Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Організація контролю знань студентів в умовах КМСОНП : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Організація контролю знань студентів в умовах КМСОНП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

4.4.1.   У процесі навчання реалізується поточний, модульний і підсумковий семе-

стровий контроль знань студентів.

Поточний контроль знань ведеться шляхом виконання контрольних робіт (як пра-вило, у формі тестів), на лабораторних, практичних (семінарських) заняттях, у проце-сі виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, розрахункових, графічних (розрахунково-графічних) робіт чи інших видів індивідуальної роботи студентів.

Модульний контроль підсумовує результати засвоєння змістового модуля дис-ципліни та реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів.

Підсумковий семестровий контроль відображає міру компетентності студента в певній навчальній дисципліні й проводиться у формах семестрового екзамену (пись-мового, усного, модульного) чи заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в термін, встановлений графіком навчального процесу.

Семестровий залік — це форма підсумкового контролю засвоєння студентами на-вчального матеріалу на підставі результатів виконання ними певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, яка не передбачає обов’язкової присутності студента. Заліки студент повинен отримати до початку підсумкового контролю або екзаменаційної сесії.

Екзамени складаються в період підсумкового модульного контролю або екза-менаційних сесій, передбачених графіком навчального процесу згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку проведення підсумкового контролю.

Студент вважається допущеним до контролю за семестровим модулем, якщо ви-конав усі види робіт за відповідний семестровий модуль із цієї навчальної дисциплі-ни (виконані та захищені лабораторні роботи, заплановані контрольні роботи, РГР, захищені курсові проекти або роботи тощо).

Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються робочи-ми навчальними планами і семестровими графіками навчального процесу. У випад-ку, коли студент навчається за індивідуальним планом, йому може бути визначений окремий графік контрольних заходів.

4.4.2.   Контроль успішності студентів забезпечується поєднанням традиційних

видів контролю з модульно-рейтинговою системою оцінювання знань (МРОЗ).

МРОЗ — організація навчального процесу, за якої вивчення студентом навчаль-ної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання на-вчальних модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань і вмінь здійснюється за рейтинговою системою.

4.4.3.   Навчальна дисципліна — сукупність змістовних модулів, кожний з яких

охоплює одиницю навчального матеріалу і завершується контролем.

Змістовим модулем називають визначену робочою програмою логічно завер-шену частину навчальної дисципліни, у результаті вивчення якої студент отримує певну сукупність знань та умінь. Змістовий модуль має загальний обсяг, кратний по-ловині кредиту ECTS (18 годин), вивчається протягом певного часу і завершується модульним контролем знань.

Управління ресурсами і витратами

Структурний модуль відповідає певній формі навчального процесу (лекції, прак-тичні чи семінарські заняття, лабораторні роботи, індивідуальна та самостійна робо-та студента).

4.4.4.   Суть МРОЗ полягає в тому, що кожному виду роботи чи навчальному еле-менту, які повинен виконати чи засвоїти студент, пропорційно їх трудомісткості, складності й ролі в загальній системі знань і умінь присвоюється певна кількість ба-лів. У процесі навчання із застосуванням простих і прозорих процедур проводиться оцінювання рівня компетенції студента шляхом контролю якості виконання роботи чи засвоєння знань. Сума оцінок для сукупності виконаних робіт чи засвоєних нав-чальних елементів дає бальну оцінку студента для окремого модуля, блоку модулів чи навчальної дисципліни в цілому.

4.4.5.   Правила модульно-рейтингового оцінювання знань студентів (МРОЗ) з конкретної навчальної дисципліни розробляються провідним викладачем на основі чинного «Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін», оформлюються у вигляді додатка до робочої програми дис-ципліни і затверджуються на засіданні кафедри.

4.4.6.   Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань з навчальної дисци-пліни встановлюється система балів, які отримує студент у процесі виконання усіх видів навчальних робіт та контрольних заходів, критерії оцінювання знань, вимоги щодо виконання навчального плану (обов’язковість виконання лабораторних робіт, курсових проектів та інших індивідуальних завдань).

4.4.7.   Індивідуальні та контрольні завдання розробляються кафедрою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики таким чином, щоб вони забезпе-чували об’єктивне оцінювання рівня знань та умінь студента стосовно кожного зміс-тового чи структурного модуля.

4.4.8.   При розробленні критеріїв оцінювання знань студентів викладач враховує всі види навчальної роботи та контрольні заходи, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни. Форми контролю знань (тести, письмові завдання, конт-рольні роботи, співбесіди тощо) встановлюються правилами МРОЗ даної дисциплі-ни й доводяться до відома студентів.

4.4.9.   Рейтингові бали з усіх розділів практичної підготовки визначаються з ура-хуванням якості виконання завдань та результатів захисту відповідних звітів (інди-відуального завдання, курсової роботи чи проекту, розрахунково-графічної роботи, звітів із практики тощо).

 

4.4.10. Викладач здійснює рейтинговий контроль на підставі затверджених пра-вил, веде облік отриманих студентами балів і узагальнює результати засвоєння сту-дентом змістових модулів під час модульних контролів та підсумкового контролю знань.

4.4.11. Відсутність студентів на контрольній роботі, лабораторному чи семінар-ському занятті, модульному контролі оцінюється в «нуль» балів. Залежно від при-чини відсутності викладач визначає форму проходження додаткового контролю з ме-тою відпрацювання навчального матеріалу.

4.4.12. Рейтинговою оцінкою з навчальної дисципліни є сума балів, отриманих студентом у процесі вивчення дисципліни та складання передбачених правилами МРОЗ контрольних заходів, приведена до 100-бальної шкали. Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни є комплексною характеристикою компетентності студента,

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Управління ресурсами і витратами»

яка враховує результати виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати модульних та підсумкового контролю знань.

4.4.13. За рейтинговою оцінкою визначаються також оцінка ECTS (від А до F) та традиційна чотирибальна національна оцінка згідно з обов’язковою для усіх навчаль-них дисциплін таблицею:

 

Рейтингова оцінка    Оцінка за шкалою ECTS      Оцінка за традицій-ною національною шкалою

91-100            А — відмінно            5 — відмінно

81-90  В — дуже добре        4 — добре

71-80  С — добре    

 

61-70  D — задовільно         3 — задовільно

51-60  Е — достатньо         

 

31-50  FX — незадовільно з можливістю повторної атестації    2 — незадовільно

Залік як форма підсумкового контролю виставляється при наявності рейтинго-вої оцінки понад 60 балів.

4.4.14. Якщо загальна кількість балів, набраних студентом протягом семестру, доз-воляє виставити позитивну підсумкову рейтингову оцінку і викладач не має заува-жень до студента, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни може бути виставлена без проведення підсумкового контролю. При цьому не пізніше офіційно призначено-го розкладом дня проведення підсумкового контролю до відомості в обліку успішнос-ті та індивідуального навчального плану студента (залікової книжки) виставляються: рейтингова оцінка, оцінка за шкалою ECTS та чотирибальна національна оцінка.

4.4.15. У випадку неявки студента на екзамен (залік) у відомість обліку успішнос-ті проставляється оцінка за МРОЗ.

4.4.16. Студенти, які не набрали необхідної кількості балів для зарахування дис-ципліни або претендують на вищу оцінку, мають право складати іспит (залік) із усьо-го курсу на загальних підставах. При цьому критерії оцінювання знань також повинні забезпечувати виставлення усіх трьох оцінок (рейтингової, за шкалою ECTS та за національною чотирибальною шкалою).

 

4.4.17. Навчальні дисципліни, загальний обсяг яких не перевищує 2 кредити ECTS (72 години), за рішенням кафедри допускається вважати одномодульними і вести контроль знань студентів традиційними методами без застосування МРОЗ. При цьому за результатами підсумкового контролю у відомості обліку успішності та індивідуального навчального плану студента (залікової книжки) також виставляють-ся три оцінки: рейтингова, оцінка за шкалою ECTS, чотирибальна національна оцінка.

4.4.18. Студенти, котрі отримали незадовільні оцінки (не атестовані) за резуль-татами модульного чи семестрового підсумкового контролю знань через неповажні причини, вважаються невстигаючими.

Студент, який отримав за результатами модульного чи семестрового підсумково-го контролю більше двох незадовільних оцінок, відраховується з вищого навчального закладу.

Управління ресурсами і витратами

Студент, який отримав не більше двох незадовільних оцінок, ліквідує заборгова-ності протягом 2 тижнів після завершення сесії чи модульного контролю. Повторне складання екзаменів проводиться за традиційними методами контролю (без вико-ристання МРОЗ) не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз викладаче-ві, другий — комісії, створеній деканом факультету. Якщо студент не склав екзамен (екзамени) з поважних причин, деканат визначає індивідуальний графік складання екзаменів.

Студентам, котрі не виконали навчальний план з поважних причин, підтвердже-них відповідними документами, може надаватись повторний курс або академічна від-пустка відповідно до наказу Міністерства освіти України від 06.06.96 р. № 153.

4.4.19. Головним узагальненим показником успішності студента є загальний ака-демічний рейтинг за семестр, навчальний рік чи весь період навчання. Він формуєть-ся з рейтингових оцінок усіх навчальних дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом, з урахуванням їх обсягу та вагомості в загальній системі знань. Академічний рейтинг встановлюється деканатом за правилами, викладеними в окре-мому «Положенні про рейтингову систему оцінювання діяльності студентів».

4.4.20. За сумарними результатами семестрових контролів студентам призначаєть-ся стипендія на наступний семестр згідно з чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.