Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Економіка природокористування: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — С. 29–34.

2.         Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. — М.: Мысль, 1972. — С. 33–35.

3.         Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2001. — 528 с.

4.         Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підпри-ємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 120 с.

5.         Юровский Б. Себестоимость продукции: Методические рекомендации по калькулирова-нию // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. — 2002. — № 6.

6.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

7.         Пожарицкая И. М., Пилатова Т. Н. Бухгалтерский подход к определе-нию затрат // Эко-номика и управление. — 2004. — № 1. — С. 33–35.

8.         Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

9.         Бондар І. Ю., Пахомов В. І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. — К.: КНТЕУ, 2000.

10. Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами

11.       Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

12.       Берзинь И. Э. Экономика фирмы. — М.: ИМПЭ, 1997. — 253 с.

13.       Матеріали семінару «Управління витратами», організованого Міжнародною фінан-совою Корпорацією в межах проекту Корпоративного Розвитку в Україні 22 травня 2003 р. в м. Кривому Розі.

14.       Іванюта С. М., Іванюта В. Ф. Менеджмент: Конспект лекцій. — Полтава: ПДАА, 2002. — 93 с.

15.       Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. — М., 1969–1978.

16.       Твишиани Д. М. Организация и управление. 2-е изд. — М., 1972.

17.       Кунц Т., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Пер. с англ. В 2-х т. — М., 1981.

18.       Олініченко К. С. Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами. / www.nbuv.gov.ua.

19.       Фелс Д. М., Гарке Е. Производственные счета: принципы и практика их введения.