Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаткова література : Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаткова література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика. — М.: Экономика, 1997. — 477 с.

2.         Верига Ю. А., Деньга С. М. Еккаунтинг ефективності викладання капіталу в торговельну сферу. Частина І. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу: Монографія. — Полтава: ПУСКУ, 2002. — 355 с.

3.         Тейлор Ф. Менеджмент. — М.: Контроллинг, 1992. — 137 с.

4.         Управление — это наука и искусство: А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. — Мо-сква: Республика, 1992. — С. 85.

5.         Мескон М. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1997. — С. 38.

6.         Завадський Й. С. Менеджмент. Management. — Т. 1. — К.: Україно — фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — С. 53.

7.         Амбросов В. Я. Розподіл функцій управління в агроформуваннях // Економіка АПК. — 2002. — № 9. — С. 17.

8.         Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За редакцією професора Г. Г. Кірей-цева. — Київ: ЦУЛ, 2002. — С. 24–28.

9.         Гурней Б. Вступление в науку управления: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1989. — С. 48.

 

10.       Higgins H. A. Responsibility accounting // The Arthur Andersen’s Chronicle. — Chicago. — April. 1952. — Р. 217.

11.       Мертенс В. П. Економіка сільського господарства. — Київ: Головне видавництво видав-ничого об’єднання «Вища школа», 1985. — С. 101–103.

 

12.       Ярмоленко В. П. Про формування собівартості сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. — 1999. — № 8. — С. 64–65.

13.       Щур О. В., Щур В. П., Зубаха О. П. Методика розподілу витрат з використанням кореляційно-регресивного аналізу // Регіональні перспективи. — № 5–6 (18–19) 2001. — С. 234.

14.       Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприєм-ствах: Підручник / За редакцією професора М. Ф. Огійчука. — К.: Аграрна освіта, 2001. — С. 245–251.

15.       Кропивко М. Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. — К.: ІАЕ УААН, 1997. — С. 54, 148.

16.       Самочкин В. Н., Принин Ю. Б. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджети-рование. — Минск: Дело, 2000. — С. 256.

17.       Кочетков А. В., Овчаренко Е. И. Планирование менеджмента производ-ственных затрат в сельском хозяйстве: Научно-методическое пособие. — Луганск: Изд-во «Элтон — 2», 2002. — С. 56.

Модуль 2. Функції управління ресурсами і витратами та їх особливості у галузях народного господарства

18.       Махмудов Х. З. Економіко-організаційний механізм формування попиту і стимулюван-ня збуту (ФОПСТИЗ). — Полтава: ПДАА, 2003. — 228 с.

19.       Колотуха С. М. Стабілізація фінансового стану сільськогосподарських підприємств в умовах розрахунково-платіжної кризи // Економіка АПК. — 2000. — № 9. — С. 68–71.

20.       Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні заса-ди та практичний інструментарій. — К.: КНТЕУ, 2001. — 580 с.

21.       Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 230 с.

22.       Точилин В. А. Корректность экономико-математических моделей. — К.: Наукова думка, 1989. — 200 с.

 

23.       Рабштина В. М. Шляхи удосконалення освоєння науково-технічного прогресу на сучасному етапі функціонування АПК України // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. — 2000. — № 5. — С. 58–60.

24.       Лукава І. М. Організація оперативного аналізу в рослинництві / Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 19–20 травня 2004 р. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 497.

 

25.       Шатковська Л. С. Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах: На-вчальний посібник. — К.: Урожай, 1994. — С. 187.

26.       Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 1993. — С. 212.

27.       Павленко А. Ф., Вовчак А. В. Маркетинг. — Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

28.       Іванюта П. В. Роль бухгалтера-аналітика в управлінні сільськогосподарськими коопе-ративами (Полтавська державна аграрна академія). // Вісник ПДАА: Науково-виробничий фаховий журнал. 2003. — № 6 (31). — Полтава: Видавництво «Terra», 2003. — С. 134–135.

29.       Іванюта С. М. Професійно-кваліфікаційна модель менеджера сільськогосподарського фор-мування / Науковий вісник Національного Аграрного Університету / Редколегія: Д. О. Мель-ничук (відповідальний редактор) та інші. Випуск 44. — К., 2001. — С. 32.

Тема 11. Особливості управління ресурсами і витратами в сільському господарстві