Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f156fdcd227f2ca7c8a59cc795448a98, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Агентування суден : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

9.3. Агентування суден


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Агентування суден — виконання агентом за договором з принципалом, який є судновласником чи фрахтівником судна, дій щодо надання та захисту інтересів принципала в порту. До-ручені дії виконуються агентом від імені принципала та стосу-ються широкого кола питань. Агентування суден включає пого-дження з портовими службами часу та порядку подачі судна до місця стоянки, обробки вантажу, виконання карантинних, мит-них, та прикордонних процедур, оформлення відповідних доку-ментів тощо.

До обов'язків агента входить:

—        виконання всіх формальностей та вимог, пов'язаних з захо-дом суден до міжнародного морського торговельного порту та виходом з нього (санітарний та митний огляд, сплата встановле-них зборів, отримання різноманітних документів тощо);

—        своєчасне забезпечення судна буксирами, лоцманами;

—        сприяння в організації та виконанні вантажних операцій;

—        організація постачання судна паливом, харчами, водою, ма-теріалами;

—        регулярне інформування судновласника про прибуття суд-на, про хід вантажних і допоміжних операцій та про інші істотно важливі обставини, пов'язані зі стоянкою судна в порту, про від-правлення судна та кількість вантажу на його борту;

—        сплата за рахунок судновласника всіх зборів та витрат що-до судна;

—        регулярне інформування вантажовласника та капітана про усталені в даному порту чи портах звичаї, правила, обов'язкові постанови та надання іншої інформації;

—        підготовка та оформлення документів;

—        участь в розслідуванні у зв'язку з аваріями, а також в скла-данні різноманітних актів (пов'язаних з аваріями, експертизою, доглядом);

—        виконання окремих доручень капітана, судновласника.

Робота агента розпочинається з отримання заяви від судно-

власника, оператора судна, фрахтівника. Заява містить характе-ристику судна, інформацію про запланований час, порт призна-чення. Агентство повинно на основі даної інформації з'ясувати хто є вантажовідправником, а також погодити з адміністрацією порту можливість прийому судна на запланований причал та від-повідні строки. У випадку позитивного відповіді агент виконує розрахунок дисбурсментського рахунку для вказаного судна. Під час заходу до порту, даний рахунок охоплює видатки судна, які він отримує в випадку заходу до порту та вміщує як обов'язкові збори, так і оплату послуг компаній, які обслуговують судно під час його заходу до порту. Розрахунки виконуються на основі ста-вок Кабінету Міністрів України залежно від обсягу судна, роду його вантажу, прапорної належності та порту заходу. Відповідь відсилається подавану заяви. Якщо всі умови влаштовують, то агентство отримує номінацію на це судно. Дана номінація є свого роду договором на надання агентських послуг та дозволяє агент-ству виступати від імені судна під час розв’язання будь-яких пи-тань, що виникають під час заходу судна до порту.

В подальшому, агент через засоби масової комунікації— е¬mail, телекс, факс тощо підтримує контакти з судовласниками та фрахтівниками, з'ясовує всю необхідну інформацію, яка потрібна надаватись прикордонним, митним та карантинним службам, ін-формувати капітана про основні норми українського законодавст-ва, пов'язані із заходом судна, а також інформувати адміністрацію порту, фірму-експедитора про дату підходу судна до порту та попередній розрахунок кількості вантажу, який судно планує заван-тажити в порту. В свою чергу судно через e-mail, телекс, факс ін-формує агента про точний час приходу судна за 10 днів та уточнює інформацію за 72, 24 та 4 години до очікуваного часу прибуття. За 8 годин до підходу судна агент зобов'язаний подати заявку на ло-цманську проводку судна від лоцманської станції порту.

Агент інформує прикордонні, митні і карантинні власті про запланований час прибуття судна до порту, координує, уточнює час по мірі руху судна по підхідному каналу. 3 прибуттям судна до порту агент зобов’язаний організувати доставку представників перелічених вище служб на борт судна, незалежно від того зна-ходиться воно на причалі чи на внутрішньому рейді порту. Після попереднього огляду представники митної, санітарної, карантин-ної служб та агент підіймаються на борт судна. Відбувається оформлення прибуття судна згідно з вимогами українського за-конодавства. Разом з адміністрацією судна агент надає необхідні документи митниці, прикордонній службі, лікарям згідно із зако-нодавством України та загальноприйнятими нормами Всесвітньої морської організації, бере участь у процедурах в якості перекла-дача. Після належного оформлення документів та надання їх вла-стям, судно отримує «вільну практику», а також дозвіл почати та виконувати вантажні операції та вільне переміщення членів екі-пажу в місті впродовж 24 годин. Після закінчення зазначених вище процедур представники вантажовідправника (с’ювеєрської компанії) починають виконання процедур, пов'язаних з прийо-мом вантажу та навантаженням. Агент оформлює прибуття судна в інспекції порту нагляду, а також забезпечує доставку екологіч-ного інспектора та представника служби морської безпеки порту. У випадку проходження процедур без помилок, здійснюється за-вантаження (вивантаження) судна. Залежно від виду, обсягу суд-на завантаження може продовжуватись від 6 годин до 4—5 днів. Це також залежить від вантажу, наприклад, мінеральні добрива завантажуються за відсутності опадів. Після цього здійснюється підписання стейтмента, в якому щохвилинно вказуються опера-ції, які виконуються судном, в т. ч. вантажні з моменту прибуття судна на лоцманську станцію.

Впродовж 2—3 днів після відбуття судна агент надсилає заці-кавленим сторонам всі вантажні документи, а також кінцевий (фінальний) дисбурсменський рахунок.

Для визначення вартості дисбурсментського рахунку, потріб-но визначити два основні показники на основі яких здійснюються розрахунки всіх зборів в портах та визначається винагорода агентства— це об'єм та осадка судна (глибина на яку судно зану-рюється в море при його завантаженні).

Постанова Кабінету Міністрів «Про портові збори» від 12.10.2000 р. № 1544 містить великий перелік зборів, які стягу-ються у портах України. Далі зазначимо назви зборів українсь-кою і англійською мовами і сподіваємося, що це принесе ко-ристь читачеві.

1.         Canal dues — канальний збір.

2.         Canal pilot — лоцманський збір.

3.         Canal pilot overtime for in — лоцманський збір за вхід судна до порту поза встановленим часом.

4.         Canal pilot overtime for out — лоцманський збір за вихід су-дна з порту поза встановленим часом.

5.         Inform dues — збір за використання послуг служби регулю-вання руху суден.

6.         Tonnage dues — корабельний збір (щодо цього збору морсь-кий порт надає знижку, розмір якої залежить від осадки судна та визначається портом при запиті).

7.         Towage dues — буксирний збір.

8.         Towage dues overtime for in — буксирний збір за вхід судна до порту зверг встановлений час

9.         Towage dues overtime for out — буксирний збір за вихід суд-на з порту поза встановленим часом.

 

10.       Mooring/unmooring — швартування/від швартування.

11.       Mooring overtime — швартування поза встановленим часом.

12.       — Unmooring overtime — від швартування поза встановле-ним часом.

13.       Pilotage dues — лоцманський збір (збір за користування по-слугами служби регулювання руху суден).

14.       Pilotage dues overtime for in — лоцманський збір за вхід су-дна до порту поза встановленим часом.

15.       Pilotage dues overtime for out — лоцманський збір за вихід судна з порту поза встановленим часом.

16.       Berth dues — причальний збір.

17.       Sanitary dues — санітарний збір.

18.       Light dues — маяковий збір.

19.       Administrative due — адміністративний збір.

20.       Harbor Master’s dues — послуги портового нагляду (охоплю-ють оформлення прибуттявибуття судна, пломбування, інспек-цію судна, лімітують скидання забруднених речовин у море тощо).

21.       Escorting tugs — буксируваннясупровід (сплачується погодинно в разі граничної довжини судна чи фактичної осадки).

22.       Launch-boat hire — оренда катерів для доставки комісій екіпажу, представників різноманітних служб в разі знаходження судна на якірній стоянці.

23.       Anchorage dues — якірний збір.

24.       Sanitary Station — санітарний збір (не належить до дисбурс-менту, але сплачується за фіксованим тарифом за оформлення са-нітарного сертифікату в Державній службі з карантину рослин).

25.       Clearance — очистка (сплачується за закриття судна прико-рдонним службам, митниці, лікарям, є договірною вартістю та її розмір визначається за фактом прибуття судна).

26.       Agency fee — винагорода шипчандерського агентства (здій-снюється за фіксованою ставкою).

27.       Supervision — послуги супервайзерів (сплачують за фактом прибуття судна за акордними ставками, розмір яких визначається за типом та обсягом судна, родом вантажу; стягуються щодобово).

28.       Car service — послуги машини (якщо потрібно завантажи-ти вантаж в автомобілі зі складів чи вивантажити з судна до складів).

29.       Fax, phone, telex, postage, patties — витати на зв'язок (які здійснює агентство під час надання послуг судну).

30.       Bank charge — банківські витрати (за конвертування валю-ти, переказ за оплату зборів, послуг сторонніх організацій тощо.

Судновласник сплачує повністю вартість дисбурсменту, а вже потім агентство здійснює відповідні платежі (портові збори, бан-ківські витрати, оформлення сертифікатів, тощо).

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f156fdcd227f2ca7c8a59cc795448a98, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0