Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Планування витрат торговельного підприємства : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.4. Планування витрат торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Основу управління витратами обігу складає їх планування. Його завданням є ви-значення такого оптимального рівня витратоємності та суми витрат, які б забезпечи-ли виконання плану обсягу товарообігу та прибутку.

Вихідним матеріалом для планування витрат є матеріали аналізу витрат за по-передній період діяльності і воно здійснюється в декілька етапів:

1.         Обґрунтовуються основні напрямки економії витрат в планованому пері-

оді. При цьому основна увага повинна приділятися пошуку і подальшій реалізації

резервів їх зниження. Такими резервами є резерви, що пов’язані з вдосконаленням

управління підприємством, управління торговельно-технологічними процесами,

управління товарообігом, управління матеріально-технологічною базою, управління

персоналом. З урахуванням виявлених резервів обґрунтовується конкретна система

заходів, спрямованих на економію витрат обігу в планованому періоді діяльності.

2.         Розраховуються плановані суми витрат обігу у розрізі окремих їх статей і шля-

хом їх сумування визначається загальна планована сума витрат в цілому по підпри-

ємству.

Для підприємств торгівлі встановлена єдина облікова номенклатура статей ви-трат обігу, яка нараховує 15 статей витрат:

1)         витрати на перевезення;

2)         витрати на оплату праці;

3)         витрати на оренду і утримання основних фондів;

4)         амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і немате-ріальних активів;

5)         амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ре-монт основних фондів;

6)         знос і утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів;

7)         витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб;

8)         витрати на зберігання, підсортування, обробку, упаковку та передпродажну підготовку товарів;

9)         витрати на рекламу;

 

10)       проценти за кредит;

11)       втрати товарів в межах норм природних втрат за час перевезення, зберігання і реалізації;

12)       витрати на тару;

13)       відрахування на соціальні заходи;

14)       витрати на обов’язкове страхування майна;

15)       інші витрати.

Кожна з названих статей має свої особливості планування витрат в залежності від особливостей їх формування. Наприклад: витрати на оплату праці визначаютьТема 12. Особливості управління витратами обігуторговельного підприємства

ся на основі штатного розкладу, діючої на підприємстві тарифної системи, надбавок і доплат, системи преміювання за основні результати господарської діяльності та встановленого порядку регулювання фонду оплати праці, що включаються до складу витрат обігу; амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів плануються, виходячи із середньої їх вартості в наступному періоді діяльності й відповідних норм амортизаційних відрахувань при прямоліній-ній або прискореній амортизації окремих їх видів.

3.         Здійснюється розподіл загальної планованої суми витрат обігу по етапах реалі-

зації товарів. Такий розподіл здійснюється у розрізі запланованого обсягу реалізації

товарів і планованої суми запасів товарів на кінець періоду. Сума витрат обігу, що

відноситься на запаси товарів на кінець планованого періоду, визначається за фор-

мулою:

ВО = З хР/ 100,          (12.2)

зк         к          в

де: ВО — сума витрат обігу, що відноситься на запаси товарів на кінець планованого

зк

періоду;

Зк — сума товарних запасів на кінець планованого періоду;

Рв — середній рівень витрат на перевезення, зберігання, підсортування, обробку, упаковку та передпродажну підготовку товарів, а також проценти за кредит.

Цей рівень витрат визначається як відношення суми витрат на запаси товарів на початок місяця і по двох вищевказаних статтях витрат до планованої суми реалізації товарів у відсотках.

Частина планованої суми витрат обігу, що залишилася (за різницею їх суми, що відноситься на запаси товарів на кінець планованого періоду) буде відноситися до обсягу реалізації товарів в планованому періоді і визначати його реальну витратоєм-ність.

4.         Здійснюється розподіл планованої суми витрат обігу між окремими центрами

витрат і центрами відповідальності. Розподіл суми витрат обігу у розрізі цих цен-

трів (структурних підрозділів і структурних одиниць) здійснюється згідно з видами

витрат і запланованими обсягами їх діяльності в межах загальної суми витрат під-

приємства по окремих статтях. Плановані суми витрат обігу доводяться до окремих

центрів витрат або центрів відповідальності у вигляді нормативів використання ко-

штів або планованих бюджетів (кошторисів). Цей етап завершує процес планування

витрат обігу на підприємстві.

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства