Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Аналіз витрат обігу торговельного підприємства : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.3. Аналіз витрат обігу торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Аналіз витрат обігу торговельного підприємства спрямований на виявлення ре-зервів подальшого підвищення ефективності праці за рахунок більш раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів у процесі його діяль-ності.

Джерелами інформації для аналізу витрат є оперативні дані бухгалтерського об-ліку, статистична звітність, матеріали документальних ревізій, інвентаризацій, пере-вірок, доповідні записки, результати спостережень. Перед початком аналізу переві-ряється достовірність даних і забезпечується співставленість окремих показників.

В залежності від обсягу проведення аналізу та завдань, з ним пов’язаних, розріз-няють повний і неповний аналіз витрат.

Повний аналіз витрат повинен здійснюватися не менше одного разу у квартал і його завданнями є визначення:

1)         очікуваних (фактичних) рівнів і суми витрат, виконання плану витрат обігу по загальному рівню та з окремих статей витрат;

2)         динаміки та ступеня виконання плану по витратах;

3)         розміру і темпу зміни фактичного (очікуваного) рівня витрат обігу у порівнян-ні з його планованим значенням;

4)         розміру економії або перевитрат по загальному рівню та з окремих статей ви-трат;

5)         зміни розміру впливу основних факторів на відхилення фактичних витрат від планованих;

6)         витратоємності окремих видів товарів;

7)         обґрунтованості та напруженості планованих завдань з витрат;

8)         відмінностей розміру витрат у порівнянні з конкурентами.

Неповний аналіз витрат повинен здійснюватися один раз на місяць. При цьому

доцільно щоденно, у крайньому випадку щотижнево, порівнювати витрати з нормаТема 12. Особливості управління витратами обігуторговельного підприємства

тивними, планованими показниками, а також з індексами обсягів продажу, валових доходів, прибутком. Основними завданнями неповного аналізу є:

1)         встановлення відхилень і їх вартісна оцінка;

2)         встановлення чинників, що викликали ці відхилення;

3)         розподіл відповідальності за виявлені результати.

Аналіз витрат обігу торговельного підприємства в основному здійснюється на відносних показниках витратності діяльності, а саме рівнях витрат, оскільки абсо-лютні кількісні показники не дають об’єктивної оцінки про їх ефективність.

За результатами аналізу складається пояснювальна записка, яка містить конкрет-ні рекомендації щодо управління витратами і ліквідації нераціональних поточних ви-трат на підприємстві.

Аналіз витрат на торговельному підприємстві здійснюється в декілька етапів:

1.         Розглядається динаміка загальної суми і рівня витрат обігу звітного періоду у порівнянні з попереднім, визначаються темпи зміни цих показників, розраховуються показники абсолютної та відносної економії витрат обігу або їх перевитрат по від-ношенню до попереднього періоду або раніше встановленого планованого їх кошто-рису.

2.         Розглядаються аналогічні показники, що характеризують динаміку окремих статей витрат. Цей аналіз доповнюється розглядом показників динаміки частки окре-мих статей витрат у загальній їх сумі.

3.         Визначається рівень витратоємності по окремих товарних групах (підгрупах), якщо на підприємстві здійснюється такий вид управлінського обліку. Результати цього аналізу є основою для коригування асортиментної та цінової політики торго-вельного підприємства.

4.         Встановлюється фактичне виконання планованих кошторисів витрат у розрізі окремих центрів витрат та центрів відповідальності торговельного підприємства, їх абсолютні та відносні відхилення від запланованих показників.

5.         Визначається вплив окремих факторів на зміну суми й рівня витрато-ємності як в цілому по підприємству, так і у розрізі окремих статей витрат. До таких факторів належать: зміни обсягу товарообігу та асортименту реалізації товарів; наявність та стан матеріально-технічної бази підприємства; досконалість управління торговельно-технологічними процесами; ефективність менеджменту персоналу тощо.

Приклад 1. Проаналізувати виконання планованого кошторису витрат обігу на торговель-ному підприємстві. Розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної суми витрат обігу від планованої.

Таблиця 12.1

Аналіз виконання планованого кошторису витрат на торговельному підприємстві (тис. грн)

 

Показники     За планом      Фактично       Відхилення, (+, )       Виконання плану, %

 

           

           

            абсолютне     відносне        

 

Товарообіг     1120    1383    263      х          123,48

Сума витрат обігу     168      142      -26      -65,4   84,52

Рівень витрат обігу, %          15,0     10,27   -4,73   х          68,47

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

Рішення.

1)         розрахуємо планований і фактичний рівні витратоємності торговельного підприємства:

168 : 1120 х 100 =15%; 142 : 1383 х 100 = 10,27%.

2)         розрахуємо абсолютні відхилення товарообігу, суми витрат обігу та відхилення рівня

витрат підприємства:

1383 — 1120 =263 тис. грн;

142 — 168 = -26 тис. грн;

10,27 — 15,0 = -4,73 %.

3)         розрахуємо відносне відхилення витрат підприємства:

-4,73 х 1383 : 100 = -65,4 тис. грн.

4)         розрахуємо % виконання фактичних аналізованих показників у порівнянні з планова-

ними:

(1383 : 1120) х 100 = 123,48%;

(142 : 168) х 100 = 84,52%;

10,27 : 15,0 х 100 = 68,47 пп.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можливо зробити висновок, що в результаті перевиконання плану товарообігу на 23,48% та зниження фактичних витрат у порівнянням з планом на 26 тис. грн або, 15,48%, була досягнута відносна економія витрат в сумі 65,4 тис. грн.

Приклад 2. Проаналізувати структуру операційних витрат підприємства за економічними елементами в динаміці.

Таблиця 12.2

Аналіз структури операційних витрат підприємства за 2005-2007 роки

 

Показники     2005 рік          2006 рік          2007 рік          Відхилення,

(+; -), %

 

            тис. грн          %         тис. грн          %         тис. грн          %         2007 р до 2006 р.      2007р до 2005 р.

Матеріальні затрати  1176,6 18,3     1463,7 15,9     1588,5 13,1     -2,8     -5,2

Витрати на оплату праці     1632,6 25,4     1259,4 13,7     2347,5 19,3     5,6       -6,1

Відрахування на соціальні заходи   446,7   6,9       425,6   4,6       820,5   6,8       2,2       -0,1

Амортизація  944,6   14,7     1584,2 17,3     3526,1 29,0     11,7     14,3

Інші операційні витрати      2230,5 34,7     4447,2 48,5     3867,6 31,8     -16,7   -2,9

Разом  6431,0 100      9180,1 100      12150  100      —        —

На основі проведеного аналізу можливо зробити такі висновки:

1)         операційні витрати підприємства в цілому за 2005–2007 роки зросли на 5719,3 тис. грн і в 2007 році склали 12150 тис. грн;

2)         частка матеріальних затрат в структурі операційних витрат підприємства у 2007 році зменшилася на 2,8% по відношенню до 2006 року та на 5,2% по відношенню до 2005 року;

3)         витрати на оплату праці у 2007 році збільшилися на 5,6% у порівнянні з 2006 роком, але зменшилися на 6,1% у порівнянні з 2005 роком;

4)         частка амортизаційних відрахувань у 2007 році відповідно до 2006 та 2005 років зросла на 11,7% і 14,3%;

Тема 12. Особливості управління витратами обігуторговельного підприємства

5) частка інших операційних витрат займає найбільший розмір в загальній сумі операційних витрат і у звітному році відповідно до попередніх років зменшилась на 16,7% та 2,9%.

Таким чином, в процесі аналізу структури операційних витрат підприємства в динаміці ви-явлена загальна тенденція зростання операційних витрат і збільшення частки витрат на оплату праці, соціальні відрахування та амортизацію основних засобів і нематеріальних активів.

Приклад 3. Розрахувати вплив зміни фактичного роздрібного товарообігу на зміну суми та рівня поточних витрат, якщо індекс цін у звітному році в порівнянні з минулим склав 1,4 рази.

Таблиця 12.3

Розрахунок рівнів витратоємності торговельного підприємства

 

Показники     Минулий рік  Звітний рік

 

            сума, тис. грн            у % до товарообігу    сума, тис. грн            у % до товарообігу

1. Умовно-постійні витрати           131,3   8,84     165,2   8,74

2. Умовно-змінні витрати   208,6   14,04   246,4   13,04

3. Разом витрати       339,9   22,88   411,6   21,78

4. Роздрібний товарообіг у діючих цінах   1485,5 х          1889,3 х

Рішення.

1)         розрахуємо співвідношення різних видів витрат по відношенню до товарообігу у % за

минулий і звітний роки, тобто визначимо їх рівні витратоємності:

131,3 : 1485,5 х 100 = 8,84%; 208,6 : 1485,5 х 100 = 14,04%;

165,2 : 1889,3 х 100 = 8,74%;

246,4 : 1889,3 х 100 = 13,04%.

Щоб розрахувати вплив зміни товарообігу на суму витрат, необхідно спочатку плано-вану суму умовно-змінних витрат помножити на % перевиконання або недовиконання пла-ну товарообігу і поділити на 100, до отриманого результату додати плановану суму умовно-постійних витрат і отримаємо скориговану плановану суму витрат обігу з врахуванням виконання фактичного обсягу товарообігу. Якщо вирахувати із цієї скоригованої суми плано-ваний абсолютний розмір витрат обігу, то отримаємо вплив зміни обсягу товарообігу на розмір витрат обігу. Аналогічні розрахунки здійснюються при визначенні впливу зміни товарообігу на суму витрат звітного року у порівнянні з минулим роком;

2)         розрахуємо товарообіг торговельного підприємства звітного року у співставлених цінах

до минулого року:

1889,3 : 1,4 = 1349,5 тис. грн;

3)         розрахуємо темп зниження виконання суми товарообігу звітного року у порівнянні з

минулим роком:

1349,5 : 1485,5 х 100 = 90,84%;

4)         розрахуємо скориговану суму витрат обігу минулого року на темп зміни його виконан-

ня у порівнянні із звітним роком:

208,6 х 90,84 : 100 + 131,3 = 320,8 тис. грн;

5)         розрахуємо вплив зміни виконання обсягу товарообігу звітного року у порівнянні з ми-

нулим роком на розмір його витрат у звітному році:

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

320,8 — 339,9 = –19,1 тис. грн.

Таким чином, у результаті скорочення виконання обсягу товарообігу звітного року у співставлених цінах до минулого року на 9,16% обсяг витрат також скоротився в сумі на 19,1 тис. грн, що неможливо вважати позитивним в діяльності даного підприємства.