Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.1.        Патентна інформація — індикатор тенденцій тех-нічного розвитку. : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

13.1.        Патентна інформація — індикатор тенденцій тех-нічного розвитку.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Нагадаємо читачеві, що у книзі «Зовнішньоекономічна діяль-ність» (К.: Центр навчальної літератури, 2006) міститься розділ 11 «Патентна чистота продукції і зовнішньоекономічна діяль-ність». Книга «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (К.: Центр навчальної літератури, 2006) має:

—        розділ 10 «Зарубіжне патентування об’єктів промислової власності та його значення для менеджменту зовнішньоекономі-чної діяльності»;

—        розділ 11 «Ліцензування об’єктів інтелектуальної влас-ності».

У книзі Дахна I. I. «Право интеллектуальной собственности» (К.: ТП Пресс, 2004) міститься розділ 9 «Патентньіе исследова-ния в США».

Вважаємо, що читач із зазначеними розділами ознайомився і використовує набуті знання у своїй навчальній та практичній дія-льності.

У даній книзі піде мова про інші аспекти такого багатогранно-го явища, яким є патентно-ліцензійна робота.

13.1. Патентна інформація — індикатор тенденціи технічного розвитку

Один джентльмен, спираючись на свій багатий життєвий досвід, якось сказав: «He кидайте слів на вітер, якщо він дме не в той бік». Далі у розділі будемо кидати слова саме у потрі-бний бік з точки зору менеджменту зовнішньоекономічної дія-льності.

Патентна інформація є важливою хоч би з огляду на те, що окрім неї в інших джерелах можна знайти лише десяту частину тієї науково-технічної інформації, що міститься в описах пате-нтів. Обсяг світового патентного фонду складає кілька десятків мільйонів одиниць і щороку зростає приблизно на один міль-йон. Недостатньо глибоке вивчення патентної документації зумовлює повторне винахідництво, тобто винайдення вже ви-найденого.

Патентний пошук дозволяє завчасно дізнаватися про технічні досягнення, які вже створені, прямують на ринок і, очевидно, з'являться на ньому за кілька років чи довше. Нагадаємо, що сво-го часу Жюль Верн ходив до патентних фондів, читав там про технічні новинки і це допомагало йому створювати науково-фантастичні романи. Нині багато хто завчасно дізнається про стать дитини, яка має народитися. Якщо останнє виконується швидше за все з огляду на звичайну допитливість, то завчасне одержання патентної інформації про створені об'єкти техніки ди-ктується комерційними міркуваннями.

Впродовж останніх десятиліть чимало зроблено для спрощен-ня доступу до патентної інформації за допомогою автоматичного пошуку у базах даних. Особливо важливими є бази даних, що працюють в режимі діалогу. Але автоматизація не може автома-тично розв'язати всі проблеми. Жодну з існуючих баз даних не можна вважати ідеальною. Це лише у любовних романах може здаватися реалістичною технічна ідея: «Вічним двигунам — вічні гальма». У житті все складніше: немає ні вічних двигунів, ні віч-них гальм. Отже, — де, що і як шукати.

Існує, наприклад, база даних ІНПАДОК. Належить вона Між-народному центру патентної документації. Створено його 1972 ро-ку у Відні під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної вла-сності. База містить переважно бібліографічну інформацію про патенти. Предметний пошук виконується за назвою винаходу та індексом Міжнародної патентної класифікації» (МПК). Предмет винаходу база описує недостатньо конкретно, оскільки індекс МПК та назву винаходу не можна вважати достатньо інформати-вними. В ІНПАДОК можна одержати дані про пріоритет заявок, сімейства патентів-аналогів (тобто патентів, отриманих у різних країнах на одне і те ж саме технічне рішення), публікацію заяв-кових матеріалів.

В процесі пошуку змістовної інформації слід досягати резуль-тативного співвідношення між повнотою інформації та точністю. Пошук за повними описами винаходів вимагає потужних запам'ятовуючих пристроїв. Доцільніше шукати за рефератами ви-находів.

Слід зазначити, що мова патентної інформації та її бібліогра-фічний апарат є специфічними. Потрібно мати певну підготовку для роботи з нею і не боятися труднощів, пам'ятаючи, що один джентльмен якось зазначив: «Чим далі вглиб лісу, — тим ближче до його кінця».

Фахівці радять дивитися на часові відстані у видачі патентів щодо конкретного виду техніки. Якщо у патентних заявках міс-тяться посилання на «свіжі» технічні рішення, то дану сферу тех-ніки можна вважати такою, що швидко розвивається і перебуває на піднесенні. Якщо посилання стосуються достатньо старих па-тентів, то, очевидно, йде мова про удосконалення старих техніч-них рішень. Технічний прогрес складається не лише з револю-ційних стрибків, а й з еволюційних кроків. Потрібні і ті й інші. Недарма ж одна чудесна панянка зазначала: «Всі мови гарні, осо-бливо якщо ними говорити по-людськи».

Слід звертати увагу на те, як часто у патентній інформації зга-дується певне технічне рішення. Частота може свідчити про те, що відповідний об'єкт техніки невпинно вдосконалюється і, дуже імо-вірно, виявиться перспективним з комерційної точки зору. Якщо якийсь патент багаторазово згадується у патентних заявках, то це вказує на його фундаментальний внесок у дану галузь техніки.

Слід придивлятися на кількість авторів у патентних заявках. Якщо заявки згадують про групи винахідників, то, очевидно, від-повідна технічна проблема активно опрацьовується.

Якщо ж немає можливості вивчати повні описи винаходів, їх реферати, то певне уявлення про тенденції розвитку техніки мо-же дати аналіз формул винаходів. Це значно прискорює роботу, але у цьому випадку втрачається повнота інформації, необхідної для з'ясування тенденцій. Як кажуть: «Ніщо так не примиряє з дійсністю, як сама дійсність».

Патентну інформацію не слід вважати єдиним джерелом нау-ково-технічної інформації. Варто також брати до уваги інформа-цію, одержану у результаті контактів фахівців. Є й інші джере-ла— воєнні і політичні, комерційні і безкоштовні, легальні і нелегальні.

Необхідно мати на увазі і наступне. За патентною документа-цією, очевидно, неможливо передбачити створення справді фун-даментальних (іншими словами — базових, піонерних) винахо-дів. Наприклад, винайдення А.Флемінгом пеніциліну неможливо було передбачити за патентною документацією, що існувала до

цього. У базових винаходів відсутні прототипи, тобто їх немає з чим порівнювати. Як казав Конфуцій: «Важко знайти у темній кімнаті чорну кішку, особливо, якщо її там немає».

Сподіваємося, що менеджер — зовнішньоторговельник зро-зумів:

1.         Значна частка товарів на світових ринках є виробами обро-бної промисловості;

2.         Такі товари є не даром природи, а виготовлені людиною (тобто є продукцією обробної промисловості, іншими словами — вторинного сектора);

3.         У таких товарах втілюються технічні рішення, створені лю-диною;

4.         Спираючись на патентні та інші дослідження можна перед-бачити появу на ринках тих чи інших товарів;

5.         Необхідно мати щонайменше уявлення про те, як, де, коли і хто виконує пошук на визначення тенденцій розвитку відповід-них напрямів техніки.

Україні ще чимало потрібно зробити для наведення порядку у сфері патентно-ліцензійної діяльності. У січні 2007 року повід-омлялося, що за результатами дослідження, виконаного Міжна-родною торговою палатою (м. Париж), Україна увійшла до пер-шої десятки країн за розмахом виробництва контрафактних това-рів. В опитуванні брали участь керівники 48 компаній, що діяли у різних секторах світової економіки. Послідовність «призових» місць була такою: Росія, Китай, Індія, Бразилія, Індонезія, Пакис-тан, Туреччина, Україна.

30—31 січня 2007 р. у Женеві відбувся Глобальний конгрес по боротьбі з виробництвом контрафактної продукції і піратством. Піратством вважається порушення прав власників на об’єкти ко-пірайту (авторського права). Організаторами конгресу були Все-світня організація інтелектуальної власності, Інтерпол і Всесвітня митна організація. Генеральний секретар Міжнародної торгової палати Гі Себбан вважав, що проблема має глобальний масштаб і вимагає глобального розв’язання.