Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Конкурентні стратегії у сфері малого бізнесу : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

3.6. Конкурентні стратегії у сфері малого бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

магниевый скраб beletage

Малі фірми набули значного поширення в економічно розвину-тих країнах. Так, у США щороку створюється близько 700 тис. нових компаній, більшість із яких є малими фірмами. В суперсучасній Япо-нії половина всіх трудящих зайнята на одних тільки найдрібніших фірмах (з кількістю зайнятих до 20 чол.), а разом з малими (до 100 чол.) підприємствами дають роботу трьом чвертям японців. Таким чином, малі підприємства в кількісному відношенні становлять най-більший сектор ринкової економіки.

Але роль малого бізнесу є великою не тільки кількісно, а й функ-ціонально, якщо виходити з тих завдань, які він вирішує в економіці. Невеликі фірми утворюють свого роду фундамент, на якому вирос-тають вищі «поверхи» господарства і який багато в чому визначає ар-хітектуру всієї будівлі. Малі фірми інтегрують, зв’язують економіку в єдине ціле. Тому такий тип компаній називають комутантами, тобто з’єднувачами.

У ринковій економіці наявність платоспроможного попиту на певний товар повинна автоматично продовжувати його пропозицію.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Але сучасне виробництво може бути ефективним лише за певних умов. Так, крупна фірма дає віддачу лише там, де виготовляється маса більш менш однотипових продуктів. Інакше крупна фірма не бе-реться за випуск нерентабельного товару.

Наприклад: автомобіль є серійним, типовим товаром і тому його з вигодою виробляють великі фірми. Бензин для автомобіля також з прибутком виробляють інші великі компанії. А бензоколонки (за ви-нятком розташованих на найінтенсивніших шляхах) гігантам утри-мувати немає сенсу — надто мала денна виручка, великі витрати на зарплату і т.п. І тут без малого бізнесу не обійтись. Лише малі фірми готові використати будь-яку можливість для бізнесу. Без них не всі потреби ринку задовольнялися б повністю.

Малі підприємства концентрують свої зусилля на локальних по-требах і мають ряд специфічних рис:

– невеликі за розміром і зв’язані з обмеженим колом клієнтів. Ця риса особливо чітко проявляється в територіально відосо-бленому бізнесі місцевого значення. Наприклад, продовольчий магазин, який обслуговує невелике селище, має маленький оборот та вузьке коло відвідувачів. Такий магазин не цікавий для великої фірми, а невелике підприємство цілком може вести діло з прибутком; – мають різнорідні види товарів (послуг), які не можна задоволь-нити за допомогою високоефективного серійного виробництва. Прикладом може бути одна з найновіших галузей сфери послуг — створення програмного забезпечення для ЕОМ. Значна части-на комерційного попиту на програми припадає на складення ко-ристувальних пакетів для окремих споживачів. Так, у США ство-ренням програм тільки для персональних комп’ютерів у середині 80-х років минулого століття займалося близько 3000 компаній; – численні локальні потреби існують в усіх галузях народного господарства. Приклад — та сама мережа бензоколонок — сенс її існування полягає саме у територіальній розосередженості; – мінливі. При масових потребах коливання попиту стають се-редніми. Зникнення одних клієнтів компенсується появою інших. У локальному бізнесі споживачів мало. Зміна попиту навіть частини з них негайно і без усякого пом’якшення відби-вається на виробникові.

Модуль ІІ. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності...

Звідси — висновок: по-перше, малі фірми повинні уважно слідку-вати за змінами в потребах своїх клієнтів для того, щоб не втратити останніх; по-друге, у випадку зникнення потреби такі фірми повинні вміти швидко переорієнтовуватися на інші.

Таким чином, гнучкість — головне в стратегії малих підприємств. Але для досягнення успіху необхідно додержуватися двох умов: по-перше, гнучкість повинна бути усвідомленою і дуже агресивно проведеною політикою. Так, знаменитий американський бізнес-консультант Джей Конрад Левінсон вважає, що малим фірмам слід сповідувати ідеологію «партизанського маркетингу». Сутність її по-лягає в тому, що мале підприємство повинне усвідомити, що воно оточене більш потужними ворогами-конкурентами. Але перемога над ними можлива, тому що більшість із них ліниві, консервативні і не володіють усім арсеналом маркетингу. Засобом же перемоги мо-жуть стати різкі точкові удари, значення яких неповороткі конкурен-ти недооцінюють. По-друге, фірма повинна залишатися невеликою за розмірами, тому що в такому випадку вона має суттєві переваги порівняно з іншими типами компаній. Щоб вижити у конкурентній боротьбі, малі підприємства найчастіше обирають один з трьох варі-антів поведінки;

– діяльність у сферах, які традиційно обслуговуються тільки ма-лим бізнесом;

– виконання функцій субпостачальника нескладних деталей або напівфабрикатів для більших компаній (віолента або патієнта);

– випуск товарів або послуг, які копіюють чужі вироби.

Відповідно виділяються три переважні різновидності малих під-приємств. Перша з них обирає собі таку сферу діяльності, в якій оптимальний розмір підприємства невеликий. Як відомо, із зрос-танням підприємства його ефективність підвищується до певного моменту. Для діяльності малих підприємств особливо важливо, щоб оптимальний розмір підприємства був неоднаковим для різних галу-зей. Наприклад, маленький ресторан не обов’язково буде гіршим від великого: якість приготування їжі, ціни і витрати залежать головним чином не від розмірів приміщення або обороту, а від майстерності персоналу.

Подібні ситуації характерні для цілого ряду галузей промисло-вості, сільського господарства, сфери послуг, торгівлі. Цілком конкуУправління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

рентоспроможною може бути сімейна ферма, яка насичена сучасною технікою і застосовує прогресивні технології.

Переваги малої фірми порівняно з іншими видами компаній ви-значаються:

– високою ефективністю управління. Перевага малої фірми в

тому, що за всім може простежити сам хазяїн; – наявністю унікальних, нетипових для інших фірм мотивів підприємництва. Так, згідно з опитуванням власників малих компаній у Великобританії, 87% з них головною позитивною якістю ведення власного діла називають можливість бути не-залежним і задоволення від здійснюваної роботи. І лише 8% ці-нять у своєму бізнесі можливість збагатитися; – низькими витратами на управління та НДВКР; – підтримкою держави. Незалежні малі господарі традиційно розглядаються як уособлені національною заповзятливістю й найбільш цінний соціальний прошарок, так званий середній клас, який стабілізує політичну та економічну обстановку в країні. Другим типом малих фірм може бути симбіоз із великою компа-нією в ролі постачальника простих комплектуючих деталей. Тут мала фірма виступає в ролі молодшого партнера. При цьому розрив сто-сунків для нього більш небезпечний, ніж для великої фірми, яка легко знайде йому заміну, а він залишиться без ринку збуту своєї продукції. Тому комутант змушений приймати ті умови, які йому нав’язують.

Усе ж бачити в малій фірмі тільки сателіта потужної фірми було б помилкою. По-перше, багато які малі компанії усвідомлюють небез-пеку залежності від «старшого брата» і вживають запобіжних заходів. По-друге, і це важливіше, повне підпорядкування малого постачаль-ника не відповідає стратегічним інтересам самих гігантів. Справа в тому, що комплектуючі деталі, які одержані від малої фірми, згодом стають частиною товару, який виробляється самим концерном. І думка споживачів про продукцію цієї корпорації залежить також і від якості й ціни поставлених малою фірмою деталей. А тому концерн, який зачіпає інтереси малого постачальника, ризикує відштовхнути або розорити його. Якщо ж він піде на повне захоплення малої фірми, то звалить на себе непідйомний вантаж проблем. Таким чином, спів-робітництво вигідне обом сторонам.

Модуль ІІ. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності...

Третя різновидність малих фірм — це фірми-наслідувачі. У сучас-ному світі наслідування є однією з найпоширеніших сфер діяльності легального малого бізнесу. Справа в тому, що в ряді галузей патент-не право не в змозі реально захистити дизайн від копіювання. Це дає можливість малим фірмам цілком законно копіювати кращі розробки відомих фірм. При чому це досить вигідно. Імітувати товар значно дешевше, ніж створювати новий, тому що малий виробник не несе витрат на НДДКР та рекламно-маркетингову підтримку просування нового товару на ринок. Фірми-наслідувачі мають можливість уста-новлювати суттєво нижчі ціни (в 1,5–2 рази) і є ефективнішими, ніж великі.

Але все ж малі фірми відзначаються низьким ступенем стійкос-ті. Вони непереможні тільки як клас. А поодинці надто слабкі для того, щоб протистояти несприятливому розвиткові подій. Тому малі фірми гинуть сотнями і тисячами під час макроекономічних потря-сінь, технологічних зрушень, змін державної політики. Вважається, що припинення бізнесу для малої фірми не є трагедією. Малу фірму легко купити, але можна й продати без збитків. У процесі ліквідації розоряється лише незначна кількість фірм. Наприклад, у ФРН у 80-х роках минулого століття в середньому збанкрутіли тільки 7% лікві-дованих фірм. Інші 93% компаній вийшли із діла без великих фінан-сових втрат.

Якщо малій фірмі при сприятливих обставинах вдалося вирости, то вона може мати чотири варіанти поведінки:

– підвищити свою ефективність і на цій базі добитися середніх витрат (силова стратегія);

– розробити ефективну стратегію, яка захищає від конкурентів;

– не змінюватися і стати легкою здобиччю для першого ж силь-ного суперника;

– просто не розширювати розмірів власного діла. На Заході біль-шість власників малих фірм не бажають їх радикально збіль-шувати (Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб, 2000. — С. 168–174).

Ill

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств