ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

Передмова      3

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Управління ресурсами і витратами»         3

1.         Предмет та завдання дисципліни    3

2.         Зміст дисципліни за темами            3

3.         Програма дисципліни           3

4.         Оцінювання за кредитно-модульною системою  3

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ

РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ         17

Тема 1. Теоретичні засади управління ресурсами і витратами    17

1.1.      Сутність, зміст та класифікація ресурсів      17

1.2.      Економічна сутність витрат             21

1.3.      Основні етапи розвитку науки управління ресурсами і витратами        24

Контрольні питання до теми 1        37

Семінарське заняття до теми 1        37

Рекомендована література    37

Додаткова література            38

Тема 2. Витрати виробництва та підприємницький прибуток  39

2.1.      Економічна сутність операційних та виробничих витрат            39

2.2.      Особливості бухгалтерського обліку витрат, економічні витрати           45

2.3.      Підприємницький прибуток та чинники, що впливають на нього        49

Контрольні питання до теми 2        53

Рекомендована література    53

Додаткова література            53

Тема 3. Особливості системи управління витратами       55

3.1.      Поняття про систему управління витрат та її елементи  55

3.2.      Завдання, функції системи управління витратами та умови її ефективності      61

Контрольні питання до теми 3        66

Рекомендована література    66

Додаткова література            67

Тема 4. Технологія прийняття господарських рішень із управління витратами            68

4.1.      Сутність, функції і типи господарських рішень      68

4.2.      Етапи процесу прийняття рішень    71

4.3.      Моделювання рішень            77

4.4.      Методи, принципи і вимоги рішень           83

4.5.      Організація та контроль виконання рішень            90

Контрольні питання до теми 4        93

Рекомендована література    93

Додаткова література            94

Тема 5. Економічна сутність матеріальних ресурсів та особливості управління ними             95

5.1.      Сутність матеріальних ресурсів підприємства       95

5.2.      Організація процесу управління матеріальними ресурсами        100

5.3.      Планування і прогнозування матеріальних ресурсів         107

Додатки

5.4. Особливості та переваги системи своєчасного виробництва         113

Контрольні питання до теми 5        115

Рекомендована література    116

Додаткова література            116

Тема 6. Види кошторису витрат та їх розподіл      117

6.1.      Кошториси та процес управління запасами          117

6.2.      Методика розподілу загальновиробничих витрат            124

6.3.      Позамовний кошторис витрат         131

6.4.      Попроцесний кошторис витрат       133

Контрольні питання до теми 6        135

Рекомендована література    135

Додаткова література            136

Тема 7. Методологія розрахунку собівартості продукції (послуг)            137

7.1.      Методи розрахунку собівартості продукції (послуг)          137

7.2.      Система управління собівартістю продукції (послуг)       139

7.3.      Формування витрат за місцем виникнення та центрами відповідальності       146

Контрольні питання до теми 7        149

Рекомендована література    149

Додаткова література            150

МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ ТА ЇХ

ОСОБЛИВОСТІ У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА         151

Тема 8. Облік та аналіз витрат         151

8.1.      Облік витрат підприємства              151

8.2.      Фактори управління витратами підприємства      154

8.3.      Вплив виручки на рівень витрат підприємства    156

Контрольні питання до теми 8        159

Рекомендована література    159

Додаткова література            160

Тема 9. Планування витрат та методика складання кошторису витрат             161

9.1.      Планування витрат підприємства  161

9.2.      Бюджетування при управлінні витратами             164

9.3.      Контроль за використанням витрат           172

9.4.      Забезпечення контролю за здійсненням витрат підприємства  179

Контрольні питання до теми 9        184

Рекомендована література    184

Додаткова література            184

Тема 10. Особливості управління ресурсами і витратами на підприємствах окремих

галузей промисловості          186

10.1.    Внутрігосподарська звітність центрів витрат і відповідальності на підприємствах легкої промисловості              186

10.2.    Внутрішньогосподарська звітність центрів відповідальності на виробництвах харчової промисловості              193

10.3.    Організація центрів витрат і відповідальності в машинобудуванні і металообробці     198

10.4.    Документальне оформлення виробничого процесу і облік витрат у деревообробній галузі промисловості           203

Контрольні питання до теми 10      207

Рекомендована література    207

Управління ресурсами і витратами

Додаткова література            207

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві              209

11.1.    Особливість формування виробничих витрат по виробництву сільськогосподарської продукції      209

11.2.    Методологічні підходи до розподілу витрат на незавершене виробництво      216

11.3.    Інформаційні системи у формуванні витрат          218

Контрольні питання до теми 11      224

Рекомендована література    224

Додаткова література            224

Тема 12. Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства        226

12.1.    Сутність витрат обігу та витрат споживання        226

12.2.    Показники, що характеризують витрати обігу, та критерій їх економічності     231

12.3.    Аналіз витрат обігу торговельного підприємства             232

12.4.    Планування витрат торговельного підприємства             236

Контрольні питання до теми 12      238

Рекомендована література    238

Додаткова література            239

Тема 13. Особливості управління ресурсами і витратами в будівництві           240

13.1.    Сутність та природа витрат у будівництві             240

13.2.    Механізм управління матеріальними ресурсами  245

13.3.    Методика оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами на будівництві            256

Контрольні питання до теми 13      270

Рекомендована література    270

Додаткова література            271

Тема 14. Методика розрахунку показників ефективного використання витрат

підприємства             272

14.1.    Шляхи оптимізації управління матеріальними ресурсами           272

14.2.    Гранична дохідність і витратність ресурсу та дія закону убуваючої віддачі        282

14.3.    Позитивний і негативний ефект масштабу виробництва            284

14.4.    Виробнича потужність та її рівні     285

Контрольні питання до теми 14      287

Рекомендована література    287

Додаткова література            287

Тести з тем дисципліни        289

Додаток А       300

Додаток Б       301

Додаток В       302

Додаток Г       303

Додаток Д       304

Додаток Ж      305

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ІВАНЮТА Павло Васильович ЛУГІВСЬКА Ольга Петрівна

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією

доктора економічних наук, професора

Іванюти С. М.

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 21.05.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 18,6.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006