Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.2. Підготовка фахівців з декларування : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

11.2. Підготовка фахівців з декларування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Історичний досвід багатьох розвинених країн переконує, що митна служба і митні брокери є неодмінним елементом висо-коефективної організації життя суспільства і, передусім, функ-ціонування його економіки. Вирішуючи цілу низку конкретних завдань, митна система в комплексі стає значним важелем під-тримки рівноваги і створення у суспільному виробництві най-сприятливіших умов для розвитку власної економіки. Що ж до нашої країни, то поряд із цими завданнями митна система по-винна стати і вже стає вагомим чинником ринкових перетво-рень. Майже у всьому спектрі найважливіших проблем перехі-дної економіки вона вносить свою частку в їх позитивне вирішення.

Проте на досягнутому не можна зупинятись, бо життя по-стійно ставить нові й нові завдання. У цьому плані подальший розвиток митного брокерства буде пов’язаний насамперед із тими економічними процесами та явищами, які віддзеркалю-ють у собі перспективу становлення в Україні ринкової еконо-міки та її поступове включення до загальноєвропейських про-цесів.

Перспективною формою реалізації планів щодо подальшого удосконалення роботи митного брокерства є уніфікація вітчизня-ного митного законодавства і його поступове наближення до сві-тових норм. Необхідність такої уніфікації владно диктують як за-гальні тенденції розвитку світової торгівлі, так і перспектива вступу України до Світової організації торгівлі.

Слід наголосити, що створення відповідних умов для органі-зації митного оформлення при значному підвищенні обсягу зов-нішньоторговельних операцій сприятиме і відносному збільшен-ню надходжень до державного бюджету навіть за умов змен-шення рівня мита. Це повинно стати суттєвим важелем подаль-шого розвитку нашої економіки.

Особливу увагу в процесі подальшої розбудови митної справи в Україні необхідно приділити пристосуванню роботи митної служби до умов, які в майбутньому можуть бути пов'язані зі вступом України до Європейського Союзу. Як відомо, наша дер-жава наполегливо проводить політику розвитку відносин з усіма країнами і в тому числі з країнами — членами Європейського союзу. Вирішення цього питання навіть у варіанті закріплення за Україною статусу асоційованого члена Європейського союзу може привести до помітних змін у роботі усієї митної служби взагалі, і митного брокерства зокрема. Річ тут не тільки в остато-чному і максимальному наближенні нашого законодавства, що визначає правові основи функціонування усіх митних органів, до відповідних норм європейського права, a і в принципово нових завданнях щодо захисту вітчизняного товаровиробника. Значу-щість цієї проблеми пов'язана з певною неготовністю переважної частини наших господарюючих суб'єктів до гострої і жорсткої конкуренції, притаманної насиченому і вибагливому ринку роз-винених країн Європи.

Як беззаперечно довела світова практика, наявність в логі-стичних ланцюжках зовнішньоторговельних потоків експорт-но-імпортних вантажів постаті висококваліфікованого фахів-ця з декларування (декларанта, митного брокера, митного агента) є необхідною умовою швидкого, ефективного і кон-курентоспроможного здійснення зовнішньоекономічної дія-льності.

Зі вступом до Світової організації торгівлі питання підгото-вки фахівців даного напрямку постане ще з більшою гостро-тою. Недостатня увага до цього сегменту зовнішньоекономіч-ної діяльності в черговий раз залишить Україну в лавах аут-сайдерів на світовому ринку товарів.

Наша країна, не дивлячись на наполегливе прагнення до пере-будови економіки на основі світової відстає в сфері державного управління і регулювання. Внаслідок цього основними перешко-дами на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності є не ринкові умови, а адміністративні і технічні бар'єри. Рівень тари-фного регулювання зовнішньоекономічної діяльності також дуже

високий в порівнянні з середньосвітовим. Як підсумок, в процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій основні витрати ча-су, зусиль і фінансів припадають на подолання митних бар’єрів. Тому завдання підготовки кваліфікованих фахівців з митного оформлення — митних брокерів і декларантів — стає виключно важливим, і, таким чином, існує щорічна потреба в підготовці до-статньо великої кількості фахівців з декларування. Але слід ви-знати, що державної системи підготовки митних брокерів в Украї-ні ще не існує.

Вищі учбові заклади країни готують фахівців із зовнішньо-економічної діяльності. В багатьох ВУЗах викладають курси ми-тного права і митної справи. Проте спеціалізованої підготовки фахівців з митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, не здійснює жоден навчальний заклад.

Відсутність програми підготовки фахівців з декларування в загальнодержавній системі освіти, можливо, обумовлено три-валою відсутністю затверджених на державному рівні «Квалі-фікаційних умов провадження діяльності митного брокера». Без прийняття цього документу професія митного брокера або фахівця з декларування, в Україні юридично відсутня. Такої спеціалізації немає ні в державному класифікаторі професій (наказ Держстандарту України від 27.07.1995 №257), ні в уч-бових планах будь-якого вищого або середнього навчального закладу.

В Україні освіта і навчання належать до галузей діяльності, що підлягають ліцензуванню. Але з урахуванням того, що про-водиться навчання «неіснуючій» професії, організації, які здійснюють навчання майбутніх фахівців з декларування (мит-них брокерів і декларантів), найчастіше проводять їх в формі надання інформаційно-консультаційних послуг. Надання таких послуг не потребує наявності ліцензії. Така ситуація не сприяє підвищенню вимог до рівня викладання та якості підготовки фахівців в деяких організаціях, які розглядають підготовку фа-хівців з митного оформлення лише як джерело отримання при-бутку.

В Україні навчання брокерів і декларантів проводять декілька комерційних організацій. В Одесі навчання фахівців з деклару-вання здійснює ЗАТ «Пласке» за підтримки Чорноморської регі-ональної, Енергетичної регіональної митниці та ЗАТ «Консалти-нговий центр». В Дніпропетровську діють курси за підтримки Академії митної служби України. В Харкові та Львові курси проходять епізодично. В Житомирі раз на рік проходить навчання групи бажаючих на курсах, які проводить Житомирська філія ЗАТ «Консалтинговий центр».

В Києві навчання брокерів здійснюють чотири організації. Асоціація митних брокерів України, Всеукраїнська асоціація «Об’єд-нання підприємств митних брокерів та власників митних ліцен-зійних складів» і «Центр Інформ-Київ» проводять вечірні курси, а ЗАТ «Консалтинговий центр» (центральний офіс та ДП «Київ-ський консалтинговий центр») — денні.

Програма підготовки митних брокерів та декларантів, що роз-роблена ЗАТ «Консалтинговий центр», узгоджена з Державною митною службою України і затверджена нею.

Як правило, курси проводяться за підтримки місцевих митних органів. Це пов’язано зі специфікою навчання. Найбільш квалі-фікованими викладачами, обізнаними з сучасним станом справ в митній системі України на усіх напрямках, є діючі працівники митниць. Кожен з них викладає свою тему або напрямок митного оформлення, саме той, за який він відповідає в своїй практичній діяльності.

Наприклад, ЗАТ «Консалтинговий центр» проводить свої курси за підтримки Київської регіональної митниці та Київсь-кого центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ.

«Консалтинговий центр» за підтримки ДМСУ в рамках по-стійно діючих курсів митних брокерів і декларантів проводить навчання слухачів основам митного права і митного законодавст-ва, основам зовнішньоекономічної діяльності, технології митного контролю і митного оформлення, порядку декларування митних вантажів, а також заповненню вантажних митних декларацій за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Кожний курсант отримує комплект основних нормативних документів в актуальній редакції, які регулюють митний контроль і митне оформлення.

Залежно від базової підготовки освітнього рівня слухачі кур-сів після їх закінчення можуть працювати в якості митного бро-кера, менеджера ЗЕД, логістика, співробітника митного ліцензій-ного складу тощо.

Програма підготовки містить 120 годин лекцій і практичних занять (типова програма підготовки наведена в додатку А). На-вчання відбувається в денний час, головним чином з 9-30 до 17 години впродовж трьох тижнів в робочі дні. Лекції проводять провідні фахівці митниці, співробітники центрального апарату

митної служби і спеціалізованих установ, а також викладачі Ки-ївського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кад-рів співробітників митних органів. Практичні заняття по запов-ненню ВМД за допомогою прог’амного забезпечення проводять фахівці науково-виробничого обєднання «Поверхность» та нау-ково-технічної фірми «Інтес», які є розробниками програм для забезпечення діяльності декларантів — «MD office» та «QDPro» відповідно, а також діючі митні брокери — в минулому також слухачі курсів, які закінчили навчання декілька років тому. Фахі-вці «Консалтингового центру» постійно відслідковують зміни в митному законодавстві, турбуючись про те, щоб навчати слуха-чів з урахуванням оновлення законодавчої та нормативної бази. Програма навчання узгоджена з ДМС України і нині є найбільш якісною і універсальною, порівнюючи з програмами, які пропо-нують інші організації, що проводять навчання. Це підтверджу-ється і кращими результатами випускників «Консалтингового центру» під час складання іспитів в митницях, і тим, що перева-жна більшість курсантів успішно працевлаштувалась за отрима-ним фахом — як самостійно, та і за сприянням «Консалтингового центру».

В зв’язку з відсутністю в Україні підручників для навчання митних брокерів як основний навчальний посібник більшість організацій, що проводять навчання митних брокерів та декла-рантів, використовують збірки нормативних актів, які регулю-ють митну справу за темами, що вивчаються (зміст посібника, розробленого ЗАТ «Консалтинговий центр», наведено в додат-куБ).

Невдовзі слід очікувати змін в галузі підготовки фахівців з де-кларування в Україні. У пункті 10 наказу ДМСУ від 13.06.2006 р. № 466 «Про введення в дію рішень колегії Держмитслужби від 05.06.06», вказувалося: «Для отримання кваліфікаційного свідоц-тва митного брокера особами, які допускатимуться до здійснення декларування товарів та транспортних засобів митним органам, розробити проект типової навчальної програми та підсумкових контрольних тестів». Виконавцями завдання визначені Академія митної служби України, Київський та Хмельницький центри під-вищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, Департаменти кадрової роботи і організації митного контролю ДМСУ, регіона-льні митниці та митниці. Строк розробки був встановлений до 28 липня 2006 року. Державна програма підготовки фахівців з де-кларування позитивно вплине на рівень підготовки та надання послуг митними брокерами.