ДОДАТКИ Додаток 1 ЗАКОН УКРАЇНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

Загрузка...

Про Антимонопольний комітет України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 50, ст. 472)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 3660-XII (3660-12) від 26.11.93, ВВР, 1993, № 50, ст. 473)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 1907-III (1907-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 41, ст. 343

№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92

№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114

№ 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86

№ 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247

№ 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст. 181

№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250)

(У тексті Закону слова «центральні та місцеві органи державної ви-конавчої влади», «органи місцевого та регіонального самоврядування» в усіх відмінках замінено словами «органи влади, органи адміністративно-господарського управління та контролю», «органи місцевого самоврядуван-ня» у відповідних відмінках; слова «місцеві Ради народних депутатів» у всіх відмінках замінено словами «місцеві ради» у відповідних відмінках; слова «чинне законодавство», «чинне законодавство України» у всіх відмінках за-мінено словами «законодавство», «законодавство України» у відповідних відмінках; слова «підприємець», «господарюючий суб’єкт» у всіх відмінках замінено словами «суб’єкт господарювання» у відповідних відмінках; слова «підприємці», «господарюючі суб’єкти» в усіх відмінках замінено словами «суб’єкти господарювання» у відповідних відмінках; слова «державна вико-навча влада» в усіх відмінках замінено словами «виконавча влада» у відпо-відних відмінках згідно із Законом № 1907-III (1907-14) від 13.07.2000)

(У тексті закону слова «антимонопольного законодавства» у всіх відмін-ках замінено словами «законодавства про захист економічної конкуренції» у відповідному відмінку згідно із Законом № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

Додатки

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конку-ренції у підприємницькій діяльності.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призна-чення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його за-ступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету Украї-ни, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці. (Статтю 1 доповнено части-ною другою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

(Стаття 1 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, вне-сеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту Украї-ни та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді Украї-ни звіт про свою діяльність.

(Стаття 2 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:

1)         здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і при-пинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2)         контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарю-вання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізу-ються) суб’єктами природних монополій;

3)         сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

4)         методичного забезпечення застосування законодавства про захист

економічної конкуренції.

(Стаття 3 в редакції Законів № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003)

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

– законності;

– гласності;

– захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб

перед законом та пріоритету прав споживачів. (Абзац четвертий статті

4 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповід-но до Конституції України, законів України «Про захист економічної конку-ренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. (Частина перша статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

У цьому Законі відповідні терміни розуміються у значеннях, визначе-них Законом України «Про захист економічної конкуренції». (Частина третя статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

У цьому Законі термін «законодавство про захист економічної конкурен-ції» розуміється у значенні, визначеному статтею 3 Закону України «Про за-хист економічної конкуренції». (Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

(Стаття 5 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та деся-ти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначаються два перших заступ-ники та три заступники Голови Антимонопольного комітету України. (Час-тина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003)

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення.

Один з державних уповноважених Антимонопольного комітету України за посадою є також головою Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України. (Статтю 6 доповнено частиною чет-вертою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Додатки

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення ста-новлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в уста-новах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. (Частина статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2921-III від 10.01.2002)

Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимо-нопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимо-нопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету Украї-ни. (Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повно-важення:

1)         розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і спра-вами;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та пере-глядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відпо-відно до законодавства про захист економічної конкуренції;

3)         розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;

4)         перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, ор-гани місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заява-ми і справами про порушення законодавства про захист економічної конку-ренції;

5)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6)         призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхід-ними знаннями для надання експертного висновку;

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

7)         у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд служ-

бових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юри-

дичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші

носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі

незалежно від їх місцезнаходження;

8)         у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету

Украї ни у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї

частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування

заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

9)         залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших пра-

воохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про по-

рушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі

проведення розслідування;

10)       залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

11)       проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господа-рювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

12)       визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами госпо-дарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

13)       вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-вання обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припи-нення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економіч-ної конкуренції;

14)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор-ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо при-пинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих по-рушень і умов, що їм сприяють;

15)       звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із засто-суванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із за-питами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

16)       звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

17)       надавати компетентним органам інших держав інформацію у випад-ках та порядку, передбачених законом;

Додатки

18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про за-хист економічної конкуренції.

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Ан-тимонопольний комітет України має такі повноваження:

1)         розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити до-слідження за цими заявами і справами;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки сто-совно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відпо-відно до законодавства про захист економічної конкуренції;

3)         переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонополь-ного комітету України в межах компетенції;

4)         дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

5)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6)         здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 час-тини першої цієї статті;

7)         здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про за-хист економічної конкуренції.

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння роз-витку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Ан-тимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повно-важення:

1)         вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, ор-ганів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обме-женим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;

2)         узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів зако-нодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

3)         брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Пре-зиденту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та ін-ших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції,

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-дування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;

4)         здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 части-ни першої цієї статті;

5)         надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конку-ренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної кон-куренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

6)         взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самовря-дування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

7)         узагальнювати практику застосування законодавства про захист еко-номічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади про-позиції щодо його удосконалення;

8)         розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на за-побігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

9)         брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабіне-ту Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демоно-полізації економіки;

 

10)       розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими орга-нами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розви-тку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

11)       приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з пи-тань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгоджени-ми діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конку-ренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;

12)       здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових ак-тів;

13)       надавати рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законо-давства про захист економічної конкуренції;

вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів Украї-ни, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевоДодатки

го самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для роз-витку конкуренції;

15)       утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;

16)       утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимоно-польного комітету України;

17)       брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і про-грам, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;

18)       видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторін-ку в мережі Інтернет;

19)       здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про за-хист економічної конкуренції.

Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимоно-польного комітету України, передбачених пунктами 1–4 і 11 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11–13, 15 і 16 частини третьої цієї статті, не допускається.

(Стаття 7 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, внесе-ними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003; в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003, частина перша статті 7 в частині надання повноважень роз-глядати справи про адміністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні право-порушення (80731-10, 80732-10) згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

(Статтю 8 виключено на підставі Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України стано-вить сім років. Голова Антимонопольного комітету України не може призна-чатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд. (Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комі-тету України продовжує виконувати свої обов’язки до призначення нового Голови.

Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв’язку з неможливістю виконання

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

обов’язків за станом здоров’я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повнова-жень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. (Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився.

Голова Антимонопольного комітету України:

очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяль-ність, головує на засіданнях Антимонопольного комітету України; (Абзац другий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Анти-монопольного комітету України;

розподіляє обов’язки між першими заступниками, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спря-мовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету Укра-їни; (Абзац четвертий частини шостої статті 9 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіаль-них відділень;

є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення ді-яльності Антимонопольного комітету України;

здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Ан-тимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосо-вує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміні-стративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України; (Абзац восьмий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіаль-них відділень; (Абзац дев’ятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з ор-ганами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами

Додатки

адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами госпо-дарювання, громадянами та об’єднаннями суб’єктів господарювання чи гро-мадян та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно-правові акти; (Абзац десятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебува-ють на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови те-риторіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного комітету України, за винят-ком заяв і справ, віднесених до виключної компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу; (Частину шосту статті 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

затверджує структуру Антимонопольного комітету України;

(Частину шосту статті 9 доповнено абзацом дванадцятим згідно із За-коном № 1294-IV від 20.11.2003)

затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів, штатний розпис та кошторис територіальних відді-лень Антимонопольного комітету України; (Частину шосту статті 9 доповне-но абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції. (Абзац чотирнадцятий частини шостої статті 9 в редакції Зако-ну № 1294-IV від 20.11.2003)

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.

Голова Антимонопольного комітету України має статус державного упов-новаженого, передбачений цим Законом.

Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. (Статтю 9 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

(Стаття 9 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України

Перших заступників і заступників Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначає на посади та звіль-няє з посад Президент України за поданням Прем’єр-міністра України,

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України. (Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Строк повноважень перших заступників та заступників Голови Антимо-нопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повно-важень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону.

(Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Перші заступники та заступники Голови Антимонопольного комітету України:

1)         координують і контролюють роботу територіальних відділень Анти-монопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комі-тету України та установ, що належать до сфери управління Антимонополь-ного комітету України;

2)         спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структур-них підрозділів;

3)         організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозді-лів апарату Антимонопольного комітету України;

4)         забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Вер-ховною Радою України;

5)         забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з мі-ністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, право-охоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підпри-ємствами, установами та організаціями;

6)         забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими органі-заціями інших держав;

7)         за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприєм-ствами, установами та організаціями;

8)         погоджують призначення на посади та звільнення з посад працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних під-розділів.

(Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Перші заступники мають право уповноважувати працівників Антимоно-польного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді.

Додатки

(Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Розподіл обов’язків між першими заступниками Голови та заступника-ми Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимоно-польного комітету України. (Статтю 10 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Перші заступники і заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень. (Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

У разі відсутності перших заступників і заступників обов’язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України. (Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

(Стаття 10 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України признача-ються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Ан-тимонопольного комітету України.

Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного ко-мітету України становить сім років. (Частина друга статті 11 в редакції За-кону № 1294-IV від 20.11.2003)

Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Ан-тимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов’язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого.

Замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу Комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився.

(Частину п’яту статті 11 виключено на підставі Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Державним уповноваженим може бути призначено громадянина Украї-ни, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи еконо-мічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років.

Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністратив-них колегій Антимонопольного комітету України, виконують інші обов’язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України. (Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

(Стаття 11 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет Украї-ни, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету Украї-ни, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції. У разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіальні відді-лення. (Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003)

Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства. Повно-важення територіального відділення Антимонопольного комітету України не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного комітету України, визначених законом. (Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються та звільняються Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення признача-ється та звільняється Головою Комітету за поданням голови територіального відділення. (Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Голова Київського міського територіального відділення Антимонополь-ного комітету України за посадою є державним уповноваженим Антимоно-польного комітету України. (Статтю 12 доповнено частиною четвертою згід-но із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов’язку погодження з іншими органами державної влади, ор-ганами місцевого самоврядування кандидатур на ці посади, не допускається. (Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України під-контрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України. (Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Ан-тимонопольного комітету України

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа держав-них уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб.

Додатки

Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови Антимонопольного комітету України.

Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа держав-них уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністратив-ну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимо-нопольного комітету України з числа керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три особи цього територіального відділен-ня. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміні-стративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопольного комітету Укра-їни. Адміністративну колегію територіального відділення Антимонополь-ного комітету України очолює голова територіального відділення або його заступник.

Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Антимо-нопольного комітету України координує голова відповідного територіально-го відділення Антимонопольного комітету України.

Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територі-ального відділення Антимонопольного комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час при-йняття розпоряджень і рішень.

Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.

Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимо-нопольного комітету України приймається від імені територіального відді-лення Антимонопольного комітету України.

Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій те-риторіальних відділень Антимонопольного комітету України є їх засідання.

Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної коле-гії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територі-ального відділення Антимонопольного комітету України є правоможним за умови присутності більшості від їх встановленого складу.

Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адмі-ністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засі-даннях членів.

У разі перевірки Антимонопольним комітетом України рішення, при-йнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, перевірки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне правопору-шення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встанов-леного складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили по-станову, що перевіряється. У такому разі рішення приймається Антимоно-польним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні.

Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністра-тивних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних ко-легій територіального відділення Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими актами законодав-ства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих ор-ганів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України.

(Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету Украї-ни як вищого колегіального органу

Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України нале-жать:

1)         надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України «Про захист економічної конку-ренції» ;

2)         перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміні-стративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка за-конності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними право-охоронними органами і судами;

3)         перегляд рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію;

4)         затвердження власних нормативно-правових актів;

Додатки

5)         затвердження разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади міжвідомчих нормативно-правових актів;

6)         схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених Анти-монопольним комітетом України з питань, що належать до його компетенції, відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

7)         офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

8)         затвердження Положення про територіальне відділення Антимоно-польного комітету України;

9)         затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного комі-тету України та їх склад;

 

10)       утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимонополь-ного комітету України;

11)       заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіаль-них відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Ан-тимонопольного комітету України;

12)       затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету Укра-їни для подання їх Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенції його органів.

(Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003, частина перша стат-ті 13 в частині надання повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Ко-дексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1)         розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висно-вків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації;

3)         перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відді-лень Антимонопольного комітету України;

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

4)         переглядати рішення, прийняті постійно діючою адміністративною

колегією Антимонопольного комітету України;

5)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6)         призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхід-ними знаннями для надання експертного висновку;

 

7)         проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господа-рювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

8)         визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами госпо-дарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

9)         вносити до органів виконавчої влади обов’язкові для розгляду подан-ня щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовніш-ньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

 

10)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор-ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо при-пинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих по-рушень і умов, що їм сприяють;

11)       розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, ви-несених адміністративними колегіями територіальних відділень Антимоно-польного комітету України, в цих справах;

12)       звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист еко-номічної конкуренції.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вноси-ти пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо здій-снення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підпри-ємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Додатки

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про за-хист економічної конкуренції.

До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України належать перегляд прийнятих тимчасовою адміністратив-ною колегією Антимонопольного комітету України рішень, здійснення по-вноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5–10 і 12 частини першої, частині другій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до за-конодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1)         розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висно-вків стосовно узгоджених дій, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;

3)         розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;

4)         переглядати рішення, прийняті адміністративною колегією територі-ального відділення Антимонопольного комітету України;

5)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6)         призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхід-ними знаннями для надання експертного висновку;

 

7)         проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господа-рювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

8)         визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами госпо-дарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

9)         вносити до органів виконавчої влади обов’язкові для розгляду подан-ня щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

10)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор-ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо при-пинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих по-рушень і умов, що їм сприяють;

11)       звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист еко-номічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має право надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток під-приємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про за-хист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльнос-ті, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

(Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003, стаття 14 в частині надання повноважень розглядати справи про адміністративні правопору-шення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу Укра-їни про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) згідно із За-коном № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територі-альних відділень

Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних від-ділень здійснює роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного ко-мітету України та його органів, територіальних відділень Антимонополь-ного комітету України, в тому числі організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу.

Посадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного комітету Укра-їни, державного уповноваженого чи іншого органу Антимонопольного комі-тету України можуть здійснювати такі дії:

1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення за-конодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгоджеДодатки

них дій, концентрації суб’єктів господарювання, проводити дослідження ринків;

2)         проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, орга-

нів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог

законо давства про захист економічної конкуренції та під час проведення

розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції;

3)         безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та орга-нізацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред’явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують про-ведення перевірки чи розслідування;

4)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

5)         у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд служ-бових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юри-дичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі не-залежно від їх місцезнаходження;

6)         у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету

України виконувати повноваження, передбачені пунктами 2-5 частини дру-

гої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосу-

вання передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;

7)         залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших пра-воохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про по-рушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, на-кладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;

8)         залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної вла-ди, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

9)         складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Посадові особи апарату територіальних відділень Антимонопольного

комітету України за дорученням органів Антимонопольного комітету Украї-ни, голів відповідних територіальних відділень Антимонопольного комітету України можуть здійснювати дії, передбачені частиною другою цієї статті.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного комі-тету України затверджує Голова Антимонопольного комітету України, а про структурні підрозділи апарату територіального відділення — голова терито-ріального відділення Антимонопольного комітету України.

(Стаття 15 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

ГЛАВА III. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ГОЛО-ВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонополь-ного комітету України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1)         розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висно-вків стосовно узгоджених дій, концентрації, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити, організовувати розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалеж-но від їх підвідомчості іншим органам Антимонопольного комітету України, вносити, передавати їх в установленому Антимонопольним комітетом Укра-їни порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;

3)         складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопо-рушення, виносити постанови в цих справах;

4)         проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-госпо-дарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодав-ства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

5)         безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та орга-нізацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред’явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують про-ведення перевірки чи розслідування;

6)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом

Додатки

випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

7)         викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про по-рушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів міс-цевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, пред-ставництв, а також фізичних осіб;

8)         призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхід-ними знаннями для надання експертного висновку;

9)         у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд служ-бових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юри-дичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі не-залежно від їх місцезнаходження;

 

10)       у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4–6 і 9 частини першої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для засто-сування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;

11)       залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших пра воохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, нак-ладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;

12)       залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

13)       проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господа-рювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

14)       визначати наявність або відсутність контролю чи узгодженості дій між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

15)       вносити до органів виконавчої влади обов’язкові для розгляду подан-ня щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовніш-ньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

16)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити пропози-ції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам,

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо здійснення за-ходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

17)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор-ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо при-пинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих по-рушень і умов, що їм сприяють;

18)       звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із засто-суванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запи-тами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

19)       представляти Антимонопольний комітет України без спеціальної до-віреності в суді;

20)       здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про за-хист економічної конкуренції.

Рішення та розпорядження державних уповноважених Антимонополь-ного комітету України приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Без згоди Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу державний уповноважений не може входити до складу комісій, комі-тетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобо-в’язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктивним та неупередженим під час здійснення своїх повноважень. (Стаття 16 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003, частина перша статті 16 в частині надання повноважень розглядати справи про адмі-ністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимоно-польного комітету України

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1) проводити, організовувати розслідування за заявами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами

Додатки

про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, що під-відомчі адміністративним колегіям територіального відділення, а за доручен-ням Голови чи органів Антимонопольного комітету України — розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу на узго-джені дії, концентрацію, підвідомчими цим органам;

2)         приймати передбачені законодавством про захист економічної конку-ренції розпорядження;

3)         проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-госпо-дарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодав-ства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

4)         безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та орга-нізацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред’явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують про-ведення перевірки чи розслідування;

5)         при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-номічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6)         викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про по-рушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів міс-цевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, пред-ставництв, а також фізичних осіб;

7)         призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхід-ними знаннями для надання експертного висновку;

8)         у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд служ-бових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юри-дичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі не-залежно від їх місцезнаходження;

9)         у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету

України виконувати повноваження, передбачені пунктами 3, 4, 5 і 8 час-

тини першої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ до

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання пе-решкод;

10)       залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, на-кладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;

11)       залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

12)       проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господа-рювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

13)       визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами гос-подарювання чи їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

14)       вносити до органів виконавчої влади обов’язкові для розгляду подан-ня щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовніш-ньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

15)       надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до ор-ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, органі-зацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції щодо здійснення за-ходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

16)       звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із засто-суванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запи-тами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

17)       представляти територіальне відділення Антимонопольного комітету України без спеціальної довіреності в суді;

18)       уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, пе-редбачені пунктами 1–2 частини першої цієї статті;

19)       складати протоколи про адміністративні правопорушення;

20)       здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про за-хист економічної конкуренції.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим, голова територіального відділення Антимо-нопольного комітету України з питань, віднесених до його компетенції, має

Додатки

право бути невідкладно прийнятим відповідно Головою Верховної Ради Ав-тономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республі-ки Крим, керівниками та посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має права і виконує обов’язки в межах компетенції, визначеної цим Законом, іншими актами законодавства, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується Антимонопольним комітетом України, здійснює керівництво діяльністю територіального відді-лення, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на територіаль-не відділення та його адміністративні колегії.

Розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються від імені територіального відділення Анти-монопольного комітету України.

Без згоди Антимонопольного комітету України як вищого колегіально-го органу голова територіального відділення Антимонопольного комітету України не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самовряду-вання.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язаний додержуватись вимог законів, бути об’єктивним і неупередже-ним під час здійснення своїх повноважень.

(Стаття 17 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посад пер-шого заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (крім звіль-нення) на загальних підставах в порядку, встановленому законом. (Части-на перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади:

за станом здоров’я, який перешкоджає продовженню роботи;

за власним бажанням;

в разі грубого порушення службових обов’язків або вчинення ним зло-чину.

(Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету Украї ни, державний уповноважений Антимонопольного комітету України має право на відставку в порядку, визначеному законом. (Частина третя стат-ті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

(Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

ГЛАВА IV. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комі-тету України

Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про по-рушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контр-олю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень ке-руються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є неза-лежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян чи їх органів. (Частина перша статті 19 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимонопольного ко-мітету України та його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України. (Частина друга статті 19 із зміна-ми, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою перешкоджання виконан-ню ним службових обов’язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з орга-нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масо-вої інформації та громадськими організаціями

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у роз-робленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонополь-ним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції, розроблення регі-ональних програм економічного розвитку та інформують Антимонопольний

Додатки

комітет України про виконання заходів, пов’язаних з реалізацією конкурент-ної політики. (Статтю 20 доповнено частиною першою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Анти-монопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднюють у засобах масової інформації повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення.

(Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані погоджувати з Антимо-нопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конку-ренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недо-пущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом. (Частина четверта статті 20 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

(Стаття 20 в редакції Закону Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верхо-вною Радою України, Кабінетом Міністрів України

Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність.

Верховна Рада України щорічно розглядає до 15 квітня звіт Антимоно-польного комітету України, а також заслуховує доповіді, інформацію (пові-домлення) Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України в разі необхідності подає до коміте-тів Верховної Ради України пропозиції до законопроектів з питань, що на-лежать до його компетенції.

Антимонопольний комітет України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України в питаннях розроблення і здійснення програм економічного розвит-ку України.

Антимонопольний комітет України розробляє та подає до Кабінету Мі-ністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів конкурентної по-літики на визначений період, узагальнює та аналізує інформацію про їх ви-конання.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

(Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 21. Повідомлення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов’язані передавати Антимонопольному комітету України та його терито-ріальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення законо-давства про захист економічної конкуренції.

(Стаття 21 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 22. Обов’язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відді-лення Антимонопольного комітету України

Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного коміте-ту України, голови територіального відділення Антимонопольного коміте-ту України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов’язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не пе-редбачено законом.

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного ко-мітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передба-чену законом відповідальність.

(Стаття 22 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 22-1. Обов’язок надання інформації

Суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцево-го самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представни-цтва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відді-лення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними праців-ників Антимонопольного комітету України, його територіального відділен-ня подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його тери-торіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови

Додатки

територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповно-важених ними працівників Антимонопольного комітету України, його те-риторіального відділення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного ко-мітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комі-тетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечен-ня виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону.

За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.

Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчинені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому зазначаєть-ся також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Ан-тимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазна-ченням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення.

Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Анти-монопольного комітету України, головою територіального відділення, упо-вноваженим ними працівником Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

(Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними органами інших держав

Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, співпрацює з компетентними органами інших держав, зокрема шляхом об-міну інформацією.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Антимонопольний комітет України може надавати компетентним орга-нам інших держав та отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише в разі, якщо:

інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання покладених на нього згідно із законодавством завдань;

відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим до-ступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкці-онованого доступу.

(Закон доповнено статтею 22-2 згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного коміте-ту України

Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень зако-нодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проводиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про за-хист економічної конкуренції. (Частина перша статті 23 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його тери-торіальними відділеннями справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повинен забезпечувати дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і держави. (Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної кон-куренції

Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законо-давства про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.

Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або де-кількома його членами.

Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залу-чає осіб, які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, до-водів та інших міркувань, необхідних для встановлення фактичних обставин справи.

Додатки

У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комі-тету України, його територіальних відділень, а в разі потреби залучаються експерти.

До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції — заявник і відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.

Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може за-вдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.

Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства з питань захисту економічної конкуренції.

(Закон доповнено статтею 23-1 згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольно-го комітету України і голів його територіальних відділень

Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонополь-ного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, посвідчених у порядку, встановле-ному законодавством.

Особливості порядку надання та оприлюднення рішень, розпоряджень встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції.

(Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 25. Звернення до суду

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб’єктів господарю-вання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Анти-монопольного комітету України у зв’язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про:

визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема рі-шень, наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцево-го самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання угоди в разі невиконання ними у встановлені стро-ки рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

припинення порушення законодавства про захист економічної конку-ренції;

зобов’язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;

безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначен-ням та (або) копій виробів іншого суб’єкта господарювання;

вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші но-сії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи;

з інших підстав, передбачених законом.

(Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 762-IV від 15.05.2003, № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003)

ГЛАВА V. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяль-ності Антимонопольного комітету України

(Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Для підготовки рекомендацій з питань організації та діяльності Антимо-нопольного комітету України, методології і методики здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, розробки пропозицій щодо його застосування та удосконалення, а також з інших пи-тань Антимонопольний комітет України створює дорадчі органи, проводить техніко-економічні та наукові дослідження, залучає експертів та консультан-тів, готує кадри за спеціальними програмами.

Антимонопольний комітет України видає власні друковані органи, в яких висвітлюються питання діяльності Антимонопольного комітету Украї-ни та конкурентної політики. (Статтю 26 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оп лати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення

Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимо-нопольного комітету України та його територіальних відділень затверджу-ється Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.

Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та ме-дичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Антимонополь-ного комітету України здійснюються на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; першому заступнику Голови — для перших за-ступників міністрів; заступникам Голови та державним уповноваженим АнДодатки

тимонопольного комітету України — для заступників міністрів; іншим пра-цівникам центрального апарату Антимонопольного комітету України — для відповідних категорій спеціалістів міністерств; голові територіального відді-лення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим і його заступникам — відповідно для заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; головам обласних, Київського та Севастопольського міських територіальних відділень Антимонопольного ко-мітету України — відповідно для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступникам голів тери-торіальних відділень в областях, містах Києві та Севастополі — відповідно для начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Се-вастопольської міських державних адміністрацій; іншим працівникам тери-торіальних відділень — відповідно для спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Се-вастопольської міських державних адміністрацій. При цьому посадові окла-ди працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов’язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України «Про державний захист пра-цівників суду і правоохоронних органів», встановлюються на тридцять відсо-тків вище відповідних окладів державних службовців.

Умови оплати праці працівників Антимонопольного комітету Украї-ни та його територіальних відділень встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

(Стаття 27 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Анти-монопольного комітету України

Фінансування Антимонопольного комітету України та його територі-альних відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціально-го фондів державного бюджету. (Частина перша статті 28 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонополь-ного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження державного бюджету. (Частина друга статті 28 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Фінансування витрат на утримання Антимонопольного комітету Укра-їни та його територіальних відділень відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на їх поточні бюд-жетні рахунки коштів загального фонду державного бюджету відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верхов-ною Радою України під час затвердження державного бюджету на черговий рік. (Частина третя статті 28 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

(Дію частини четвертої статті 28 зупинено на 2004 рік в частині зараху-вання до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за по-рушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003; дію частини четвертої статті 28 зупинено на 2003 рік в частині зарахування до спеціального фонду держав-ного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного зако-нодавства та пені за прострочення їх сплати згідно із Законом № 380-IV від 26.12.2002; дію частини четвертої статті 28 зупинено на 2002 рік в частині зара-хування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх спла-ти згідно із Законом № 2905-III від 20.12.2001) Плата, що справляється для відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, висновків, а також ко-шти від сплати штрафів, накладених за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та пені за прострочення їх сплати зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фі-нансування діяльності Антимонопольного комітету України та його територі-альних відділень зокрема, на матеріально-технічне, в тому числі транспортне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, видання друкованих органів Антимонопольного комітету України, підготовку, перепід-готовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення праців-ників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

(Частина четверта статті 28 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003)

Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утриман-ня Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень матеріально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслу-говування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці працівників Комітету та його територіальних відділень, затверджується Ан-тимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України.

(Частина п’ята статті 28 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000)

Транспортними і матеріально-технічними засобами Антимонопольний комітет України забезпечується за рахунок державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Антимоно-польного комітету України

Працівники Антимонопольного комітету України при виконанні служ-бових обов’язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові

Додатки

права охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних ор-ганів.

Життя і здоров’я працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов’язки яких полягають у безпо-середньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бю-джету на суму п’ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою. (Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

У разі заподіяння зазначеним особам у зв’язку з виконанням службових обов’язків каліцтва, поранення, контузії, травми, захворювання чи іншого стійкого ушкодження здоров’я, що виключає можливість продовження про-фесійної діяльності, їм виплачується страхова сума у розмірі від річної до п’ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності), а у разі загибелі (смерті) працівника внаслідок тілес-ного чи іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням службових обов’язків, сім’ї загиблого виплачується страхова сума у розмірі п’ятирічної заробітної плати за його останньою посадою. (Статтю 29 доповнено части-ною третьою згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна працівнику Анти-монопольного комітету України чи працівнику територіального відділення або членам його сім’ї у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, від-шкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязі за раху-нок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. (Статтю 29 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Порядок та умови обов’язкового державного страхування і перелік по-сад, які підлягають обов’язковому державному страхуванню, визначаються Кабінетом Міністрів України. (Статтю 29 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та дер-жавних уповноважених Антимонопольного комітету України

Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та дер-жавним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквіда-ція підприємства, установи, організації) — їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу держав-ного службовця. На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Антимонопольного комітету

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

України зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року.

Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рівень соціальних гарантій, які випливають із статті 27 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 29-1 згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету Украї-ни

Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповідаль-ні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчен-ня працівника Антимонопольного комітету затверджується Президентом України.

(Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000)

Президент України   Л. КРАВЧУК

м. Київ, 26 листопада 1993 року № 3659-XII

Додатки