Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ З ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ З ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         На зниження собiвартостi продукції впливають внутрiшньовиробничi технiко-

економiчнi фактори:

а)         покращання використання природних ресурсів;

б)         підвищення технiчного рiвня виробництва;

в)         покращання структури виготовленої продукції;

г)         зміна складу i якості природної сировини;

д)         змiна розмiщення виробництва.

2.         Поняття «прибуток підприємства до оподаткування» включає:

а)         виручку, отриману вiд реалiзацiї продукції;

б)         різницю мiж обсягом реалiзованої продукції у вартiсному вираженнi та її

собiвартiстю;

в)         грошове вираження вартості товарів;

г)         прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, результат вiд iншоi реалiзації, дохо-

ди вiд позареалiзацiйних операцiй (по цiнних паперах, спiвучастi в iнших

пiдприємствах тощо);

г)         жодна відповідь не правильна.

3.         Якi витрати є критерiєм оптимiзацiї запасiв?

а)         по закупiвлi продукції;

б)         по утриманню запасiв;

в)         витрати в результатi вiдсутностi продукцiї на складi виробника;

д)         транспортні витрати.

4.         До групування витрат за статтями кошторису входять витрати на:

а)         сировину i основнi матерiали;

б)         оплату працi;

в)         амортизацiю основних виробничих фондiв;

г)         паливо й енергію на технологiчнi цiлi;

д)         допомiжнi матерiали.

5.         До витрат на управління i органiзацiю виробництва вiдносяться:

а)         прямi;

б)         непрямi;

в)         змiннi;

г)         постiйнi;

д)         по обслуговуванню обладнання.

6.         Цехова собiвартiсть продукції включає в себе витрати:

а)         цеху на виконання технологiчних операцiй;

б)         підприємства на виробництво даного виду продукції;

в)         цеху на управління виробництвом;

г)         цеху на виконання технологiчних операцiй та управлiння цехом.

Управління ресурсами і витратами

7.         До собiвартостi продукцiї виробничих пiдприємств вiдносяться:

а)         поточнi витрати на виробництво;

б)         капiтальнi витрати;

в)         вираженi в грошовiй формi витрати підприємства на виробництво i

реалiзацiю продукцiї;

г)         витрати на сировину, матерiали i заробiтну плату виробникам;

д)         витрати на обладнання.

8.         Виробнича собiвартiсть продукцiї включає:

а)         витрати цеху на виробництво даного виду продукції;

б)         цехову собiвартiсть i загальнозаводськi витрати;

в)         витрати на виробництво та збут продукції;

г)         витрати на технологічну собiвартiсть;

д)         витрати на комерцiйну собiвартiсть.

9.         Комерцiйна собiвартiсть продукцiї включає витрати:

а)         на виробництво i збут продукції (комерцiйнi витрати);

б)         цехову собiвартiсть;

в)         виробничу собiвартiсть;

г)         підприємства на основнi та допомiжнi матеріали;

д)         підприємства на управління виробництвом.

10.       До змінних витрат відносяться:

а)         матерiальнi витрати;

б)         витрати по реалiзації продукцiї;

в)         амортизацiйнi вiдрахування;

г)         заробiтна плата виробничого персоналу;

д)         адмiнiстративнi й управлiнськi витрати.

11.       Розподiл витрат на постiйнi та змiннi здійснюється з метою:

а)         прогнозування прибутку;

б)         визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує

беззбиткову дiяльнiсть (критичний обсяг);

в)         розподiлу цехової, виробничої та комерцiйної собiвартостi.

12.       Поняття «прибуток вiд реалiзацiї продукції» означає:

а)         грошове вiдображення вартостi товарiв;

б)         чистий дохід підприємства;

в)         витрати на виробництво реалiзованої продукцiї;

г)         виручку, отриману вiд реалiзацiї продукції;

д)         рiзницю мiж обсягом реалiзованої продукцiї у вартiсному вираженнi та її

собiвартiстю.

13.       Витрати i прибуток торговельних підприємств включаються до:

а)         закупiвельної цiни;

б)         оптової цiни пiдприємства;

в)         роздрiбної цiни;

г)         оптової цiни промисловостi;

д)         збутової цiни.

Тести з тем дисципліни

14.       Дайте визначення закону попиту:

а)         iз ростом цiни попит на продукцію знижується;

б)         iз ростом цiни попит на продукцію зростає;

в)         жодна вiдповiдь не правильна.

15.       Якi витрати відносяться до закупівельної продукції?

а)         за оформлення замовлення;

б)         за оформлення договору про постачання i комунiкацiї з постачальниками;

в)         транспортні;

г)         зi складування та оформлення замовлення;

д)         всі відповіді правильні.

16.       В чому полягає призначення класифiкацiї по кошторисних статтях витрат?

а)         визначення цiни на придбання деталей, вузлiв;

б)         розрахунок прямих i непрямих витрат;

в)         розрахунок собiвартостi одиниці конкретного виду продукції;

г)         є основою для складання кошторису витрат на виробництво.

17.       Якi втрати вiдносяться до зберiгання запасiв?

а)         витрати на складське зберiгання;

б)         витрати на утримання складiв;

в)         витрати на транспортні перевезення;

г)         капiтальнi витрати.

18.       Рентабельнiсть продукції визначається:

а)         відношенням чистого прибутку до обсягу реалiзованої продукцiї;

б)         відношенням прибутку вiд реалiзацiї до виручки вiд реалiзацiї (без ПДВ i

акцизу);

в)         вiдношенням чистого прибутку до середньої вартостi майна пiдприємства;

г)         вiдношенням прибутку до оподаткування до середньої вартостi основних

фондiв i матерiальних оборотних засобiв.

19.       Дайте визначення граничних витрат:

а)         це додатковi витрати, пов’язанi з виробництвом ще однієї додаткової одиницi

продукцiї;

б)         це витрати виробництва одиниці продукції;

в)         це витрати посередника;

г)         це максимальні витрати підприємства.

20.       В якому варiантi вiдповiдi правильно вiдображений закон убуваючої вiддачi?

а)         цей закон стверджує, що з певного моменту послiдовне приєднання одиниць

змiнного ресурсу (наприклад працi) до незмiнного фiксованого ресурсу (на-

приклад капiталу) дає зменшений додатковий i граничний продукт у розра-

хунку на кожну одиницю змiнного ресурсу;

б)         цей закон стверджує, що вiддача з вкладеного капiталу менша при неефек-

тивному використаннi основного капiталу.

21.       Якщо лiнiя цiни стосується середнiх витрат, то:

а)         підприємство не отримує прибутку;

б)         підприємство отримує максимальний прибуток;

Управління ресурсами і витратами

в) підприємство отримує збитки.

22.       Якщо середнi витрати нижчi лiнiї цiни, то:

а)         підприємство отримує збитки;

б)         підприємство отримує високий прибуток;

в)         підприємство отримує нормальний прибуток.

23.       До групування витрат за економічними елементами відносяться витрати на:

а)         паливо i енергію на технологiчнi цiлi;

б)         основну заробiтну плату робiтникам;

в)         амортизацiю основних фондiв;

г)         витрати на пiдготовку та овоєння виробництва;

д)         додаткову заробiтну плату робiтникам.

24.       Призначення класифiкацiї витрат на виробництво за економічними елемен-

тами :

а)         розрахунок собiвартостi одиницi конкретного виду продукції;

б)         основа для складання кошторису витрат на виробництво;

в)         розрахунок витрат на матерiали;

г)         визначення витрат на заробiтну плату;

д)         встановлення цiни виробу.

25.       До понятгя «рентабельнiсть пiдприємства» вiдносяться:

а)         отриманий прибуток пiдприємства;

б)         вiдносна доходнiстъ або прибутковiсть, що вимiрюється у відсотках до ви-

трат коштiв або капiталу;

в)         вiдношення прибутку до середньої вартостi основних фондiв та оборотних

засобiв;

г)         валовий прибуток на 1 грн обсягу реалiзованої продукцiї;

д)         вiдношення прибутку до цiни виробу.

26.       Дайте визначення закону пропозицiї:

а)         iз ростом цiни обсяг продукцiї знижується;

б)         iз ростом цiни збiльшується обсяг продукцiї;

в)         цiна не впливає на обсяг продукції.

27.       Витрати i прибуток збутових органiзацiй включаються до:

а)         оптової цiни підприємства;

б)         оптової цiни промисловості;

в)         роздрібної ціни.

28.       Якщо середнi валовi витрати підприємства вищi лiнiї цiн, то:

а)         підприємство отримує нормальний прибуток;

б)         підприємство отримує високий прибуток;

в)         підприємство отримує збитки;

г)         досягається точка беззбитковості.

29.       Поділ підприємства на центри відповідальності дозволяє:

а) використати специфічні методи управління витратами, враховуючи особли-вості діяльності кожного підрозділу;

Тести з тем дисципліни

б)         поєднати управління витратами з організаційною структурою підприєм-

ства;

в)         децентралізувати управління витратами;

г)         встановити відповідальних за виникнення витрат;

д)         всі відповіді правильні.

30.       Маржинальний прибуток — це:

а)         частина виручки від реалізації, яка залишається на покриття постійних ви-

трат і утворення прибутку;

б)         максимально можлива сума прибутку;

в)         частина виручки, що покриває змінні витрати підприємства;

г)         жодна відповідь не правильна.

31.       Постійні — це витрати:

а)         які постійно мають місце на виробництві;

б)         сума яких не змінюється при зміні виручки від реалізації продукції;

в)         сума яких постійно має тенденцію до скорочення;

г)         є основою собівартості продукції.

32.       До невиробничих витрат належать:

а)         торговельні витрати;

б)         загальні витрати;

в)         адміністративні витрати;

г)         всі відповіді правильні.

33.       Рівень витрат підприємства — це:

а)         співвідношення виручки до суми витрат;

б)         співвідношення суми витрат до виручки;

в)         співвідношення прибутку до суми витрат;

г)         співвідношення постійних та змінних витрат.

34.       Питома собівартість — це:

а)         витрати, що припадають на одиницю виготовленої продукції;

б)         співвідношення виробничих і невиробничих витрат;

в)         частка витрат у ціні реалізації продукції;

г)         приріст витрат за рахунок введення додаткової одиниці змінного ресурсу.

35.       Виробнича потужність — це:

а)         максимальний фонд часу роботи обладнання;

б)         кількість одиниць використаного обладнання;

в)         можливість підприємства виготовляти певний обсяг продукції на протязі

заданого періоду часу;

г)         норма працеємності виготовлення виробів.

36.       Які існують рівні виробничої потужності?

а)         теоретичний;

б)         практичний;

в)         нормальний;

г)         оптимальний;

д)         мінімальний.

Управління ресурсами і витратами

37.       Яка мета створення запасів на підприємстві?

а)         підвищення рентабельності діяльності;

б)         захист від інфляції;

в)         забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції;

г)         збільшення обсягів реалізації продукції.

38.       Гарантійний запас створюється:

а)         для задоволення непередбачуваного збільшення попиту;

б)         для компенсації втрат в результаті форс-мажорних обставин;

в)         для задоволення очікуваного попиту згідно з виробничою програмою;

г)         для оптимізації витрат на підприємстві;

д)         всі відповіді правильні.

39.       Які методи застосовуються для відображення реальної вартості запасів?

а)         система своєчасного виробництва;

б)         канбан;

в)         CVP;

г)         LIFO;

д)         FIFO.

40.       Система своєчасного виробництва передбачає:

а)         створення запасів на підприємстві;

б)         відсутність запасів або їх мінімальний розмір;

в)         зменшення розміру капітальних і поточних витрат;

г)         зниження ризику морального старіння запасів;

д)         зменшення кількості облікових операцій та обсягу документації.

41.       Матеріальні ресурси підприємства — це:

а)         сукупність засобів виробництва (засобів праці та предметів праці);

б)         основні фонди підприємства;

в)         виробничі потужності підприємства;

г)         запаси товарно-матеріальних цінностей.

42.       Амортизація основних фондів — це:

а)         втрата основними фондами їх основної вартості в результаті їх функціону-

вання;

б)         витрати на відтворення основних фондів;

в)         старіння їх під дією науково-технічного прогресу;

г)         грошове відшкодування зносу основних фондів.

43.       Номенклатура матеріальних ресурсів — це:

а)         співвідношення між окремими елементами матеріальних ресурсів та їх скла-

довими частинами;

б)         перелік або сукупність груп, видів матеріальних ресурсів для забезпечення

процесу виробництва;

в)         ступінь відповідності між окремими матеріальними ресурсами;

г)         виробниче споживання окремих видів матеріальних ресурсів.

44.       Інфраструктура ринку — це:

Тести з тем дисципліни

а)         комерційна установа, де укладаються угоди між виробниками і споживача-

ми певної продукції;

б)         сукупність пов’язаних між собою закладів, що діють в межах ринку засобів

виробництва;

в)         платоспроможність споживача на ринку;

г)         форма продажу товарів.

45.       Формування майна підприємства є одним із видів:

а)         інвестиційної діяльності;

б)         комерційної діяльності;

в)         грошово-кредитної діяльності;

г)         жодна відповідь не правильна.

46.       Довготривалі витрати підприємства пов’язані з:

а)         поточною діяльність;

б)         інвестиційною діяльністю;

в)         маркетинговою діяльністю;

г)         процесом управління.

47.       Реальні інвестиції — це:

а)         вкладання капіталу в цінні папери;

б)         придбання нових технологій;

в)         капітальні вкладення в матеріальні активи підприємства (модернізація, ре-

конструкція тощо);

г)         жодна відповідь не правильна.

48.       Додаткові витрати обігу пов’язані з:

а)         продовженням процесу виробництва в торгівлі (фасовка, маркування това-

рів тощо);

б)         підвищенням якості обслуговування споживачів;

в)         доведенням товарів від виробника до споживача;

г)         перетворенням виробничого асортименту в торговельний.

49.       Метод LIFO означає:

а)         «перший прийшов — перший пішов»;

б)         «останній прийшов — перший пішов»;

в)         «перший прийшов — останній пішов»;

г)         жодна відповідь не правильна.

50.       Метод FIFO означає:

а)         «останній прийшов — перший пішов»;

б)         «перший прийшов — останній пішов»;

в)         «перший прийшов — перший пішов»;

г)         жодна відповідь не правильна.

51.       Процес управління витратами складається з етапів:

а)         планування витрат;

б)         управління собівартістю для прийняття управлінських рішень;

в)         мотивація праці;

г)         контроль витрат;

Управління ресурсами і витратами

д) всі відповіді правильні.

52.       Чистий прибуток — це:

а)         кінцевий результат діяльності підприємства;

б)         цільовий прибуток підприємства;

в)         частина виручки від реалізації, яка залишається на покриття постійних ви-

трат і утворення прибутку;

г)         валовий прибуток підприємства.

53.       Моніторинг витрат — це:

а)         механізм поточного спостереження за витратами;

б)         розробка кошторису витрат;

в)         планування витрат;

г)         процес ціноутворення продукції.

54.       Нормальна виробнича потужність — це:

а)         найвищий рівень виробництва, проте з врахуванням неминучих втрат ви-

робничого часу (вихідних, святкових днів, відпусток);

б)         обсяг виробництва в ідеальних умовах бізнесу;

в)         середній рівень виробництва, але достатній для задоволення попиту спожи-

вачів;

г)         планований обсяг виробництва.

55.       Оптимальний розмір партії постачання визначається за моделлю:

а)         Альтмана;

б)         Уілсона;

в)         Паретто;

г)         жодна відповідь не правильна.

56.       Мати понаднормативні запаси — це:

а)         неефективно, бо означає відволікати з обігу певну частину фінансових ре-

сурсів;

б)         добре, бо означає збільшити суму оборотного капіталу підприємства;

в)         добре, бо це резерв для задоволення непередбаченого попиту споживачів;

г)         додаткові втрати у процесі їх зберігання.

57.       До витрат, пов’язаних з придбанням запасів, відносяться:

а)         витрати по оформленню замовлення, договору постачання та комунікацій з

постачальниками;

б)         транспортні витрати, якщо вартість транспортування не входить до вартості

отриманого товару;

в)         витрати по складуванню та отриманню замовлення;

г)         всі відповіді правильні.

58.       Змінні витрати — це витрати:

а)         які змінюються пропорційно змін обсягу виробництва;

б)         які змінюються непропорційно відносно змін обсягу виробництва;

в)         які змінюються від введення додаткової одиниці змінного ресурсу;

г)         всі відповіді правильні.

Тести з тем дисципліни

59.       Назвати особливості попроцесного кошторису витрат:

а)         якість продукції однорідна;

б)         попит на продукцію постійний;

в)         виробництво є неперервним, масовим і здійснюється поточним методом;

г)         виконання замовлень покупця забезпечується на основі запасів виробника;

д)         всі відповіді правильні.

60.       Назвати сфери діяльності, де застосовується позамовний кошторис витрат:

а)         виробництво скла та пластмас;

б)         виробництво харчових продуктів;

в)         текстильна промисловість;

г)         друкарська справа;

д)         професійні послуги.

61.       Які відносні показники характеризують ефективність витрат на підприємстві?

а)         рівень витратоємності;

б)         абсолютне відхилення витрат;

в)         рівень витратовіддачі;

г)         рентабельність витрат;

д)         відносне відхилення витрат.

62.       Рентабельність витрат — це:

а)         співвідношення чистого прибутку до суми витрат у відсотках;

б)         різниця доходів і витрат підприємства;

в)         співвідношення постійних і змінних витрат на виробництві;

г)         відношення суми витрат до обсягу реалізації продукції у відсотках.

63.       Чистий прибуток використовується на :

а)         інвестиційні цілі, соціальний розвиток персоналу та фонд дивідендів;

б)         на покриття альтернативних (явних та неявних) витрат;

в)         на сплату податків та обов’язкових платежів;

г)         на збільшення амортизаційного фонду підприємства.

64.       Чи відображає ефективність діяльності підприємства розмір його чистого при-

бутку?

а)         ні, оскільки не є результативним показником;

б)         частково;

в)         так, оскільки характеризує кінцевий результат діяльності підприємства;

г)         жодна з відповідей не правильна.

65.       Розмір амортизаційного фонду підприємства залежить від:

а)         наявності основних засобів та нематеріальних активів підприємства;

б)         інтенсивності інвестиційних процесів на підприємстві;

в)         норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів;

г)         норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду.

66.       Метод рівномірної амортизації передбачає:

а)         списання більшої частини первісної вартості обладнання у перші роки служби;

б)         списання вартості обладнання рівними частинами впродовж періоду його

функціонування;

Управління ресурсами і витратами

в)         перенесення зносу вартості обладнання на витрати пропорційно його про-

дуктивності;

г)         жодна з відповідей не правильна.

67.       Метод прискореної амортизації передбачає:

а)         збільшення норми амортизації на активну частину основних фондів не біль-

ше, ніж у два рази;

б)         збільшення амортизаційного фонду і прискорення процесу оновлення осно-

вних фондів;

в)         захист коштів амортизаційного фонду від інфляції;

г)         скорочення періоду амортизації основних фондів;

д)         всі відповіді правильні.

68.       Подальший розвиток підприємства пов’язаний з:

а)         довготривалими витратами (інвестиціями) підприємства;

б)         поточними витратами підприємства;

в)         альтернативними витратами підприємства;

г)         всі відповіді правильні.

69.       Основною метою планування витрат є:

а)         розподіл планованої суми витрат між окремими центрами витрат і центрами

відповідальності;

б)         визначення оптимального розміру витрат економічних ресурсів для забез-

печення планованого обсягу реалізації продукції та прибутку;

в)         обґрунтування основних напрямків економії витрат;

г)         всі відповіді правильні.

70.       Критерієм економічності витрат торговельного підприємства є:

а)         мінімізація рівня витратоємності його діяльності;

б)         оптимізація суми і рівня витрат;

в)         ефективне здійснення цінової політики;

г)         досягнення конкурентних переваг на споживчому ринку.

71.       Завданнями аналізу витрат є:

а)         визначення фактичних рівнів і суми витрат;

б)         оцінка динаміки і ступеня виконання плану по витратах;

в)         визначення розміру економії або надмірних витрат коштів по загальному

рівню та окремих статтях;

г)         визначення впливу окремих факторів на розмір відхилення витрат від плану;

д)         всі відповіді правильні.

72.       Оновлення основних засобів на підприємстві може здійснюватися на:

а)         простій основі;

б)         розширеній основі;

в)         відновлюваній основі;

г)         всі відповіді правильні.

73.       Розширене відтворення основних засобів здійснюється за рахунок:

а)         коштів амортизаційного фонду;

б)         накопиченої амортизації та інших фінансових джерел;

Тести з тем дисципліни

в)         прибутку;

г)         довгострокових позичок.

74.       Назвати особливості простого відтворення основних засобів:

а)         здійснюється лише в межах амортизаційного фонду;

б)         здійснюється лише у формі поточного ремонту;

в)         здійснюється лише у формі придбання нових видів основних засобів;

г)         всі відповіді правильні.

75.       До основних принципів управління витратами відносяться:

а)         системний підхід до управління витратами;

б)         недопущення надлишкових витрат;

в)         органічне поєднання зниження витрат з високою якістю продукції (робіт,

послуг);

г)         підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у знижен-

ні витрат;

д)         всі відповіді правильні.