11.3. Інформаційні системи у формуванні витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

Інформація про собівартість незавершеного виробництва, розрахована за змінни-ми виробничими витратами, використовується керівниками, спеціалістами, в тому числі працівниками відділів маркетингу та аналізу, а також іншими спеціалістами з внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для прогнозування майбутньої собівартості готової продукції та порівняння її з витратами конкурентів. Виробни-ча собівартість незавершеного виробництва відображається у фінансовій звітності та використовується для аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта тощо. Собівартість незавершеного виробництва слугує орієнтиром при формуванні цінової політики та обґрунтуванні оптимальної структури виробництва.

З цією метою існує комп’ютерна технологія розподілу незавершеного виробни-цтва, яка включає вирішення таких задач:

—        визначати вартість матеріалів, що знаходяться в незавершеному виробництві;

—        оцінювати залишки незавершеного виробництва за змінними виробничими витратами (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі витрати);

—        формувати вартісну оцінку незавершеного виробництва у відповідності з ви-могами П(С)БО 16 «Витрати», тобто за всіма виробничими витратами (прямі матеріальні затрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі операційні ви-трати, загальновиробничі витрати);

—        розрахувати повну собівартість залишків незавершеного виробництва, що включає всі виробничі, адміністративні витрати і витрати на збут.

Основні блоки алгоритму вирішення комплексу задач передбачають виконання таких операцій: введення інформації, контроль введення, розрахунок показників ви-хідних форм, формування і видача вихідної інформації та формування інформації, що зберігається.

Алгоритм передбачає розподіл інформації, необхідної для оцінки незавершеного виробництва, на декілька режимів введення та обробки:

—        в режимі «Довідники» вводиться вся постійна інформація;

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві

—        в режимі «Розрахунок виробітку» вводяться щотижня дані зі звітів про виробі-ток, які щомісяця звіряються з даними інвентаризаційних відомостей та відо-мостей про рух незавершеного виробництва й розраховуються залишки неза-вершеного виробництва;

—        в режимі «Податковий облік» визначається вартість матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві та розраховується сума коригування валових ви-трат, видається «Відомість вартості матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві»;

—        в режимі «Внутрішньогосподарський (управлінський) облік — 1» до вартості матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві додаються прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні загальногосподарські ви-трати і видається «Відомість оцінки залишків незавершеного виробництва за змінними виробничими витратами»;

—        в режимі «Фінансовий облік» до оцінки залишків незавершеного виробництва за змінними виробничими витратами додаються постійні загальновиробничі витрати та видається «Відомість оцінки залишків незавершеного виробництва за виробничою собівартістю»;

—        в режимі «Внутрішньогосподарський (управлінський) облік — 2» до оцінки залишків незавершеного виробництва за виробничою собівартістю додаються адміністративні витрати і витрати на збут та видається «Відомість оцінки за-лишків незавершеного виробництва за повною собівартістю»;

—        в режимі «Підготовка до наступного періоду» вводяться параметри наступного розрахункового періоду.

В результаті вирішення комплексу задач формуються та друкуються такі вихідні форми:

—        відомість вартості матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві, яка

друкується по всіх структурних підрозділах господарюючого суб’єкта та/або

по кожному виду матеріальних ресурсів з файлу НЗВм і має такий вигляд

(табл. 11.1):

Таблиця 11.1

Всього Всього           по підроз

по госпо         ділу дарству                                                                                    

відомість оцінки залишків незавершеного виробництва за змінними виробни-чими витратами друкується по всіх структурних підрозділах або видах неза-вершеного виробництва з файлу НЗВ і має такий вигляд (табл. 11.2):

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

Таблиця 11.2

 

                                                                                                                                

                                                                                 

Всього по підрозділу Всього по господарству     

— відомість оцінки залишків незавершеного виробництва за виробничою собі-вартістю друкується по всіх структурних підрозділах або видах незавершеного виробництва з файлу НЗВв і має такий вигляд (табл. 11.3):

Таблиця 11.3

 

                                                                                                                      Загально-виробничі витрати         

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                  

 

                                                                                                                                            

Всього по підрозділу Всього по господарству

— відомість оцінки залишків незавершеного виробництва за повною собівартіс-тю друкується по всіх структурних підрозділах або видах незавершеного ви-робництва з файлу НЗВп і має такий вигляд (табл. 11.4):

Таблиця 11.4

 

                                                                                                                                                        

                                                                                             

           

 

Всього по підрозділу Всього по господарству     

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві

розрахунок повної собівартості незавершеного виробництва по певному струк-турному підрозділу друкується з файлів НЗВз, НЗВв, НЗВп і має такий вигляд (табл. 11.5):

Таблиця 11.5

                                                                       Оцінка за змінними витратами       Виробнича собівартість       Повна собівартість

 

           

           

           

           

           

                                                                      

 

                                                                      

Всь Всь           ого по підрозділу ого по господарству

розрахунок повної собівартості певного виду незавершеного виробництва по всіх структурних підрозділах друкується з файлів НЗВз, НЗВв, НЗВп і має та-кий вигляд (табл. 11.6):

Таблиця 11.6

 

                                               Оцінка за змінними витратами       Виробнича собівартість       Повна собівартість

 

           

           

           

                                                                      

 

                                              

Всьо Всьо       го по підрозділу го по господарству

При цьому розрахунок показників вихідних форм має такий вигляд:

— у відомості вартості матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві роз-

рахунок вартості матеріалів кожного окремого виду продукції здійснюється за

формулою:

М = НЗВ хМ, (11.2)

нзв      н          од

де: М — вартість матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві;

НЗВ — обсяг незавершеного виробництва кожного окремого виду в натурально-му вираженні (гектари, поголів’я худоби);

Мод — вартість матеріалів, що витрачені на одиницю незавершеного виробництва цього ж виду, з номенклатури — цінника на матеріали.

Сума приросту матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві визначаєть-ся за формулою:

К = М

М

(11.3)

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

де: К — сума коригування валових витрат;

М ., М „ — вартість матеріальних ресурсів у незавершеному виробництві на кі-нець і початок місяця відповідно;

—        у відомості оцінки незавершеного виробництва за змінними виробничими вит-

ратами вартість незавершеного виробництва кожного виду на кожній операції

обробки розраховується за формулою:

З = М + П + І + ЗЗ ,   (11-4)

нзв      нзв      нзв      нзв      нзв

де: Зн — вартість незавершеного виробництва, що розрахована за змінни-ми вироб-ничими витратами;

П — прямі витрати на оплату праці;

нзв

Іні — інші прямі витрати;

ПЗІ

ЗЗ — змінні загальновиробничі витрати.

нзв

При цьому складові цього рівняння визначаються так:

П = НЗВ х В , (11.5)

нзв      н          о

де: Во — вартість обробки одиниці незавершеного виробництва певного виду на пев-ній операції обробки.

І = НЗВ х Іод ,            (11.6)

нзв      н

де: Іод — інші прямі витрати на одиницю продукції у незавершеному виробництві (по-рядок розрахунку залежить від особливостей господарювання).

ЗЗ = БРхЗВВ, (11.7)

нзв      ф          ф

де: БР — фактична база розподілу загальновиробничих витрат, що відно-сяться до незавершеного виробництва певного виду;

ЗВВф — загальновиробничі витрати на одиницю бази розподілу;

—        у відомості оцінки залишків незавершеного виробництва за виробничою собі-

вартістю розрахунок виробничих витрат здійснюється за формулою:

В = З + ПЗ ,    (11.8)

нзв      нзв      нзв

де: В — виробнича собівартість незавершеного виробництва; ПЗ — постійні загальновиробничі витрати.

нзв

При цьому постійні загальновиробничі витрати, які включаються до виробничої собівартості незавершеного виробництва, розраховуються так:

ПЗ = БР х ЗВВ ,         (11.9)

нзв      ф          н

де: ЗВВ — постійні загальновиробничі витрати на одиницю бази розподілу;

—        у відомості оцінки залишків незавершеного виробництва за повною собівартіс-

тю витрати в незавершеному виробництві визначаються за формулою:

П = В + А + ЗБ ,        (11.10)

нзв      нзв      нзв      нзв

де: П — повна собівартість незавершеного виробництва;

А — адміністративні витрати, що відносяться до залишків незавершеного ви-робництва;

ЗБ — витрати на збут у незавершеному виробництві.

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві

При цьому розрахунок адміністративних витрат і витрат на збут, що включають-ся до повної собівартості незавершеного виробництва, очевидно, може здійснюватись так:

А = А / В х В ,            (11.11)

нзв      п          нзв

де: А — адміністративні витрати за звітний (розрахунковий) період в господарюючо-му суб’єкті;

В — виробнича собівартість готової продукції за відповідний період в господарю-ючому суб’єкті;

ЗБ = З / В хВ ,            (11.12)

нзв      гп        нзв

де: З — витрати на збут продукції за звітний (розрахунковий) період в господарюю-чому суб’єкті;

В — виробнича собівартість реалізованої продукції за відповідний період.

Технологічний процес вирішення комплексу задач «Оцінка незавершеного ви-робництва» передбачає збір вхідної інформації, яка в залежності від складу поділя-ється на умовно-постійну та змінну інформацію.

Перелічені довідники заповнюються відповідно до технологічних інструкцій на початку запровадження комплексу і вводяться до комп’ютера. У подальшому за не-обхідністю ці довідники коригуються. Довідник «Виробничі завдання підрозділів» оновлюється періодично.

До змінної інформації відносяться такі вхідні документи:

—        звіт про вирощення сільськогосподарських культур;

—        відомість руху незавершеного виробництва;

—        інвентаризаційні відомості незавершеного виробництва.

Звіт про виробіток містить інформацію про кількість виконаних за кожен робо-чий день операцій. Інформація відомостей про рух незавершеного виробництва та ін-вентаризаційних відомостей дозволяє визначити залишки по кожному структурному підрозділу суб’єкта господарювання.

Після друку сформованих відомостей оцінки незавершеного виробництва необ-хідно опрацювати режим «підготовка до наступного місяця», у якому відбувається переведення файлів у режим зберігання та по файлу НЗВ переносяться залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду як залишки на початок наступного періоду.

Використання на практиці такої технології накопичення і обробки інформації сприяє зменшенню трудомісткості, дозволяє усунути зайве дублювання та отримати повну інформацію [6].

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства