Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1.        Корпоративні облігації— складова фінансового ринку. : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

10.1.        Корпоративні облігації— складова фінансового ринку.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Нагадаємо читачеві, що перелік видів зовнішньоекономічної діяльності у статті 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ розпочинається з експор-ту та імпорту товарів, капіталу та робочої сили. Управління між-народним рухом капіталу є важливим важелем управління зовні-шньоекономічною діяльністю. 3 огляду на зазначене стисло розглянемо найважливіші питання, що пов’язані з корпоратив-ними облігаціями.

Ринок корпоративних облігацій є невід’ємною і вагомою час-тиною світового фінансового ринку. На ньому компанії з висо-ким рівнем кредитоспроможності залучають значні ресурси для фінансування своїх довгострокових проектів, а інвестори — роз-міщують свої кошти з високим рівнем надійності і прогнозовано-сті майбутніх грошових потоків. Корпоративні облігації є надій-ним фінансовим інструментом, який займає значну нішу на світовому фінансовому ринку і який є одним з найбільш приваб-ливих інструментів вже впродовж кількох десятків років. Вихід на ринок нових менш надійних емітентів та значний інтерес до них з боку великих інвесторів призводить до зміни структури всього ринку, що робить його динамічнішим та вимагає прискіп-ливішого вивчення.

Поняття «облігація» означає контракт, угоду або гарантію. Будь-який з цих термінів можна застосувати для визначення та-кого виду цінних паперів. Він з’явився в результаті розвитку бан-ківських позик для фінансування війн в часи середньовіччя. Оскільки «апетити» урядів в грошах зростали, банкам ставало

складно знайти такі ресурси для фінансування своїх клієнтів. 06-лігації стали тим інструментом, при застосуванні якого залучали-ся гроші окремих індивідуальних інвесторів, в тому числі і бан-ків, і зробило можливим зменшувати свої ризики неповернення коштів шляхом перепродажу цих інструментів на ринку. Перша історична згадка про облігації— 1157 рік. Тоді облігації були випущені банком Венеції з метою фінансування війни з Констан-тинополем.

У вузькому розумінні поняття «корпоративна облігація» — це домовленість між компанією та інвестором, умови якої викладе-но в спеціальній облігаційній угоді (indenture). Корпоративні об-лігації є собою борговими зобов'язаннями корпорацій. Облігації є цінними паперами з фіксованим доходом. Вони є зобов'язан-нями корпорацій виплачувати в обумовлені строки суму боргу та відсотки. Держателі облігацій мають певні способи правового за-хисту у випадку неплатежу. При цьому з метою забезпечення до-даткового захисту інвесторів на емісійну діяльність корпорацій часто накладають певні обмеження (наприклад, на кількість до-даткових облігацій, які корпорація може випустити в майбутньому).

3 розвитком ринку корпоративних облігацій та облігацій зага-лом нові їх види та умови обігу спричинили ще більше розши-рення поняття «корпоративна облігація». Зокрема, нині вона не обмежується лише закріпленням за держателем права на сплату основної суми боргу та відсотків за ним. В деяких випадках, коли відповідне передбачено облігаційною угодою, облігація може за-кріплювати за інвестором певні майнові права (чи їх еквіваленти) або права на отримання певної послуги тощо.

На даному ринку цінних паперів можна побачити найрізнома-нітніші види облігацій. В деяких випадках емітент вирішує ство-рити облігацію з певними специфічними характеристиками, які вимагає певний інституціональний інвестор. Такі облігації при-ватно розміщуються, тобто продаються інвестору, і потім не про-даються на ринках облігацій. Облігації, які випускаються для широкого кола інвесторів, зазвичай підходять під одну чи декіль-ка з нижче наведених категорій класифікацій.

Облігації за видами забезпечення

Забезпечені ііпотечнї) облігації випускаються компанією тільки в тому випадку, коли вона має певні високоякісні активи. Зазвичай ними виступають земля чи будівлі. Іншими словами, це — майно, яке може використовуватися в якості фіксованої застави і яке компанія планує використовувати впродовж значного періоду часу (наприклад, десять — двадцять п'ять років). При цьому компанія не має права продавати активи, що виступають в якості фіксованої застави, не отримавши згоди від держателів об-

Облігації, які не мають фіксованої застави, відносять до ка-тегорії облігацій, що забезпечені плаваючою заставою. Заставою при цьому можуть бути матеріальні чи нематеріальні активи, включаючи торговельні марки і довгострокові угоди чи гарантії

ТПЄТІХ ОСІО

Облігацїї, що забезпечені фінансовими активами. Деякі ком-панії можуть не мати основних активів чи нерухомості, а отже, не можуть забезпечити реальну заставу для облігацій свого випуску. Але вони можуть мати цінні папери інших корпорацій, бути хол-дингами чи мати в підпорядкуванні інші фірми. Для забезпечення потреби держателів облігацій в заставі емітент надає їм в якості застави права на акції, облігації та інші види фінансових активів, якими він володіє

Незабезпечені облігацїї випускаються лише в тих випадках, коли компанія має активи (чи матиме їх в результаті отриман-ня позики), яких буде достатньо для погашення основної суми боргу.

Субординовані незабезпечені облігації— боргові зобов’язання компанії, які мають ранг менший за незабезпечені облігації, а ін-коли — нижче деяких інших кредиторів компанії, але в будь-

™Tapa2™Z аобл7гацгг. Субординовані облігації можуть бути гарантовані материнською компанією. Може бути ситуація, коли облігації спільного підприємства гарантуються обома материнсь-кими компаніями. В цьому випадку гарантовані облігації стають практично незабезпеченими облігаціями компаній, що їх гаран-тували. Від цього виграє кредитний рейтинг облігацій.

Облігації за видами виплат

Купонна облігація — облігація, по якій держателю виплачу-ється не тільки номінальна вартість в момент погашення, але і (періодичний) купонний відсоток. Існує також різновид цієї облі-гації - облігщія, що передбачае погашення «натуроюТмжться на увазі, що емітент має право здійснювати (в початковому пері-оді) купонні платежі грошима або шляхом випуску додаткових зобов'язань.

Дисконтна облігація (або облігація з нульовим купоном) — об-лігація, держатель якої отримує дохід за рахунок того, що при-дбає облігацію за ціною, нижчою від номіналу, а в момент пога-шення отримує номінальну вартість. Інших виплат (купонів)

ПТТСТСОІ-ГТТТҐІ ООтТЯТТ1$Г ТТЄ TTGOGJTOrl^Tflf1

Доходні облігації — дещо нагадують привілейовані акції. Виплати процентів по них своєчасно та в повному обсязі не га-рантовано, а їхня невиплата не призводить до банкрутства емі-тента.

Облігації за строком погашення

Відклична облігація — це облігація, що може бути викуплена чи погашена за рішенням емітенту до закінчення строку її дії. Невідклична — коли в умовах випуску облігації емітент зазначив, що він не матиме такого права до кінця терміну дії облігації.

Облігацїїз офертою. Вони надають право держателю продати облігації емітенту за номіналом в обумовлені строки, але раніше строку погашення.

Безстрокові облігацїї (довічні облігацй). Такі облігації не пе-редбачають погашення номінальної вартості, а дають право лише на купонний дохід або фіксований відсотковий дохід.

Більшість корпоративних облігацій — це прості боргові зо-бов’язання, але з розвитком ринку в умови облігаційних позик стали додаватися певні права держателів облігацій, що зробило ці облігації більш привабливими для інвесторів. В результаті, на сьогодні існує велика кількість різновидів облігацій, які іноді стають дуже схожими на акції, а іноді — на опціони.

Інвестори використовують різні методики (техніки) аналізу компаній і випусків облігацій для оцінки здатності емітента ви-конати свої майбутні зобов'язання. Деякі великі інституційні ін-вестори і більшість фінансових компаній мають свої власні відді-ли кредитного аналізу. Дуже незначна частина індивідуальних та інституційних інвесторів, які вкладають свої кошти в облігації, самостійно не проводять аналіз. Замість цього вони покладають-ся на комерційні рейтинги компаній, які займаються кредитним аналізом та публікують свої рейтинги: 1) Moody’s Investors Service; 2) Standard & Poor's Corporation; 3) Fitch Investors Service; 4) Duff and Phelps Credit Rating Co. (D&P). Ha ринках корпорати-вних облігацій характерно те, що вищі рейтинги пов'язані з ниж-чим відношенням боргу до загальної суми активів, меншими ко-ливаннями доходів за минулі періоди, більшими обсягами активів (розміром фірми), вигіднішими операціями та відсутністю за-лежності від інших позикодавців.

Ринок корпоративних облігацій — це ринок цінних паперів, особливістю якого є те, що об'єктом купівлі-продажу є специфі-чний цінний папір — облігація компанії. Якщо раніше цей ринок вважався структурною ланкою ринку цінних паперів, то з його розвитком та ускладненням він став розглядатися як окремий рі-зновид фінансового ринку.

Ринок корпоративних облігацій має схожу до інших фінансо-вих ринків структуру: тут існує два ринки — первинний, в межах якого здійснюється безпосередньо емісія корпоративних обліга-цій, і вторинний, що обслуговує післяемісійний обіг цінних папе-рів. Для цього ринку також притаманна ознака біржової торгівлі, коли купівля-продаж цінних паперів здійснюється на спеціально зареєстрованих для цього торговельних площадках, та позабір-жової торгівлі, — коли угоди з купівлі-продажу цінних паперів здійснюються через зареєстрованих дилерів — спеціалістів ринку.

Учасники ринку корпоративних облігацій утворюють наступ-ні групи: емітенти (позичальники), інвестори (кредитори) та різ-ного роду посередники при первинному розміщенні та обігу на вторинному ринку.

Корпоративні облігації придбаваються організаціями для ди-версифікації інвестиційного портфеля, а також як інструмент, що дозволяє одержати прибутковість вище, ніж за державними цін-ними паперами.

Після первинного розміщення інвестори мають можливість перепродажу облігацій, не чекаючи їхнього погашення. Виникає так званий вторинний ринок. На ньому з'являються ще кілька груп учасників.

Маркет-мейкери виставляють двосторонні котировки на ку-півлю — продаж даних цінних паперів і здійснюють операції по них.

Андеррайтер — це фінансова структура, що забезпечує роз-міщення облігацій емітента.

underwriting). У першому випадку андеррайтери гарантують емі-тенту розміщення цінних паперів за заздалегідь обумовленою ці-ною. При цьому андеррайтер може повністю викупити прогаран-тований обсяг емісії на себе або прийняти зобов'язання викупити нерозміщений обсяг емісії. При розміщенні «на кращих умовах» інвестиційні банки здійснюють сприяння в просуванні цінних

паперів емітента на ринку, але не гарантують розміщення випус-ку, тобто андеррайтер діє як брокер.

Вторинний ринок корпоративних облігацій діє за загальними правилами позабіржової торгівлі для всіх цінних паперів. He іс-нує ні організованої біржі, ні торгового залу, торгівля здійсню-

етьпоTePH°zz ez7:z^K7^^i:^z об^а-

цій — це здебільшого дилери, які виконують операції за дору-ченням своїх клієнтів за допомогою сучасних систем зв'язку. Рі-зниця цін попиту і пропозиції, або спред цін, — це плата дилерам за забезпечення неперервності та цінової стабільності в умовах можливого дисбалансу заявок. Облігаційна позика (за умови ве-ликої суми позичання та значного періоду використання запози-чених коштів) є більш ефективною формою залучення коштів порівняно з банківським кредитом. Таке твердження підтверджує той факт, що в країнах з розвинутим фондовим ринком корпора-тивні облігації є найпоширенішим інструментом залучення кош-тів. Так, на розвинених фінансових ринках корпорації оформлю-ють середньо- і довгострокові запозичення у вигляді облігацій-них позик приблизно в 50—80 % випадків (за обсягом коштів, що залучаються через позику)

Національні законодавства кожної окремої країни визначають детальні кроки, які вимагаються від емітента при здійсненні емі-сії корпоративних облігацій.

Кожна емісія супроводжується офіційним документом, який в залежності від країни може називатися пропозицією, проспектом по емісії або офіційною заявою з приводу наміру випуску обліга-цій тощо. Інвестори дуже прискіпливо вивчають подібні докуме-нти, оскільки умови випуску дуже сильно впливають на вірогід-ність отримання своїх коштів та плати за користування ними.

За облігаційного випуску процентна ставка може бути встано-влена, виходячи з декількох методів її обрахування. Найбільш поширеним є метод встановлення відсоткової ставки відповідно до поточної ситуації на ринку корпоративних облігацій, що від-повідають рейтинговому рівню даної компанії.

Раніше покупцям облігацій видавалися сертифікати, які під-тверджували їхнє володіння облігаціями. Ці сертифікати часто мали прикріплені паперові купони для сплати платежів відповід-но до умов випуску.

Нині паперові облігації на розвинених фондових ринках менш поширені, хоча все ще випускаються. Однак, більшість боргових цінних паперів, випускаються у вигляді електронних записів.

Деякі корпоративні облігації торгуються прямо на фондових біржах, де брокери від покупців та продавців зустрічаються і укладають угоди купівлі-продажу. Однак більшість угод купівлі-продажу облігацій укладаються на позабіржовому ринку прямо між інвестором та дилером з облігацій.

Насамкінець цього підрозділу подаємо інформацію, яка може становити для читача практичний інтерес.

Корпоративні облігації в Україні належать до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. її Інтернет сайт: www.ssmsc.gov.ua.

Основний вітчизняний корпоративний документ у даній сфе-рі — Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991 р. № 1201-ХП// www.Liga.net/zakon.

Іншими важливими документами є:

•          «Положення про порядок реєстрації акцій відкритих акціо-

нерних товариств і облігацій підприємств».

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.1996 р. № 210. Зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 04.10.1996 р. за № 572/159 7 // www.ssmsc. gov.ua.

•          «Положення про порядок отримання номерів (кодів) для ви-

пущених та зареєстрованих акцій, інвестиційних сертифікатів,

облігацій підприємств та місцевих позик».

Затверджено рішенням Правління Національного депозитарію України від 30.05.2001 р. № 5/2. У Міністерстві юстиції України «Положення» не реєструвалося// www.bank.gov.ua.

•          «Положення про порядок видачі дозволу на обіг акцій чи

облігацій підприємств українських емітентів за кордонами

України».

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 17.10.1997 р. № 36. У Міністерстві юстиції України «Положення» не реєструвалося.

«Положення про надання регулярної інформації відкритим акціонерним товариства та підприємствам — емітентам обліга-цій. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 9.06.1998 р. №72 (у редакції рі-шення Держкомцінпапфондринку від 17.01.2000 р. № 3). Зареєст-ровано в Міністерстві юстиції України 3.02.2000 р. за №63/4284 // www.kmu.gov.ua.

•          «Положення про надання особливої інформації відкритими

акціонерними товариствами і підприємствами-емітентами облі-

гацій».

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 10.02.2000 р. № 5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2000 р. за №108/4329 // www.ssmsc.gov.ua.

•          «Положення про функціонування фондових бірж».

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку України від 19.12.2006 р. № 1542. Зареєстро-вано в міністерстві юстиції України 18.01.2007 р. за № 35/13302. Реєстраційний код 38527/2007 // Офіційний вісник України, 2007, № 5.

Читачеві слід мати на увазі, що у чинні нормативно-правові акти вносяться зміни і доповнення, а також набирають чинності нові документи.