Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОД-НОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИ-ЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)» 1.1. Сутність конкуренції та її роль у ринковій економіці. Міжнародна конкуренція : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОД-НОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИ-ЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)» 1.1. Сутність конкуренції та її роль у ринковій економіці. Міжнародна конкуренція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

Приступаючи до вивчення цього курсу необхідно насамперед ви-значити логічну послідовність викладення основних його положень.

А тому спочатку визначається сутність конкуренції взагалі і між-народної конкуренції зокрема. На цій основі визначається поняття

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

конкурентоспроможності і міжнародної конкурентоспроможності. Оскільки міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність окре-мих фірм, підприємств і організацій відбувається і проявляється на міжнародному ринку, доцільно розглянути особливості його функці-онування і утворення ринкових ніш.

На міжнародному ринку конкурують окремі підприємства. Від рівня їхньої конкурентоспроможності залежить місце, яке вони по-сідають на цьому ринку. Кожне підприємство входить до складу відповідної галузі і національної економіки. Від рівня конкуренто-спроможності окремого підприємства залежить, певним чином, кон-курентоспроможність галузі і національної економіки в цілому. Усі ці питання входять до вступної теми курсу. Потім аналізуються осно-вні параметри, що визначають міжнародну конкурентоспроможність підприємства. Окремі фірми і країни розробляють стратегії міжна-родної конкурентоспроможності. А тому цій проблемі присвячується відповідна тема курсу.

Майбутнім економістам-міжнародникам необхідно володіти знан-нями щодо конкурентоспроможності українських підприємств і орга-нізацій, які виходять на міжнародний ринок. Вирішенню цієї пробле-ми сприятиме матеріал теми «Конкурентоспроможність українсь ких підприємств (організацій) на міжнародних ринках».

Найхарактернішою ознакою сучасної міжнародної економіки є процес її глобалізації. Виходячи з цього, завершальна тема курсу присвячується проблемі глобальних стратегій корпорацій, глобаль-ній конкурентоспроможності.

Таким чином, починати вивчення курсу слід з визначення понять конкуренції і конкурентоспроможності.

Конкуренція в широкому розумінні цього слова означає супер-ництво на будь-якому поприщі між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), які зацікавлені в досягненні однієї й тієї самої мети — переваги над своїми суперниками (конку-рентами).

З точки зору підприємства такою метою є максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. І хоча ця мета орієнтує розвиток ринку з моменту його виникнення, перші найбільш ціліс-ні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби з’явилися лише в середині ХVIII ст. Класична політична економія

Модуль І. Теоретичні основи упоавління міжнародною конкурентоспроможністю

розглядала конкуренцію як звичайне явище, яке пронизує всі галузі економіки і обмежується тільки суб’єктивними причинами.

Так, А. Сміт вперше довів, що конкуренція, урівнюючи норму прибутку, приводить до оптимального розподілу праці і капіталу. Вона повинна зрівноважувати приватні інтереси і економічну ефек-тивність. А. Сміт вважав конкуренцію «невидимою рукою» ринку, яка автоматично врівноважує ринок, і, таким чином, регулює відпо-відність приватних і суспільних інтересів.

На середину XX ст. визначилися загальні уявлення про сутність конкуренції та її основних рушійних сил, що виявилося в чотирьох постулатах класичних моделей: досконалої (чистої) конкуренції, мо-нополістичної, олігополістичної конкуренції та чистої монополії.

Чиста конкуренція відбувається за наявності досить великої кількості підприємств, які реалізують стандартизовану продукцію; контроль над цінами відсутній; дуже еластичний попит; нецінові ме-тоди конкуренції не практикуються; немає перешкод для організації бізнесу.

Монополістична конкуренція відбувається за наявності великої кількості підприємств, які реалізують диференційовану продукцію. При цьому діапазон контролю цін вузький, еластичний попит; вико-ристовуються нецінові методи конкуренції; вхідний бар’єр у галузь незначний.

Олігополістична конкуренція відбувається за наявності невели-кої кількості підприємств; діапазон контролю цін залежить від рівня узгодженості дій підприємств; переважає нецінова конкуренція, на-явні суттєві перешкоди для організації бізнесу.

Чиста монополія — наявність одного підприємства, яке виробляє унікальну продукцію і не має ефективних замінників; контроль над цінами значний; попит нееластичний; вхід у галузь для інших фірм заблокований.

За деякими оцінками близько 75% усіх підприємств в економічно розвинутих країнах конкурують на ринках, де збутова система функ-ціонує в умовах монополістичної конкуренції. Середовище конкурен-ції заповнено великою кількістю малих і середніх підприємств, жодне з яких не має значної частки в загальному обсязі продаж. Ключова конкурентна особливість такого ринку — відсутність широко відомих лідерів, які можуть суттєво впливати на розвиток умов і тенденцій у

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

галузі (Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — С. 5–11).

Конкуренція на ринку складається з п’яти сил конкуренції:

1.         Суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі.

2.         Спроби компаній з інших галузей залучити покупців галузі на бік своїх товарів-замінників.

3.         Потенціал входження в галузі нових фірм.

4.         Ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку поставників ресурсів.

5.         Ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку покупців про-дукції.

Модель п’яти сил конкуренції, наведена нижче, є цінним концеп-туальним інструментом вивчення основних впливів конкуренції на ринок та оцінці сили і слабкості кожного з них. Використання цієї моделі дає можливість зрозуміти, як функціонує конкуренція (Артур Томпсон, Джон Формби, Экономика фирмы: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ, 1998. — С. 428–429).

Щодо міжнародної конкуренції, то її форми в різних галузях суттєво відрізняються. На одному кінці спектра форм конкуренції знаходиться форма, яку можна назвати «множинно-національною» (multidomestic).

Конкуренція у кожній країні або невеликій групі країн відбува-ється незалежно; певна галузь наявна в багатьох країнах (наприклад, ощадні банки є в Кореї, Італії, США), але в кожній в них конкуренція йде по-своєму. Репутація, коло клієнтів і капітал банку в одній країні не впливають (або майже не впливають) на успіх його дій в інших країнах (схема 1.1).

У числі конкурентів можуть бути і транснаціональні корпорації (ТНК), але їхні конкурентні переваги в більшості випадків обмеж-уються межами тієї країни, в якій ця компанія діє. Таким чином, між-народна галузь являє собою як би набір галузей (кожна в межах своєї країни). Звідси і термін «множинно-національна» конкуренція. До таких галузей, де конкуренція традиційно має таку форму, входять багато які типи торгівлі, виробництво продуктів харчування, оптова торгівля, страхування життя, ощадні банки, виробництво простих ме-таловиробів та їдких хімічних речовин.

Модуль І. Теоретичні основи упоавління міжнародною конкурентоспроможністю

ФІРМИ 3 шших

ГАЛУЗЕЙ, ЯКІ

ПРОПОНУЮТЬ

ТОВАРИ-

ЗАМШНИКИ

 

Сили конкуренції виникають

в результаті спроб аутсайдерів

завоювати покупців своєї продукції

 

СУПЕРНИЦТВО МІЖ

КОНКУРУЮЧИМИ

ПРОДАВЦЯМИ

Сили конкуренції виникають в

результаті намагання

суперників зайняти кращу

позицію наринку і отримати

перевагу над конкурентами

Постачальник и ключових ресурсів

Сили конкуренції

виникають

в результаті

ринковоїсили

і контролю

заумовами угод

з боку постачальників

Сили конкуренції

виникають

врезультаті

Покупці

ринковоїсили

і контролю

заумовамиугод-"

з боку

покупців

 

Сили конкуренції виникають в результаті і спроб загрози

 

ПОТЕНЦІАЛЬНО

НОВІ НА РИНКУ

ФІРМИ

Схема 1.1. Модель п’яти сил конкуренції

Джерело: Michael E. Porter «How Competitive Forces Shape Strategy». Harvard Business Review. Vol. 57, № 2 (March-April 1979), pp. 137–145.

Таким чином, конкуренція, в тому числі й міжнародна, є найважли-вішим регулятором ринку. Однак вона діє стихійно і є суперечливою. З одного боку, вона сприяє зростанню виробництва, підвищенню якості продукції і найбільш повному задоволенню потреб споживачів; але, з ін-шого боку, вона може призвести до порушення стабільності суспільно-го виробництва, що виявляється у надвиробництві товарів або в нестачі їх. Бажаючи вижити в конкурентній боротьбі, виробники об’єд нуються у великі монополії, що шкодить розвитку здорової конкуренції та веде до застою виробництва. Усе це породжує негативні соціальні наслідки: безробіття, різке диференціювання доходів населення.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств