Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_17add837bdbd7bcfe6f5268748623d8d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.5.       Структура залікового кредиту та порядок оцінювання навчальних досяг- : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1.5.       Структура залікового кредиту та порядок оцінювання навчальних досяг-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

нень студентів:

—        Кредити ECTS відображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь його частини (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає даний курс (або блок курсу) у ВНЗ, що визначає кредити;

—        Заліковий кредит — це завершена задокументована частина (навчальної дис-ципліни, практики, курсового проектування тощо) навчання студента, що під-лягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню;

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Управління ресурсами і витратами»

—        Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної про-грами (ОПП) (навчальна дисципліна, практики, державна атестація), що ре-алізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, прак-тичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи). Модуль може включати один або декілька змістових модулів;

—        Змістовий модуль — це система навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюється за допомогою відповідних методів навчання;

—        Залікові кредити містять структурні модулі одного або декількох видів нав-чальної діяльності студентів (аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студента).

Обсяг аудиторної роботи не повинен перевищувати 50% залікового кредиту, орі-єнтовні обсяги самостійної та індивідуальної роботи можуть становити по 25 відсот-ків;

—        У заліковому кредиті оцінюються всі види навчальної діяльності студента, що формують компетенції;

—        Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни повинна визначатися як середньо-зважена з результатів засвоєння окремих залікових модулів;

—        Навчальні досягнення студента з вивчення змісту навчальних дисциплін за видами діяльності відображаються у «Відомості обліку успішності», що вклю-чає: назву вищого навчального закладу, назву документа — Відомість обліку успішності, номер відомості, підпис декана факультету, дату, навчальний рік, номер семестру, назву факультету, назву спеціальності, курс, шифр академіч-ної групи, назву навчальної дисципліни, прізвище, ініціали, посада викладача, який виставляє підсумкову оцінку, прізвище, ініціали, посада викладача, який проводив практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснював поточний контроль, таблицю відомості, що містить:

 

1)         номер студента у списку;

2)         прізвище, ініціали студента;

3)         номер індивідуального навчального плану студента;

4)         підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою;

5)         підсумкову оцінку за чотирибальною національною шкалою;

6)         підсумкову оцінку за шкалою ECTS;

7)         підпис викладача, який виставив підсумкову оцінку;

 

—        формами організації навчання в умовах КМСОНП є лекційні, практичні, се-мінарські, лабораторні й індивідуальні заняття, усі види практик та консуль-тацій, виконання індивідуальних завдань студентів та інші форми і види на-вчальної та науково-дослідної діяльності студентів;

—        організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_17add837bdbd7bcfe6f5268748623d8d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0