Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Ж : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток Ж


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ»

(витяг)

Стаття 5. Валові витрати

5.2.      До складу валових витрат включаються:

5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного пері-оду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продук-ції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати на придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3–5.7 цієї статті.

5.3.      Не включаються до складу валових витрат витрати на:

5.3.1.   Потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, а саме:

—        організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та по-жертвувань неприбутковим організаціям, визначеним пунктом 7.11 цього За-кону, та витрат, пов’язаних з проведенням рекламної діяльності, які регулю-ються нормами підпункту 5.4.4 цієї статті). Обмеження частини другої цього підпункту не стосуються платників по датку, основною діяльністю яких є:

—        організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;

—        придбання лотерей, участь в азартних іграх;

—        фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбаче-них пунктами 5.6 і 5.7 цієї статті, та в інших випадках, передбачених нормами цього Закону.

 

5.3.2.   Придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші по-ліпшення основних фондів та витрати, пов’язані з видобуванням корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації, згідно зі статтями 8 і 9 та підпунктом 7.9.4 цього Закону.

5.3.3.   Сплату податку на прибуток підприємств, податку на не рухомість, а також податків, установлених пунктами 7.8, 10.2 і стат тею 13 цього Закону; сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником подат ку для виробничого або невиробничого використання, сплату по-датків на доходи фізичних осіб, які відраховуються за рахунок сум виплат таких до-ходів згідно із законом України про оподаткування доходів фізичних осіб.

Для платників податку на прибуток підприємств, які не зареє стровані як платни-ки податку на додану вартість, до складу валових витрат виробництва (обігу) входять суми податків на додану вар тість, сплачених у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких належить до валових витрат такого платника податку.

У разі якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що обкладаються податком на дода ну вартість та звільнені від оподаткування, або не є об’єктом обкла дення таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг), які відносяться до складу валових витрат,

Управління ресурсами і витратами

та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включаєть-ся відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до складу податково го кредиту такого платника податку згідно із Законом України «Про податок на додану вартість».

5.3.4.   Сплату вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення подат-кових зобов’язань платника податку в порядку, передбаченому пунктом 16.3 цього Закону.

5.3.5.   Сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

5.3.6.   Утримання органів управління об’єднань платників податку, включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими юридичними особами.

Під терміном «холдингові компанії» слід розуміти юридичних осіб, які є власни-ками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними осо-бами як пов’язані особи, відповідно до пункту 1.26 цього Закону.

5.3.7.   Виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

5.3.8.   Виплату дивідендів.

5.3.9.   Виплату винагород або інших видів заохочень пов’язаним з таким платни-ком податку фізичним чи юридичним особам у разі, якщо немає документальних до-казів, що таку виплату або заохочен ня було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). За наявності зазначених документальних до-казів віднесенню до складу валових витрат підлягають фактичні суми виплат (заохо-чень), але не більші ніж суми, розраховані за звичайними цінами.

Не підлягають віднесенню до складу валових витрат суми збит ків платника по-датку, понесених у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) або їх обміном за ціна-ми, що нижчі за звичайні, пов’язаним з таким платником податку особам.

У разі коли сума виплат (заохочень) або її частина пов’язаним фізичним особам не визнаються валовими витратами, така сума (або її частина) є базою для нарахуван-ня внесків на соціальні заходи, передбачені пунктом 5.7 цієї статті.

Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відпо-відними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов’язковість ве-дення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом з поданням розрахунку податкових зобов’язань звітного періоду. Якщо платник подат-ку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, непідтверджені відповідними документами витрати не визнаються валовими витратами і на суму недосплаченого податку нараховується пеня у розмірі облікової ставки Національного банку Украї-ни, збільшеної в 1,2 разу.

Якщо платник податку поновить зазначені документи у наступ них періодах, під-тверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до валових витрат податкового періоду, на який припа дає таке поновлення.

5.4. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку.

До валових витрат включаються:

Додатки

5.4.1.   Витрати платника податку на забезпечення найманих пра цівників спеціаль-ним одягом, взуттям, обмундируванням, що необ хідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встанов-люється Кабінетом Міністрів України.

5.4.2.   Витрати, крім тих, що підлягають амортизації, пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на ви нахідництво і раціоналізацію господар-ських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю платника податку, виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платни-ка податку. Норми цього підпункту стосуються витрат на зазначені заходи незалежно від того, чи призвели такі заходи до збільшення доходів платника податку.

Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпе чення господар-ської діяльності платника податку, у тому числі з пи тань законодавства, і передплату спеціалізованих періодичних ви дань, а також на проведення аудиту згідно з чинним законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за рішенням платни-ка податку.

Витрати платника податку, пов’язані з професійною підготов кою або перепідго-товкою за профілем такого платника податку фізичних осіб, що перебувають у тру-дових відносинах з таким плат ником податку, в українських закладах освіти, за ви-нятком фізичних осіб, пов’язаних з таким платником податку. Порядок професійної підготовки і перепідготовки та розміри витрат на такі цілі встанов люються Кабіне-том Міністрів України.

Обов’язки з доведення зв’язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з осно-вною діяльністю платника податку, покладаються на такого платника податку.

У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно зв’язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з основною діяльніс-тю платника податку, такі податкові органи зобов’язані звернутися до Міністерства України у справах науки і технологій, чий експерт-ний висновок є підставою для прийняття рішення податковим органом.

Оскарження рішень податкових органів, прийнятих на підставі експертних ви-сновків Міністерства України у справах науки і техно логій, провадиться платниками податку в загальному порядку.

5.4.3.   Будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні

заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за ра-

хунок покупців таких товарів, але не більше від суми, яка відповідає рівню гарантій-

них замін, прийнятих (оприлюднених) платником податку, але не вище 10 відсотків

від су купної вартості таких товарів, що були продані, та за якими не закінчився строк

гарантійного обслуговування.

У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зо бов’язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих по купцями, а також облік покупців, що отримали таку заміну або по слуги з ремонту (обслуговування), у порядку, вста-новленому центральним податковим органом.

Здійснення заміни товару без зворотного отримання браковано го товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає пра ва на збільшення валових витрат продавця такого товару на вартість замін.

Управління ресурсами і витратами

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантій них замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.

Під терміном «оприлюднення» слід розуміти розповсюджене в змісті реклами, технічної документації, договору або іншого доку мента зобов’язання продавця щодо умов та строків гарантійного об слуговування.

5.4.4.   Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних

заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продають ся (надаються) такими платни-

ками податку.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюджен-ня подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надан-ня послуг (виконання робіт) з рекламною метою, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.

5.4.5.   Будь-які витрати платника податку, пов’язані з утриман ням та експлуатаці-

єю фондів природоохоронного призначення (крім витрат, що підлягають амортизації

або відшкодуванню згідно із нор мами статей 8 і 9 цього Закону), які перебувають у

його власності, витрати із самостійного зберігання, переробки, захоронення або оп-

лати послуг зі зберігання, переробки, поховання та ліквідації відхо дів від господар-

ської діяльності платника податку сторонніми ор ганізаціями, з очищення стічних

вод, інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним

впливом госпо дарської діяльності платника податку.

У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно зв’язку проведених витрат на природо охоронні заходи з діяльністю плат-ника податку податкові органи зо бов’язані звернутися до Міністерства охорони на-вколишнього при родного середовища та ядерної безпеки України, чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення податковим органом.

5.4.6.   Будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування

продукції платника податку; цивільної відпові дальності, пов’язаної з експлуатацією

транспортних засобів, що пе ребувають у складі основних фондів платника податку;

екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим осо-

бам; майна платника податку; кредитних та інших комерційних ризиків платника

податку, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з

діяльністю фізичних осіб, що пере бувають у трудових відносинах з платником по-

датку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі

стра хування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, за страховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх по-несення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.

Будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за ре-єстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крім витрат на придбання торгових патентів, установлених Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької

Додатки

діяльності». Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання тран-спортних послуг.

Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у тру дових відносинах з таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (включаючи перевезення бага-жу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження, оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких ра хунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), найм інших житлових приміщень, телефонних рахунків, оформ-лення закордон них паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкового страхування, ви-трат на усний та письмовий переклади, інших документально офор млених витрат, пов’язаних з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, включаючи будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких витрат.

Зазначені витрати можуть бути включені до складу валових ви трат платника податку лише за наявності підтверджувальних доку ментів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщен ня та проживання фізичної особи, страхових полісів тощо. Не вклю чається до складу витрат платника податку готівка, витрачена на цілі, визначені підпунктами 5.3.1 та 5.4.4 цієї статті, а також на цілі, не пов’язані з відшкодуванням особистих ви-трат фізичної особи, яка перебуває у відрядженні.

Не дозволяється відносити до складу витрат на харчування вартість алкоголь-них напоїв та тютюнових виробів, суми «чайових», за винятком випадків, коли суми таких «чайових» включаються до рахунка згідно із законами країни перебування, а також плати за ви довищні заходи.

Додатково до витрат, визначених першим абзацом цього підпункту, відносяться не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших влас-них потреб фізичної особи (добових витрат), понесених у зв’язку з її відрядженням, у межах граничних норм, встановлюваних Кабінетом Міністрів України за кожний повний день відрядження, включаючи день від’їзду та приїзду.

Зазначені граничні норми встановлюються в гривнях:

—        в єдиній сумі для відряджень за кордон незалежно від країни відрядження та статусу населених пунктів;

—        в єдиній сумі для відряджень у межах України незалежно від статусу населе-них пунктів.

Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відряджених членів екіпажів суден (інших транс портних засобів) або суми, що на-правляються на харчування таких членів екіпажів замість добових, у разі якщо такі судна (інші транс портні засоби):

—        здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку ді-яльність за межами територіального моря (вод) України;

—        виконують міжнародні рейси для здійснення навігаційної діяльності чи пере-везення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордонів України;

Управління ресурсами і витратами

—        використовуються для аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт

за межами митного кордону або тери торіального моря (вод) України.

Сума добових визначається:

—        у разі відрядження у межах України та країн, з якими не вста новлено або спро-щено прикордонний контроль;

—        згідно з відмітками сторони, що відряджає, та сторони, що приймає, на посвід-ченні про відрядження, форма якого за тверджується центральним податковим органом;

—        у разі відрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний мит-ний контроль;

—        згідно з відмітками органів прикордонного контролю у пас порті або документі, що його замінює.

За відсутності зазначених відміток сума добових не включаєть ся до валових ви-трат платника податку.

Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу валових ви-трат платника податку за наявності підтверджувальних документів щодо зв’язку такого відрядження з основною діяльністю такого платника податку — запрошень сторони, що прий має, діяльність якої збігається з діяльністю платника податку; укла-деного договору (контракту); інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь особи, яка відряджена стороною, у переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за те матикою, що збігається з основною діяльністю платника податку. За запитом представника податкового органу платник податку має за безпечити за власний рахунок переклад звітних та підтверджувальних документів, виданих іно-земною мовою. Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а та-кож інших осіб, які направ ляються у відрядження підприємствами, установами та організа ціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за ра хунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену другим аб-зацом цього підпункту для інших відряджених осіб. Власник або уповноважена ним особа може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та цілей вико ристання ко-штів, наданих на відрядження.

5.4.9. До валових витрат відносяться витрати платника податку на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності та ких об’єктів соціальної інфра-структури, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок такого платника податку на момент на брання чинності цим Законом (крім капітальних затрат, які підлягають амортизації):

—        дитячих ясел або садків;

—        закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти та закладів підви-щення кваліфікації працівників такого платника податку;

—        дитячих, музичних та художніх шкіл, шкіл мистецтв у разі, якщо вони не нада-ють платних послуг та не займаються іншою комерційною діяльністю;

—        закладів охорони здоров’я, пунктів безоплатного медичного обстеження, про-філактики та допомоги працівникам;

спортивних залів і майданчиків, що використовуються безоплатно для фізич-ного оздоровлення та психологічного відновлення працівників, клубів і будинДодатки

ків культури, у разі якщо вони не використовуються для надання платних по-слуг та іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних закладів);

—        приміщень, що використовуються платником податку для організації харчу-вання працівників такого платника податку; багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об’єктів житлово-комунального господарства, які перебувають на балансі юридичних осіб, щодо яких платником податку прийнято докумен-тально оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад;

—        дитячих таборів відпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не вико-ристовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності.

5.4.10. До валових витрат платника податку відносяться витрати на утримання і експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що підлягають амортиза-ції): пунктів медичного огляду най маних працівників, наявність яких зумовлена зако-нодавством або ко лективними договорами, укладеними згідно із Законом; приміщень житлового фонду, які належать юридичним особам, основною діяль ністю яких є на-дання платних послуг з туристичного обслуговування сторонніх громадян чи здаван-ня таких приміщень в оренду (найм) стороннім громадянам або організаціям у поряд-ку, визначеному цим Законом; легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, мотор них човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних по слуг з транспортного чи ту-ристичного обслуговування сторонніх гро мадян або організацій, а також якщо ці за-соби належать спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя.

Не включаються до складу валових витрат витрати платника по датку (крім витрат на оплату праці) на утримання й експлуатацію приміщень житлового фон-ду (крім житлового фонду, визначеного у підпункті 5.4.9 цієї статті), побутових лі-тальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що використову ються з іншими цілями, ніж зазначені у цьому підпункті, або іншими платниками податку, ніж зазначені у цьому підпункті; витрати, пов’язані зі стоян-кою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50 відсотків витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легко-вих автомобілів. При цьому платник податку звільняється від обов’язків доведення зв’язку таких витрат з його господарською діяльністю.

Обмеження, встановлені цим підпунктом, не стосуються плат ників податку, основною діяльністю яких є надання послуг з утри мання та експлуатації приміщень житлового фонду, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, при-значених для відпочинку, які належать іншим особам, за замовленням та за раху нок таких інших осіб.

5.5. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати про-центів за борговими зобов’язаннями.

До складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зо бов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нараху-вання здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності платни ка податку.

Для платників податку, зазначених у підпункті 5.5.3 цього пунк ту, віднесен-ня до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за борговими

Управління ресурсами і витратами

зобов’язаннями на користь осіб, визначених у підпункті 5.5.3 цього пункту, у будь-якому податковому періоді доз воляється у сумі, що не перевищує суми доходів та-кого платника по датку протягом звітного періоду, отриманих у вигляді процентів, збільшеної на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного при бутку звітного періоду, без урахування суми отриманих процентів.

5.5.3. Вимоги підпункту 5.5.2 поширюються на платників подат ку, 50 або більше відсотків статутного фонду яких перебуває у влас ності або управлінні (безпосередньо чи опосередковано) осіб, що є нерезидентами, а також юридичних осіб, звільнених від сплати по датку на прибуток підприємств згідно з положеннями пунктів 7.11–7.13 статті 7 цього Закону, чи тих, що відповідно до законодавства сплачують податок за ставками іншими, ніж зазначені у пункті 7,2 статті 7 або статті 10 цього Закону.

Для цілей підпункту 5.5.2 оподатковуваний прибуток без ураху вання процентів визначається як скоригований валовий дохід звітного періоду без урахування доходу звітного періоду, отримано го у вигляді процентів, зменшений на суму валових витрат звітного періоду, за винятком валових витрат звітного періоду, пов’язаних із випла-тою процентів.

Витрати на сплату процентів, які відповідають вимогам підпункту 5.5.1, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями підпункту 5.5.2 протягом звітного періоду, підлягають перенесенню на результати майбутніх подат-кових періодів зі збереженням обмежень, передбачених підпунктом 5.5.2.

5.6. Особливості визначення складу витрат на оплату праці:

5.6.1.   З урахуванням норм пункту 5.3 цієї статті до складу вало вих витрат плат-ника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким плат ником податку (далі — працівники), які включають витрати на випла ту основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вар-тості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сто-рін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від опо даткування згідно з нормами закону, що регулює питання оподатку вання доходів фізичних осіб (законо-давства, що встановлює правила оподаткування прибутковим податком з громадян).

5.6.2.   Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов’язкові виплати, а також компен-сація вартості послуг, які нада ються працівникам у випадках, передбачених законо-давством, а також внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством.

Якщо, відповідно до договору довгострокового страхування життя, платник по-датку сплачує за свій рахунок добровільні стра хові платежі на користь найманих пра-цівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем ро боти, то такий платник податку може віднести до складу валових ви трат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених стра хових платежів, що не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від та-кого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше ніж 6000 гривень у роз рахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року.

Додатки

При цьому якщо платник податку одночасно сплачує внески на додаткове пенсій-не забезпечення (страхування) працівника відповідно до пункту 5.8 цієї статті, такий платник податку може віднести до валових витрат кожного календарного кварталу суму внесків, фактично сплачених на довгострокове страхування життя працівника та на його додаткове пенсійне забезпечення (страхування), які сукупно не перевищу-ють 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого плат-ника податку протягом такого календарного кварталу.

5.7. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи:

5.7.1.   До складу валових витрат платника податку відносяться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов’язкове дер-жавне соціальне страхування, нараховані на виплати, зазначені у підпункті 5.6.1 цієї статті, у розмірах і поряд ку, встановлених законом.

5.7.2.   Добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, що відкритий у меж-ах пенсійних планів, передбачених пунктом 5.8 цієї статті, відраховуються платни-ком податку — наймодавцем за раху нок сум виплат доходу такого працівника та не включаються до складу валових витрат такого платника податку — наймодавця.