Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.Загальні відомості : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

1.Загальні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Верховна Рада України законами України від 11 січня 2006 ро-ку приєднала Україну до двох добре відомих міжнародних кон-венцій, що були підписані в м. Оттава 28 травня 1988 року.

Закон України №3301-IV стосувався «Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг», а Закон України № 3302-IV — «Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг».

Пояснимо, що абревіатура УНІДРУА означає: Міжнародний інститут уніфікації приватного права. Утворений він 1926 року згідно з двостороннім договором між Радою Ліги Націй та уря-дом Італії. 1940 року двадцять одна держава підписала багато-сторонній договір та ухвалила статут Інституту як незалежної міжнародної організації. Найпоширенішою продукцією УНІД-РУА є проекти конвенцій або частин багатосторонніх угод у сфе-рі міжнародного приватного права. У третьому томі шеститом-ника «Юридична енциклопедія» (К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2001, с. 677) міститься нотатка «Міжнародний інститут уніфікації приватного права».

Обидві конвенції — невеликі за обсягом. В «Офіційному віс-нику України», 2006, № 6 містяться офіційні переклади текстів цих конвенцій. Далі зупинимося на основних положеннях цих документів, які мають важливе значення для менеджменту зов-нішньоекономічної діяльності.

Коли на конвенції поглянути з точки зору дисципліни «Між-народне приватне право», то можна дійти висновку про те, що у них домінують матеріально-правові норми. Колізійним нормам відведена підлегла роль. Нагадаємо, — матеріально-правові нор-ми прямо регулюють відповідні правовідносини, а колізійні — відсилають їх регулювання до законодавства відповідної країни.

Верховна Рада України 16 грудня 1997 року ухвалила Закон України «Про лізинг» № 723/97-ВР. Його першопочатковий текст було опубліковано, зокрема, у «Відомостях Верховної Ради Украї-ни», 1998, № 26.

11 грудня 2003 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» № 1381-IV. Иого реєстраційний код 27362/ 2004. Текст цього за-кону публікувався в «Офіційному віснику України», 2004, № 1. Закон було викладено у новій редакції і його назва змінилася. Він одержав назву Закон України «Про фінансовий лізинг».

Закон має таку структуру.

Стаття 1 «Визначення фінансового лізингу».

Стаття 2 «Законодавство про фінансовий лізинг».

Стаття 3 «Предмет лізингу».

Стаття 4 «Суб'єкти лізингу».

Стаття 5 «Сублізинг».

Стаття 6 «Договір лізингу».

Стаття 7 «Відмова від договору лізингу».

Стаття 8 «Право власності на предмет лізингу. Порядок роз-рахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача».

Стаття 9 «Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу».

Стаття 10 «Права та обов'язки лізингодавця».

Стаття 11 «Правата обов'язки лізингоодержувача».

Стаття 12 «Реєстрація предмета лізингу».

Стаття 13 «Ризик випадкового знищення або випадкового по-шкодження предмета лізингу та його страхування».

Стаття 14 «Утримання предмета лізингу».

Стаття 15 «Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу».

Стаття 16 «Лізингові платежі».

Стаття 17 «Вирішення спорів».

Стаття 18 «Амортизаційні відрахування».

Стаття 19 «Прикінцеві положення».

Даний закон спрямований на врегулювання внутрішніх право-відносин в Україні у зв'язку з фінансовим лізингом. У його тексті не було, навіть, традиційної згадки про примат норм міжнарод-ного договору над нормами національного законодавства.

Будемо пам'ятати, що міжнародний договір, згода на обов’я-зковість якого надана Верховною Радою України, є частиною ві-тчизняного законодавства. Якщо в Україні ще немає окремого за-кону про зовнішній лізинг, то це не велика біда, враховуючи участь України у Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг.

Слід знати ще один важливий нормативно-правовий акт у сфері лізингу. Це — «Інструкція про порядок здійснення контро-лю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинго-вими операціями».

Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.05.1999 р. за № 338/3631 (із змінами). Реєст-раційний код 38523/2007 // Офіційний вісник України, 2007, № 5.

Візьмемо до уваги і «Порядок використання у 2007 році кош-тів, передбачених у державному бюджеті на придбання літаків АН-148 через державне лізингове підприємство». Затверджено по-становою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 206. Ре-єстраційний код 38787/2007 // Офіційний вісник України, 2007, №11.

Читачам, які цікавляться питаннями лізингу, не завадить знати про існування науково-практичного журналу «Лізинг». Мова — російська. Поштова адреса редакції: 101031 Москва, а/я 49, ИД «Панорама». Адреса електронної пошти — www.lizing.panor.ru.

Телефон редакції — (495) 621 9998,

«гаряча лінія» (495) 674 6269.