Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

магниевый скраб beletage

Основна

1.         Давос: світ пізнає Україну. Промова Президента України Віктора Ющенка на Всесвітньому економічному форумі // Урядовий кур’єр, 1 лю-того 2005 р.

2.         Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Голос України, 21 грудня 1993 року.

3.         Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Уря-довий кур’єр, 29 червня 1996 року.

4.         Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Урядовий кур’єр, Орієнтир, 21 березня 2001 року.

5.         Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

6.         Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер, — 1999.

7.         Антикризовое управление. Учеб. пособие для технических вузов / В. Г. Крыжановский, В. И. Ланенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Мине-ва и В. П. Панагушена. — М.: ПРИОР, 1998.

8.         Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях форми-рования рыночной экономики: Монография. — Харьков, 1997.

9.         План дій Україна — Європейський Союз. Європейська політика сусід-ства.

 

10.       Пономаренко В., Піддубна Л. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліни // Економі-ка України. — 2007. — № 12.

11.       Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

12.       Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. — М.:

Международные отношения, 1993.

13.       Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки). «Шляхом європейської інтеграції» / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. Нац. ін-т стратег. дослідж. Ін-т екон. прогнозування НАН України. М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.

14.       Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акцио-нерного общества: проблемы и решения. — К.: Наук. думка, 1999.

15.       Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999.

 

16.       Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М. — 2000.

17.       Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методич. по-собие. 2-е изд., справ. и доп. — М.: Гном-пресс, 1998.

Список використаної та рекомендованої літератури

Додаткова

18.       Азоев Г. Л. Анализ деятельности конкурентов. — М.: ГАУ, 1995.

19.       Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

20.       Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персона-ла. — М.: МП Сувенир, 1993.

 

21.       Горбашко Е. А. Конкурентоспособность промышленной продукции. Учеб. пособие. — СПб: Университет экономики и финансов, 1991.

22.       Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнти-ри макрополітики в кризових умовах // Економіка України. — 1999. — № 4.

23.       Губський Б., Лук’яненко Д., Сіденко В. Інтернаціоналізація української економіки // Економіка України. — 2000. — № 9.

24.       Губський Б. В., Павловська О. Д., Харчук С. В. Конкурентоспроможність національної економіки: пріоритети дослідження та експертні оцінки / За ред. д-ра екон. наук, проф. Б. В. Губського. — К.: КНЕУ, 2003. — 51 с.

25.       Данілішин Б., Веклі О. Україна в міжнародних рейтингах стійкого роз-витку // Економіка України. — 2008. — № 7.

26.       Дикань В. Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: Мо-нография. — Харьков: Основа, 1995.

27.       Долинская М. Г., Соловьёв И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Экономика, 1991.

28.       Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємни-цтво: Пер. з англ. — К.: Україна, 1994.

29.       Економіка підприємства: Підручник для студ. економ. вузів / За ред. С. Ф. Покропивного. Вид 2-е перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001.

30.       Экономическая стратегия фирмы. Учеб. пособие / Под ред. А. П. Градо-ва. 2-е изд. испр. — СПб: Спецлит, 2000.

31.       Іспірян Г. І. Нгуен А. К. Методологічний підхід і методика визначен-ня конкурентної позиції фірми на ринку. // Легка промисловість. — 1999. — № 1–2.

32.       Клинер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М. Предприятие в нестабиль-ной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. — М.: Экономика, 1997.

33.       Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1998.

34.       Комаха А. Состояние и развитие экономической конкуренции в Укра-ине. — Финансовая консультація. — 2001. — № 11.

35.       Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб, 2000.

36.       Кредисов А., Дерев’яненко О. Конкурентоспроможність країни та стра-тегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України. — 1997. — № 5.

37.       Костусев А. А. Конкурентная политика в Украине. — К.: КНЭУ, 2004.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

38.       Кротков А. М., Еленева Ю. Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 6.

39.       Лановой В. Т. Рынок и воспроизводство / АН Украины. Ин-т эко-номики; отв. ред. И. И. Лукинов. — К.: Наук. думка, 1991.

 

40.       Лобанов М. М., Осипов Ю. М. Основные принципы оценки конкурентос-пособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 6.

41.       Лютий І., Тропініна В. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки // Економіка України. — 2007. — № 8.

42.       Методика оценки уровня конкурентоспособности промышленной

продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1984.

43.       Минаев Э. С., Агеева Н. Г., Аббата Дага. Управление производственными

операциями: 17 модульная программа для менеджеров «Управление разви-

тия организации». Модуль 15. — М.: ИНФРА-М, 1999.

44.       Мицак Б. І. Стандартизація, сертифікація, конкурентоспроможність продукції: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1995.

45.       Мордовин С. К. Управление человеческими ресурсами: 17 модульная программа для менеджеров «Управление развития организации». Модуль 16. — М.: ИНФРА-М, 1999.

46.       Нестеренко И. Факторы, определяющие конкурентоспособность пред-приятия. / Проблемы предпринимательства. — 1997. — № 2.

47.       Петрович И., Катаєв А. Визначення конкурентоспроможності товарів виробничого призначення в системі маркетингу // Економіка України. — 1997. — № 10.

48.       Прокопенко И. И. Управление производительностью. Практ. руковод-ство: Пер. с англ. — К.: Техніка, 1990.

49.       Разу М. Л., Воропаев В. П., Гальперина З. М. и др. Управление програм-мами и проектами: 17 модульная программа для менеджеров «Управление развития организации». Модуль 8. — М.: ИНФРА-М, 1999.

50.       Рубин Ю. Б., Шустов В. В. Конкуренция: реаллии и перспективы. — М.: Знание, 1990.

51.       Румянцева З. П., Филинов Н. Б., Шрамченко Т. Б. Общее управление ор-ганизацией: принципы и процессы: 17 модульная программа для менеджеров «Управление развития организации». Модуль 3. — М.: ИНФРА-М, 1999.

52.       Современный маркетинг. / В. Е. Хруцкий, И. В. Коренева, Г. З. Автухо-ва / Под ред. В. Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991.

53.       Современное управление: Энциклопедический справочник. В 2-х т. — М.: Издатцентр, 1997.

54.       Соколенко С. І. Сучасні світові ринки та Україна: Наук. вид. — К.: Де-мос, 1995.

Список використаної та рекомендованої літератури

55.       Скударь Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємст-ва: проблеми і складові успіху // Економіка України. — 2000. — № 6.

56.       Смирнова В. Г., Мильнер Б. З., Лапчуллин Г. Р., Антонов В. Г. Организа-ция и её деловая середа:17 модульная программа для менеджеров «Управле-ние развития организации». Модуль 2. — М.: ИНФРА-М, 1999.

57.       Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искус-ство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.

58.       Артур Томпсон, Джон Формби. Экономика фирмы: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Издательство Бином», 1998.

59.       Шершньова З. С., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 1999.

60.       Яковлев А. Стратегическая оценка уровня монополизации производ-ства // Вестник статистики. — 1990. — № 9.

61.       Янковский Н.А. Управление конкурентоспособностью предприятия на мировых рынках: макро- и микроуровни. — Донецк: ДонНУ, 2004. — 398 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств