Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Стратегії українських підприємств на зарубіжних ринках : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

4.2. Стратегії українських підприємств на зарубіжних ринках


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

Для ефективного включення в світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто на основі розробки стратегії просування національ-ного експорту на світовому ринку.

Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні об-сягів експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурент-них переваг та стабільному розширенні і якісному поліпшенню на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього необхідно мати чітку концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню експорту лише в поєднанні із загальними цілями макро-економічної політики.

Матеріальною основою стратегії просування продукції українсь-ких підприємств на зарубіжних ринках є експортний потенціал кра-їни.

Загальновідомо, що Україна має великий експортний потенціал. Якщо площа країни становить 0,4% загальної світової суші і чисель-ність населення 0,8% загальносвітової кількості людей, то в Україні виробляється 5% світової мінеральної сировини та продуктів її пере-робки. Розвідані запаси корисних копалин України приблизно оці-нюються у 7 трлн дол.

У світовому виробництві марганцевої руди частка України ста-новить 32%. Українські підприємства експортують близько 30% глин та 18% каолінів.

Виробничі потужності підприємств чорної металургії становлять: у виробництві чавуну — 52 млн т, сталі 54 млн т, готового прокату — 41,5 млн т. За цими показниками Україна посідає п’яте місце в світі після Японії, США, Китаю і Росії.

Крім того, Україна має конкурентоспроможні технології в аеро-космічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві нових мате-ріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біофізич-них процесів. Великий потенціал мають також агропромисловий та енергетичний комплекси України.

Показниками високого рівня і великих потенційних можливос-тей України в галузі експортної діяльності є той факт, що, за даними

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Держкомстату України, зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг України за 2001 р. становив 36,7 млрд дол. США і збільшився порівняно з 2000 р. на 10,8%. Позитивне сальдо зовнішньоторговель-ного балансу країни у 2001 р. становило 2,9 млрд дол. США. Зовніш-ньоторговельні операції Україна здійснювала з партнерами із 193 країн світу (Урядовий кур’єр, 22 лютого 2002 року. — С. 5).

Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що Украї-на має шанси для поліпшення своїх позицій на світовому ринку.

Досягнення цього можливе лише за умови проведення відповід-ної експорторозширюючої політики, коли поруч з розвитком тра-диційного експорту розвиватимуться і потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому ринку. Цього можна досягти при сприянні у структурній політиці виробництву товарів високого ступеня переробки шляхом використання провідних технологій, які дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси.

Якщо виходити з класифікації факторів, що впливають на конку-рентоспроможність країни, яка запропонована М. Портером, можна визначити основні напрями формування стратегії українських під-приємств на міжнародних ринках.

Перший напрям визначається таким фактором, як наука і техно-логія. Тут можна відзначити два аспекти: з одного боку, Україна має певні наукові і технічні розробки в аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві нових матеріалів, біотехнологія, регу-лювання хімічних, біохімічних та біофізичних процесів і в деяких інших галузях; з іншого боку — існує досить велике технологічне від-ставання у харчовій промисловості, ряді галузей машинобудування, виробництві інформаційно-обчислювальних систем.

Наприклад, така галузь, як харчова промисловість (при забезпе-ченні високої продуктивності сільськогосподарського виробництва та наявності провідних технологій і устаткування у підприємств з переробки сільськогосподарської продукції), могла б успішно просу-ватися на міжнародному ринку.

Другий напрям пов’язаний з першим — для подолання техноло-гічного відставання необхідні відповідні капіталовкладення, які зна-чною мірою можуть бути досягнуті за рахунок іноземних інвестицій. Так, за розрахунками Науково-дослідного інституту Мінекономіки України, потреби в інвестиціях для структурної перебудови і модерМодуль ІІ. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності...

нізації лише комплексу чорної металургії України сягають майже 40 млрд дол. В той же час загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 1 січня 2002 р. становив 4,4 млрд дол. (Урядовий кур’єр, 22 лютого 2002 р. — С. 5). Тобто фактичні обсяги та частка іноземних інвестицій у реальну економіку України залишаються мізерними по відношенню до масштабів економіки, що не сприяє початку еконо-мічного пожвавлення.

А внутрішній ринок позичкового капіталу України з його неймо-вірними відсотковими ставками за довгостроковими кредитами (які насамперед необхідні для модернізації виробництва) також є фактич-но недоступним для виробників джерелом кредитування.

Процес катастрофічного старіння виробничих фондів без їх замі-ни відбирає у виробників перспективи виходу з кризового стану, а тим більше — досягнення рівня сучасної технологічної конкуренто-спроможності на світовому ринку.

Крім того, інвестиційному процесу перешкоджає існуюча по-даткова система України. Згідно із Законом України «Про оподат-кування прибутку підприємств» базова ставка податку на прибуток підприємств становить в Україні 30%, що відповідає рівню розвину-тих країн світу. В дійсності ж рівень вилучення реального прибутку значно вищий. Це відбувається з двох причин:

1)         включення до бази оподаткування багатьох видів витрат, що в міжнародній практиці відносять на собівартість;

2)         невраховування рівня інфляції при визначенні прибутку, на-самперед за такими елементами, як:

– амортизація (у зв’язку з несвоєчасною та неадекватною пере-оцінкою основних фондів); – запаси сировини і матеріалів (через відсутність механізмів їх

індексації); – оподаткування доходів від капіталу без індексації його осно-вної частини, що в умовах високої інфляції фактично перетво-рюється на оподаткування власне капіталу, а не відсотків від нього. Третій напрям визначається такими факторами як інфраструк-тура та інформація. На сьогодні рівень розвитку цих двох факторів у нашій країні дуже недостатній. Експортери мають низький рівень кваліфікації та по інформативності про ситуацію на міжнародних

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

ринках. В результаті це призводить дуже часто до невиправданого заниження цін і проведення демпінгових торговельних операцій на світовому ринку, що веде до відповідної реакції з боку інших держав і створює для наших експортерів імідж «нечесних конкурентів».

Ефективному формуванню стратегії зовнішньоекономічної ді-яльності українських підприємств заважає недостатній розвиток сис-тем зв’язку і транспортної інфраструктури. Ця проблема є актуаль-ною, оскільки географічне положення України робить транспортні послуги одним з напрямів міжнародної спеціалізації в торгівлі послу-гами.

Так, за даними Держкомстату України, надання транспортних послуг займає 89% у загальному обсязі експорту послуг з нашої кра-їни (головним чином — це морський транспорт, що зумовлено також низьким рівнем інфраструктури автошляхів та залізниці).

Ще одна проблема — неефективна система міжвідомчої статис-тики в Україні, дані якої досить часто дають лише загальне уявлення про певні процеси і не дозволяють зробити надійних висновків. Ра-зом з тим створення інфраструктури і забезпечення вільного та ефек-тивного доступу до необхідної, з точки зору діяльності вітчизняних підприємств на світових ринках, інформації завжди було завданням держави.

Нарешті, фактор робочої сили. За цим фактором Україна має по-рівняні переваги — це досить великий науково-технічний потенціал та велика кількість дешевої кваліфікованої робочої сили. Але залишаєть-ся проблема «відпливу умів», яка може бути успішно вирішена лише шляхом створення сприятливих умов для кваліфікованих кадрів. На-самперед це відповідний рівень оплати праці працівників науки і осві-ти, що є головним завданням держави (А. Кредисов, О. Дерев’янко. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України, 1997, № 5. — С. 54–58).

Враховуючи всі ці фактори, методика розроблення стратегії вихо-ду підприємства на світовий ринок повинна складатися з таких ета-пів: перший — аналіз ситуації, в якій перебуває підприємство (мож-ливості галузі, діяльність конкурентів, їх технології, стан ринків, які обслуговуються); другий — аналіз внутрішнього стану компанії у зі-ставленні зі становищем справ у всій галузі. На цій основі розробля-ється можлива стратегія розвитку кожного окремого підприємства.

Модуль ІІ. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності...

Суттєвим елементом аналізу є також оцінювання ступеня зрілос-ті галузі. При цьому беруться до уваги темпи зростання галузі, потен-ціал дальшого зростання, існуючий асортимент виробів, стан конку-ренції, частка ринку, яка належить компанії, характер застосовуваної технології.

Для розроблення стратегії підприємства створюються робочі гру-пи. В них входять керівники підрозділів, спеціалісти з фінансів, тех-нології та маркетингу. Мета робочої групи — розроблення стратегії компанії на строк до 10–15 років. Період залежить від конкретного підприємства або галузі. Це свого роду картографування майбутньо-го компанії на світових ринках.

Стратегія компанії повинна розрахуватися таким чином, щоб її продукція зберігала високі конкурентні якості і технічну новизну про-тягом тривалого часу. Такі компанії зберігають лідерство у світовому виробництві. Прикладом товару тривалого життєвого циклу, який розроблений в Україні і який одержав світове визнання, є комплекс машин та технології контактної стикової зварки методом імпульсного оплавлення, який створений в інституті електрозварки ім. Є. О. Па-тона НАН України. Ці машини протягом багатьох років, а також лі-цензії на ці установки купують іноземні підприємці (Соколенко С. І. Сучасні світові ринки та Україна. — К.: Демос, 1995. — С. 20–21).