Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_75b0402d7f941710ba0dfbde9ad18dc7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

магниевый скраб beletage

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МІЖНА-

РОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ    5

Змістовний модуль 1. Міжнародна конкуренція і конкуренто-

спроможність. Предмет і завдання курсу    5

Тема 1. Предмет курсу «Управління міжнародною конкуренто-

спроможністю підприємства (організації)»            5

1.1.      Сутність конкуренції та її роль у ринковій економіці. Міжна-родна конкуренція          5

1.2.      Поняття про конкурентоспроможність. Міжнародна конку-рентоспроможність         10

1.3.      Міжнародний ринок і ринкові ніші             14

1.4.      Підприємство і його місце на міжнародному ринку         18

1.5.      Підприємство і конкурентоспроможність галузі та національ-ної економіки    23

1.6.      Предмет і завдання курсу      33

Семінар № 1. Міжнародна конкуренція і конкурентоспроможність.

редмет і завдання курсу        37

Змістовний модуль 2. Міжнародна конкурентоспроможність підпри-

ємства (організації)    38

Тема 2. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

(організації)     38

2.1.      Міжнародне конкурентне середовище підприємства (орга ні-зації)       38

2.2.      Оцінювання рівня та інтенсивності конкуренції на світових ринках      44

2.3.      Конкурентоспроможність товару (послуги) і фірми. Визна-чення споживчої цінності товару (послуги)              51

2.4.      Показники і чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації)       59

2.5.      Основні напрями і програми підвищення міжнародної кон-курентоспроможності підприємства (організації)     66

Семінар № 2. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

(організації)     71

Контрольні запитання до модуля І             73

Підсумкові тестові завдання до модуля І    74

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

МОДУЛЬ ІІ. СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТО СПРО-МОЖНОСТІ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ...78

Змістовний модуль 3. Стратегії міжнародної конкурентоспромож-

ності    78

Тема 3. Типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності              78

3.1.      Поле міжнародних конкурентних стратегій           78

3.2.      Типізація стратегій міжнародної конкурентоспроможності ....82

3.3.      Конкурентні стратегії в сфері масового виробництва       89

3.4.      Конкурентні переваги вузької спеціалізації            94

3.5.      Корпоративні стратегії диверсифікації        99

3.6.      Конкурентні стратегії у сфері малого бізнесу          107

3.7.      Конкурентні інноваційні стратегії    112

3.8.      Методики розробки та оцінювання ефективності стратегій міжнародної конкурентоспроможності              115

Семінар № 3. Типи стратегій міжнародної конкурентоспромож-

ності    127

Змістовний модуль 4. Міжнародна конкурентоспроможність україн-

ських підприємств     129

Тема 4. Конкурентоспроможність українських підприємств (орга-

нізацій) на міжнародних ринках      129

4.1.      Модифікація форм і методів конкуренції у трансформацій-ний період  129

4.2.      Стратегії українських підприємств на зарубіжних ринках            135

4.3.      Проблема інтернаціоналізації української економіки         139

4.4.      Формування внутрішніх і зовнішніх умов міжнародної конку-рентоспроможності українських підприємств (організацій) ...146

4.5.      Міжнародні перспективи реалізації національних конкурент-них переваг       151

Семінар № 4. Конкурентоспроможність українських підприємств

(організацій)  164

Контрольні запитання до модуля ІІ            166

Підсумкові тестові завдання до модуля ІІ  167

МОДУЛЬ ІІІ. ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТО СПРО МОЖНІСТЬ ...170

Змістовний модуль 5. Глобалізація і міжнародна конкурентоспро-

можність         170

Тема 5. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації              170

5.1.      Сутність та причини (стимули) економічного глобалізму           170

5.2.      Джерела та чинники досягнення глобальної конкуренто-спроможності          174

Зміст

5.3.      Перешкоди на шляху глобальної конкуренції         178

5.4.      Розробка та впровадження глобальної стратегії корпорацій ...182

5.5.      Конкуренція в глобальних галузях              188

Семінар № 5. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації    193

Контрольні запитання до модуля ІІІ           194

Підсумкові тестові завдання до модуля ІІІ              194

Контрольні запитання до курсу       196

Підсумкові тестові завдання до курсу          198

Індивідуальні завдання         206

Теми рефератів           208

Список використаної та рекомендованої літератури        210

Словник основних понять  214

Додатки          222

Додаток 1        222

Додаток 2        259

Додаток 3        300

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

УПРАВЛІННЯ

МІЖНАРОДНОЮ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВ:

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

3-тє видання, перероблене та доповнене

За редакцією

доктора економічних наук, професора Сіваченка І. Ю.,

доктора економічних наук, професора Козака Ю. Г.,

доцента Логвінової Н. С.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригіналмакет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 23.11.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17,55.

Наклад 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_75b0402d7f941710ba0dfbde9ad18dc7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0