Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.6. Предмет і завдання курсу : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

1.6. Предмет і завдання курсу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

Розглянувши питання, що стосуються міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності, можемо визначити предмет і завдання цього курсу.

Назва курсу означає, що в його основі є така сторона діяльності підприємства (організації) або фірми, як міжнародна конкуренто-спроможність та здійснення управління цією діяльністю.

Виходячи з досвіду викладання цієї дисципліни (Харківський на-ціональний економічний університет), дослідники цієї проблеми ви-значили такі її основні положення.

Метою дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспро-можністю підприємства (організації)» є формування у майбутніх фахівців системи знань, умінь і навичок з концептуальних засад, принципів і методів формування, регулювання та відтворення рівня конкурентоспроможності підприємства як суб’єкта міжнародної еко-номічної діяльності.

Завдання, що забезпечує реалізацію мети цього курсу можна роз-поділити на дві групи:

1)         науково-методичні питання з організаційно-методологічних основ управління;

2)         методико-практичні завдання з організаційного проектування, структурно-функціонального, інформаційного та параметрич-ного синтезу систем управління, факторного аналізу та діагнос-тики стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Об’єктом управління міжнародною конкурентоспроможністю під приємства є міжнародна економічна діяльність підприємства в

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

синтезі її регулятивних і управлінських аспектів, середовища бізнесу та його суб’єктів.

Суб’єкти управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства — це економічні агенти (уряд, власники та персонал підприємств), інтересами яких є частини суспільного продукту (по-датки, прибутки і заробітна плата).

Предметом управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства є формування та відтворення необхідного і достатнього рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства на основі принципів, методів та механізмів регулювання та управління резуль-тативними характеристиками міжнародної економічної діяльності підприємства.

Методологічною основою управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства виступають концептуальні положення сучасної теорії менеджменту та теорії конкурентоспроможності еко-номічних систем, їх творче використання з урахуванням особливос-тей міжнародної економічної діяльності.

Головні особливості управління міжнародною конкурентоспро-можністю підприємства визначаються:

– транскордонним характером і підвищеним ризиком міжнарод-ного бізнесу;

– складним контуром управління та розширеним діапазоном його функціональності;

– підвищеними трансакційними витратами транскордонних опе-рацій, відшкодування яких потребує досягнення синергетично-го ефекту управління;

– специфічним методологічним апаратом управління, який відо-бражає перетинання товарами митних кордонів країн;

– підвищеною чутливістю окремих сегментів світового ринку, освоєння яких зачіпає інтереси інших країн, породжуючи про-тистояння і навіть міжнародні конфлікти.

Виходячи з цього, предметом курсу «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)» є система еко-номічних відносин, яка застосовується для підтримання і регулюван-ня міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій). Цим підкреслюється положення про те, що стихійний характер між-народної конкурентоспроможності певним чином регулюється на

Модуль І. Теоретичні основи упоавління міжнародною конкурентоспроможністю

рівні окремих підприємств. Тобто відбувається управління цим про-цесом.

Поняття «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)» означає застосування певного комплексу заходів з боку держави і окремих підприємств, спрямованих на по-долання негативних наслідків конкуренції і досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Такий комплекс заходів складається з відповідних законодавчих актів і програм, які повинні забезпечити підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

На цій основі кожне підприємство, яке діє в умовах ринкової економіки, розробляє стратегію своїх дій, спрямовану на досягнен-ня конкурентних переваг на міжнародному ринку. А тому питання стратегії міжнародної конкурентоспроможності перебувають у цен-трі уваги цього курсу.

З цього випливає, що основними завданнями вивчення курсу є не тільки засвоєння певних теоретичних положень, а й оволодіння прак-тичними навичками досягнення конкурентоспроможності при виході підприємств на міжнародний ринок. Для цього застосовуються різні форми навчального процесу — лекції, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, розігрування ситуацій, тестування на ЕОМ тощо.

У сучасних підручниках і начальних посібниках програма на-вчальної дисципліни розподіляється на модулі, що дає змогу студен-там досконаліше засвоїти зміст і логіку основних положень курсу.

У цій навчальній дисципліні, яка вивчається відповідно до вказа-ної у вступі програми, рекомендованої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України, можна виділити три модулі.

Перший — Теоретичні основи управління міжнародною конку-рентоспроможністю. Тут формується логічний ланцюжок: конкурен-ція — міжнародна конкуренція — конкурентоспроможність — між-народна конкурентоспроможність підприємства, яка складається з міжнародного конкурентного середовища підприємства, — конкурен-тоспроможність товару — показники і чинники міжнародної конку-рентоспроможності підприємства і визначення основних напрямів і програм підвищення міжнародної конкурентоспроможності підпри-ємства.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Другий модуль — стратегії міжнародної конкурентоспроможнос-ті і конкурентоспроможність українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Тут розглядається типізація стратегій між-народної конкурентоспроможності, методика розроблення та оціню-вання їхньої ефективності.

У цьому модулі розглядається конкурентоспроможність укра-їнських підприємств на міжнародних ринках, їхні стратегії, форму-вання внутрішніх і зовнішніх умов їхньої конкурентоспроможності і перспективи інтернаціоналізації української економіки, міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг.

Третій модуль — глобальна конкурентоспроможність. У цьому модулі розкриваються сутність і причини економічного глобалізму; джерела та чинники досягнення глобальної конкурентоспроможнос-ті; перешкоди на шляху глобальної конкуренції і глобальна стратегія корпорацій, а також конкуренція в глобальних галузях.

Модуль І. Теоретичні основи упоавління міжнародною конкурентоспроможністю