Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 5.1. Сутність та причини (стимули) економічного глобалізму : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 5.1. Сутність та причини (стимули) економічного глобалізму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

При вивченні цієї теми ставиться завдання: визначити, як прояв-ляється конкуренція і які джерела досягнення конкурентоспромож-ності підприємств в умовах економічного глобалізму.

Справа в тому, що наприкінці XX і початку XXI ст. в розвитку світової економічної системи все більш чітко і об’ємне почали прояв-лятися процеси, які отримали назву глобалізації або глобалізму.

У чому ж сутність процесів і які причини зумовили їх виникнення?

Сутність глобалізму полягає в закономірному процесі формування єдиної загальносвітової економічної системи. Розвиток економічних

Модуль ІІІ. Глобальна конкурентоспроможність

зв’язків між окремими країнами і підприємствами призводить до все більшої їх взаємозалежності і на цій основі до виникнення єдиної, ці-лісної системи економічних відносин у масштабах усього світу (гло-буса).

У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Єв-ропейський вибір — Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» відзначається, що глобалізація відкриває перед людством величезні можливості в роз-ширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та капіталом, взаємодії в гуманітарній сфері, духовному збагаченні осо-бистості. Водночас для значної частини людства глобалізація несе в собі й істотні загрози, зумовлюючи розмежування країн на «цивілі-заційний центр» і «периферійну зону», поглиблюючи їхню диферен-ціацію в соціально-економічному розвитку. Тож подолання глобаль-ної нерівності перетворилося на центральну проблему XXI століття (Урядовий кур’єр, 4 червня 2002 р.).

Вважається, що найбільш насущними причинами, які змусили окремі компанії виходити за рамки національної економіки, мають захисний характер. Хоча останнім часом багато які фірми займають наступальну, активну позицію при пошуку можливостей на міжна-родному ринку.

Основні причини глобалізації, які мають захисний характер, — це витрати і конкуренція; «проактивні» причини пояснюються голо-вним чином потребами ринку (схема 5.1).

У більшості галузей глобалізація стала незворотною. Так, США ім-портує більше однієї третини своїх комп’ютерів і напівпровідників, а та-кож більше половини верстатів. Крім того, ці дані занижені, тому що все більша частка «вітчизняного» виробництва припадає на американські заводи, які перебувають в іноземному володінні. Цю тенденцію посилює подальший розвиток таких процесів, за яких, наприклад, персональний комп’ютер, номінально вироблений у Каліфорнії, найімовірніше, начи-нений азіатськими компонентами і частково зібраний у Мексиці.

Приводом до прийняття рішень щодо інтернаціоналізації ви-робництва традиційно є прагнення до економії на збільшення його масштабів. Наприклад, у деяких галузях, таких як фармакологія і біо-технологія, вартість розробки нового лікарського препарату зросла з 54 млн дол. у 1976 р. до 231 млн дол. у 1987 р.

to

Ефект масштабу

Зближення переваг і потреб споживачів

Клієнтура у світовому масштабі

Різні рівні розвитку ринку

Відмінності у життевому циклі продукту

 

Витрапі

Потреба у

збільшенн

витрат на

дослідження та

дослідні розробки

Час виходу на ринок

Відмінності у витратах на робочу силу

РимювІ сшмупи

Сприятлива

торговельна

політика

Узгодженність технічних стандартів

Однаковість процедур і норм

я тз

X X

 

Ефективнє використання

системи постачання

Комсурвнція

Конкуренти на світовому ринку Проникнення на вітчизняний ринок іноземних інвестицій Менший рівень конкуренції на деяких зарубіжних ринках

 

Схема 5.1. Причини (стимули) для глобалізації

X

Є' я

S

Модуль ІІІ. Глобальна конкурентоспроможність

Тільки продукт, який створений для світового ринку, зможе ви-тримати високий рівень ризику інвестицій. Тепер, крім витрат на дослідження і розробку, основним джерелом переваг в конкуренції стає час виходу на ринок. У секторах високої технології розрив між строком технологічної розробки нової продукції і строком її вико-ристання постійно скорочується. Ще швидша реакція необхідна для споживання товарів. Наприклад, «Проктор енд Гембл» спланувала поставити своє останнє нововведення — памперси «Фазес» у 90 краї-нах менш ніж за 12 місяців (проти 27 місяців, як було при попередній модифікації памперсів).

Найбільш традиційною, але тепер найменш переконливою при-чиною інтернаціоналізації є намагання добитися за кордоном нижчих витрат виробництва. Цим можна певною мірою пояснити недавній підйом рівнів інвестицій в Іспанії, поки там витрати були нижчі від середнього рівня Європейського співробітництва. Таким чином, Япо-нія перенесла виробництво з азіатських «чотирьох тигрів» (Сінгапур, Тайвань, Гонконг і Корея) в Індонезію і Таїланд. Все ж у зв’язку з прискоренням темпів індустріалізації та зростанням відповідних ви-трат на робочу силу все важче компенсувати витрати на налагоджен-ня виробництва до того, як новий об’єкт почне втрачати свою пере-вагу в плані економії на витратах.

Існують і деякі ринкові фактори глобалізації. Більшість спожи-вачів у світі бажають мати однакові товари. І хоча деяким сегментам світового ринку притаманний глобальний характер (по таких екс-клюзивних марок товарів, як, наприклад, «Мерседес-Бенц»), все ж далеко не всі категорії продукції мають світовий характер. Напри-клад, існують широкі відмінності в лікарських засобах. Споживачі віддають перевагу різним рецептурам (наприклад, шипучі вітаміни у Франції проти флаконів з кришками у США), або різним звичаям при лікуванні (дозування в рецептах у Європі і Японії може варіюва-тися на всі сто відсотків).

Фірма може мати потребу в перевірці послідовності своїх осно-вних позицій за промисловою продукцією та послугами після їхньої реалізації на зарубіжних ринках. Так, девіз компанії «Ернст енд Янг»: «Одна фірма в усьому світі» відображає той факт, що її основними клієнтами були транснаціональні компанії, які мали потребу в за-гальносвітових послугах. Але найбільш сильним ринковим стимулом

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

для виходу на світовий ринок може бути зрілість економіки розви-нутих країн з відносною втомленістю багатьох основних торговель-них марок. Наприклад, такі ліки, як антибіотики, що стикаються із застійністю ринків розвинутих країн, у країнах, що розвиваються, мо-жуть одержати друге дихання. Так, «Кока» і «Пепсі» створюють свої ринки у менш насичених регіонах за рубежем (Франсуаза Л. Саймон, Дональд З. Секстон. Разработка и внедрение глобальной стратегии. В кн. Современное управление. Знциклопедический справочник. Т. 2. — М.: Издатцентр, 1997. — С. 14,7–14,9).

Фірми можуть виходити на міжнародний ринок через три основні механізми: ліцензування, експорт і прямі зарубіжні інвестиції. Спочат-ку фірми виходять за кордон через експорт товару або ліцензування.

Після того, як фірма набуває певного досвіду міжнародної діяль-ності, з’являється можливість застосовувати прямі зарубіжні інвес-тиції.

Конкуренція набуває справді глобального масштабу там, де мати-ме місце експорт або прямі зарубіжні інвестиції. Надійним свідчен-ням глобальної конкуренції є наявність основного потоку експортних товарів, хоча при цьому може не бути головних прямих зарубіжних інвестицій. Такі інвестиції можуть складатися з незалежних філіалів у зарубіжних країнах, причому конкурентне становище кожного фі-ліалу значною мірою залежатиме від його активів та конкретних об-ставин у цій країні чи місцевості.

Фірма одержує конкурентну перевагу, якщо вона веде конкурент-ну боротьбу на багатьох національних ринках. При цьому є багато ви-токів таких глобальних конкурентних переваг, так само як і перешкод на їхньому шляху (Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. / А. Олійник, Р. Скільський. — К.: Основи, 1998. — С. 282).