Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.2.3. Здійснення операцій з давальницькою сировиною у зо-внішньоекономічній діяльності полтавської фірми «Ворскла». : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

8.2.3. Здійснення операцій з давальницькою сировиною у зо-внішньоекономічній діяльності полтавської фірми «Ворскла».


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Закрите акціонерне товариство полтавська фірма «Ворскла» є одним з найбільших підприємств на Україні в галузі легкої про-мисловості, що спеціалізується на виготовленні дитячого і жіно-чого одягу для реалізації на зовнішньому та внутрішньому рин-ках і широко використовує в своїй зовнішньоекономічній діяль-ності операції з переробки давальницької сировини.

Тенденція до роботи на давальницькій сировині у фірмі «Вор-скла» з'явилася на початку 1990-х років. Саме в той період сфор-мувався дефіцит сировини місцевого виробництва, а імпортної сировини практично не було. Фірма «Ворскла» почала активно використовувати давальницьку сировину у 1992 році. В 1992— 1994 pp. частка переробки давальницької сировини складала 28—40 % загального об'єму випуску продукції. 3 поглибленням економічної кризи в Україні і зниженням внутрішніх замовлень на виробництво жіночого одягу фабрика значно збільшила час-тку іноземних замовлень, довівши їх до 86 % в 1997 p. і до 90 % в 1998 р. Це дозволило уникнути закриття підприємства, незва-жаючи на явну збитковість виконання замовлень для деяких за-хідних партнерів.

Особливістю роботи на давальницькій сировині є те, що іно-земні фірми залежать від оптових покупців і тому часто розміщують на українських фабриках виготовлення широкого асорти-менту одягу, але дуже малими партіями (25—50 шт.).

Механізм операцій з давальницькою сировиною є таким: іно-земна фірма укладає з підприємством контракт, згідно з яким во-на надає сировину і фінансує її переробку, оплачує роботу під-приємства і реалізує в своїй країні та за кордоном вироблений в Україні товар під своїми торговельними марками. Фірма отримує з сировини продукцію за найнижчою собівартістю, включаючи витрати на доставку сировини та готових виробів з України. Під-приємству ж ця схема цікава тим, що воно отримує дефіцитну сировину, не вкладаючи в неї свої кошти та отримує фінансуван-ня процесу виробництва, яке передбачає не тільки погашення за-трат, а й отримання прибутку.

Головними замовниками виготовлення одягу з давальницької сировини на підприємстві нині виступають фірми Німеччини. їх частка в загальному обсязі замовлень складає понад 75 %. Це, зо-крема, такі фірми, як «Montana», «Verse», «Henk», «Aui». Фірма «Ворскла» також співпрацює з такою фірмою Франції, як «Artex», але її замовлення є дуже незначними.

ЗАТ «Ворскла» зацікавлена в тому, щоб виготовлена продук-ція користувалася великим попитом і була конкурентноспромож-ною на зовнішньому і внутрішньому ринках, тому для забезпе-чення високого рівня якості виробництва на підприємстві прохо-дить розробка та впровадження «Системи менеджменту якості» відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2000.

Вдосконалення операцій із давальницької сировини з метою підвищення їх ефективності може здійснюватись шляхом втілен-ня певного ряду заходів, до яких слід віднести орієнтацію на найновіші досягнення науково-технічного прогресу, залучення новітніх технологій виробництва та управління, скорочення ви-робничого циклу, зниження непродуктивних витрат робочого ча-су, підвищення продуктивності праці тощо.

Усунення вищезазначених недоліків значно підвищить ефек-тивність контрактної роботи швейних підприємств, що працюють на засадах давальницької сировини, зокрема і «Полтавської фір-ми «Ворскла», нададуть можливість збільшити економічний ефект діяльності підприємства.

В цілому, діяльність на принципах давальницької сировини має як позитивний, так і негативний ефекти. Серед недоліків для фірми «Ворскла», зокрема, слід вказати збитки від роботи з захі-дною фірмою «Redgreen» (Данія) із — за збільшення собівартості продукції, проблеми неповної зайнятості, зношення обладнання і

машин у зв’язку з високою інтенсивністю їх використання. Пози-тивний результат співробітництва із західними партнерами для фірми полягає у підвищенні професійної майстерності персоналу фірми, можливості доступу до нових технологій, підвищення якості продукції.