Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Нормативно-правові акти та література : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

9.1. Нормативно-правові акти та література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1924 року у м. Брюссель було укладено дві конвенції:

•          про уніфікацію принципів, що стосуються коносаментів;

•          про уніфікацію принципів, що стосуються обмеження відпо-відальності власників морських суден.

Перша конвенція відома ще й як «Гаазькі правила» (чинна з 2 червня 1931р.). Конвенцію було доповнено Брюссельськими протоколами від 23.02.1968 р. та 21.02.1979 р. Вони відомі як «Правила Візбі». У доповненому варіанті цю Конвенцію назива-ють «Гаазько-Візбзькими правилами».

Новий варіант другої конвенції було ухвалено 1957 року. По-тім Конвенцію було доповнено Брюссельським протоколом від 23.02.1979 року.

У березні 1978 р. на конференції в Гамбурзі було ухвалено Конвенцію ООН про морське перевезення вантажів. Вона замі-нила першу з названих вище Брюссельську конвенцію 1924 р.

3 додатковою інформацією читач може ознайомитися за:

—        темою 12 «Міжнародне транспортне право» у навчальному посібнику 1.1. Дахна «Міжнародне економічне право». — К.: Центр навчальної літератури, 2006;

—        розділом 10 «Міжнародні перевезення пасажирів та ванта-жів» у навчальному посібнику I. I. Дахна «Міжнародне приватне право». — К.: МАУП, 2001, 2004.

Цієї теми безпосередньо стосуються такі вітчизняні нормати-вно-правові акти:

•          «Кодекс торговельного мореплавства України». Ухвалено

Верховною Радою України 23.05.1995 р. № 277/95-ВР // Відомос-

ті Верховної Ради України, 1995, № № 47-52.

•          «Інструкція про порядок митного контролю за агентською

(шипчандлерською) діяльністю в морських і річкових портах

України, відкритих для заходжень суден закордонного плавання».

Затверджено наказом Державної митної служби України від 21.10.1996 р. № 491. Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-ни 24.02.1997 р. за № 44/1848. Код нормативного акта 250/1/1997 // Офіційний вісник України, 1997, № 8, книга друга.

•          «Умови і правила здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту і контроль за їх дотриманням. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 17.05.1994 р. № 247. Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-ни 8.06.1994 р. за № 127/336. Опубліковано в «Інформаційному бюлетні Українського державного центру правової інформації», 1994, випуск 13.

•          «Про портові збори». Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1544 // Офіційний вісник України, 2000, № 42.

Далі пропонуємо увазі читачів бібліографію, що стосується предмету цього розділу.

1. Програма соціально-економічного розвитку морських торговель-них портів України до 2010 року: Затверджена рішенням спільного засі-дання Колегій Міністерства транспорту України та Одеської обласної

деТХ^ТГТ^^^

вання економіки, за ред. док-ра економічних наук професора, академіка АН I. Р. Михансюка. — Львівський ун. ім. I. Франка, Львів. — Україн-ські технології. 1999, — 640 с.

3. Морские фрахтовьіе и транспортньіе терминьі, редактор В. С. Плет-

посібник — Київ: Центр навчальної літератури. 2004, — 222 с.

5.         Плужников К. I. Транспортное зкспедирование. — Москва: Рос-Консульт. 1999, — 270 с.

6.         Примачев Н. Т., Примачев С. И. Морские торговьіе портьі в сис-теме интермодальньіх транспортньіх сообщений. — Одесса: Институт проблем рьшка и зкономико-зкологических исследований. 2001, — 214 с.

7.         Совершенствование управления морскими торговьіми портами: Чекаловец В. И., Кладин А. Л., Столяров Г. П. и др. — Одесса: ОНМУ. 2002, — 142 с.

8.         Степанов О. Н. Современньіе принципьі управления морскими портами: монография. — Одесса, 2005, — 318 с.

9.         Ханин М. С. Международное морское судоходство. Зкономика.

ции в морских портах. — Одесса: ОГМУ. 2000, — 36 с.

11.       Агеев О. Шляхи інтеграції України в транспортну систему Європи

12.       Березняк В. Стратегическ'ая задача — развитие порта // Портьі Укпаиньт — май — июнь 2005 — № 3 Ґ53^ — СІ 32—33

контейнерньіе перевозки: развитие по-ртовой инфраструктурьі // «Судоходство». — 2004. — № 9—10. С. 23—24.

14.       ГрязевА. Невесельш финиш 2005-го, сложньш старт 2006-го // Судо-ходство. — апрель 2006. — № 4 (119). — С. 36—37.

15.       ЗаволокаС. М. Обгрунтування форм і методів оновлення морсь-ких торговельних портів України // Економіка та держава. — 2005. — №8. — С. 42—45.

16.       Ильнщкий К. Все о торговом флоте Украиньі // Портьі Украи-ньі. — сентябрь — октябрь 2005. — № 5 (55). — С. 48—49.

17.       КифакА., ПопернякА. Проблемьі создания негосударственньіх мор-ских портов // Судоходство. — 2001. — № 10—11, 12. — С. 47—48,

18.       Корнеев А. Н. Техника флахтовьк операций // TRANSMARKET +. — 2005. — № 2. — С. 34—39.

19.       Манучанов А. Совершенствовать управление портовьім хозяйст-вом // Протьі Украиньі. — 2003. — № 3. — С. 8—10.

20.       Онищенко С. Услуги морского транспорта и их специфика // Су-доходство. — июнь 2006. —№6 (121). —С. 16—18.

21.       Підлісний П. Стратегічне управління підприємствами водного транспорту // Економіст. — 2003. — № 4. — С. 56—63.

22.       Саад Ж. Перспективьі контейнерньіх перевозок // Судоходство. — 2003. —№ 11—12 — С. 30—31.

23.       Степанов О. О стратегии развития портов Украиньі // Судоходст-во. — 2003. — № 9—10. — С. 31.

24.       Степанчук I. Щоб тую славу повернути: чи стане Україна морсь-кою державою // Україна молода. — 10 лютого 2005. — С. 10.