Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

УПРАВЛІННЯ

МІЖНАРОДНОЮ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВ:

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

3-тє видання, перероблене та доповнене

За редакцією

доктора економічних наук, професора Сіваченка І. Ю.,

доктора економічних наук, професора Козака Ю. Г.,

доцента Логвінової Н. С.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.428я73 УДК 339.137.2(075.8) У 67

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/182-1526)

Рецензенти:

Лук’яненко Д. Г. — доктор економічних наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету;

Єрохін С. А. — доктор економічних наук, професор, президент Національної ака-де мії управління (м. Київ).

Автори:

І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. Го-рячко, М. І. Барановська, О. В. Захарченко, М. С. Гаврилов, В. В. Баєва, Є. В. Крав ченко, Т. К. Метіль, Ю. М. Сотніков, П. О. Тесленко, Т. В. Аверіхіна, Ю. І. Чистов, І. А. Топало-ва, С. В. Ведернікова.

Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. та ін.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кре-У 67 дитно-модульний курс: Навч. посіб. / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Ко-зака, Н. С. Логвінової. 3-тє вид. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.

ISBN 978-611-01-0032-8

У третьому, переробленому та доповненому, виданні навчального посібника розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та між-народної конкурентоспроможності. Визначаються показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації). Центральне місце посідає роз-криття особливостей стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Належна увага приділена висвітленню проблеми конкурентоспроможності українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Завершальна тема присвячена питанням конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. В посібнику вміщені індивідуальні завдання, тематика рефератів, тести, які вводяться в ЕОМ, а також список рекомендованої літератури.

Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.

ББК 65.428я73 УДК 339.137.2(075.8)

© Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., ISBN 978-611-01-0032-8

Логвінова Н. С., 2010

© Центр учбової літератури, 2