вибір, яке стосується всього підприємства, буде мати негативні наслідки для певних його частин».

Тому слід розглядати організацію з позиції системного підходу і враховувати можливі наслідки управлінського рішення для всіх частин організації.

Наприклад: фірма відмовилась від звільнення працівників під час спаду вироб-ництва, гарантуючи зайнятість всім робітникам. Хоч додаткові витрати неминучі, але збережуть довіру працівників.

Ефективні керівники розуміють, що «флюгерна тактика» неприйняття рішення такою ж мірою незадовільний або навіть гірший хід, ніж прийняття поганого рішення. Тим не менше зустрічаються ситуації, в яких вочевидь відмова від вибору буде хоро-шим рішенням. Наприклад, якщо додаткова інформація повинна незабаром надійти, а час не є критичним фактором, то можливо краще не приймати рішення негайно.

Тема 4. Технологія прийняття господарських рішень із управління витратами

Підходи до прийняття рішень

Під час розгляду процесу прийняття рішень треба враховувати два моменти:

1)         приймати рішення, як правило, легко, але хороше рішення прийняти важко;

2)         прийняття рішення — це психологічний процес, тому можна стверджувати, що прийняття рішення має інтуїтивний (заснований на судженнях) або раціональний характер.

Інтуїтивне рішення — це вибір, зроблений тільки на впевненості, що він правиль-ний.

Рішення, засноване на судженнях, — це вибір, обумовлений знанням та накопиче-ним досвідом. Раціональне рішення відрізняється від інших тим, що воно не залежить від минулого досвіду.

Процес прийняття рішень

Процес прийняття рішень складний та багатосторонній. Він включає цілий ряд стадій та операцій. Кількість та якість прийняття рішень залежить від керівника, ситуації, стилю керівництва, культури організації. Важливо, щоб кожний керівник, враховуючи ситуацію та свій стиль управління, міг прийняти найбільш ефективне рішення.

Класичний підхід до прийняття управлінського рішення полягає у виконанні певної процедури та виконанні обов’язкових дій:

1.         Діагностика проблеми

Задача керівника на цьому етапі полягає в аналізі проблемної ситуації, вивченні справи та цілі, попередньому формуванні критеріїв рішення.

2.         Виявлення обмежень та визначення альтернатив

Причиною проблеми можуть бути чинники, які знаходяться за межами органі-зації, які керівник не в змозі змінити. Такі обмеження звужують прийняття опти-мальних рішень. Тому потрібно визначити джерело та суть обмежень та визначити альтернативи, тобто з’ясувати всі можливі дії, які усунуть причини проблеми.

3.         Прийняття рішення

На цій стадії розглядаються альтернативні рішення, вибираються ті, які матимуть найбільш сприятливі наслідки рішення.

4.         Реалізація рішення

На стадії реалізації вживаються заходи до конкретизації рішення і доведення його до виконавців, тобто цінність рішення полягає в тому, що воно реалізоване (здійснене).

5.         Контроль за виконанням рішення

У процесі контролю виявляються відхилення і вносяться поправки, які допома-гають реалізувати рішення повністю. За допомогою контролю встановлюється зво-ротний зв’язок між системою, що керує, та системою, якою керують.