8.1.4. Перейдемо до розгляду правового регулювання опера-цій із здійснення закупівлі давальницької сировини іноземним замовником на митній території України.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Період здійснення операцій з давальницькою сировиною, за-купленою іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності, стано-вить 90 днів.

У разі виготовлення з давальницької сировини підакцизних товарів, за умови їх вивезення за межі митної території України, український виконавець не сплачує акцизний збір. Іноземний за-мовник має право реалізувати готову підакцизну продукцію, ви-готовлену із давальницької сировини, закупленої ним на митній території, шляхом укладання контрактів з покупцями готової продукції за умови попередньої реєстрації його постійного пред-ставництва в Україні.

Давальницька сировина вивозиться з митної території України на підставі подання українським замовником органові митного контролю письмового зобов’язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини. Документальним підтвердженням факту здійснення цих операцій є первинні доку-менти, зокрема, це вантажно-митні декларації на давальницьку сировину, яка вивозиться за межі України.

Зазначимо особливості заповнення граф вантажно-митної де-кла»»ації. Зокрема, у першому підрозділі графи 1 «Тип деклара-ції»» проставляється літерний код напряму переміщення товарів «ЕК», у другому — код митного режиму «61» при вивезенні да-вальницької сировини українського замовника, третій підрозділ не заповнюється. У графі 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» зазначаються реквізити векселедавця. У графі 31 «Вантажні місця та опис товару» «Маркування та кількість номе-ри контейнерів опис товару» при вивезенні давальницької сиро-вини українського замовника перед описом товару зазначається «Давальницька сировина».

Готова підакцизна продукція, вироблена з давальницької си-ровини українського замовника, що ввозиться на митну терито-рію України, звільняється від обкладання ввізним митом, подат-ками та зборами, які справляються при імпорті товарів. Необхід-но мати на увазі, що ввезена готова продукція, виготовлена із да-вальницької сировини українського замовника, та отримані ним від нерезидента послуги щодо її переробки, обробки, збагачення є об’єктом обкладання ПДВ. Але підприємці не повинні сплачу-вати ПДВ від отриманих послуг з переробки давальницької сиро-вини, якщо виготовлена з неї готова продукція реалізується за межами України.

Це пояснюється тим, що об’єктом обкладання ПДВ є операції платників податку з отримання робіт (послуг), що надаються нере-зидентами для їх використання або споживання на митній терито-рії України. При вивезенні українським замовником давальницької сировини за межі митної території України та поверненні в Украї-ну валютної виручки від реалізації готової продукції, отримані українським замовником від нерезидента послуги з переробки, об-робки та збагачення вивезеної ним давальницької сировини, не можуть використовуватися або споживатися на митній територій України, оскільки готова продукція, виготовлена іноземним вико-навцем, не ввозиться ним на митну територію України, а реалізу-ється за її межами. Отже, такі послуги, надані нерезидентом — ви-конавцем не є об’єктом обкладання податком на додану вартість.

Комплексний підхід до вирішення проблеми оподаткування до-ходів нерезидентів від діяльності в Україні сприятиме залученню до оподаткування значних сум доходів нерезидентів, що отримуються ними із джерелом походження з України. Облік та статистична ін-формація про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах регулюється положенням статті 8 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах». Цей облік виконують органи Державного митного комітету України та органи Головної державної податко-вої інспекції. Міністерство статистики України здійснює опублі-кування статистичної інформації. Контракти (договори), на підста-ві яких здійснюються операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, обліку (реєстрації) не підляга-ють, за винятком договорів щодо давальницької сировини україн-ського замовника, що вивозиться за межі митної території Украї-ни, на яку поширюється спеціальний режим експорту, а також у випадках, коли контрактом передбачена реалізація готової проду-кції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни.

Держава надає такі гарантії при здійсненні операцій з даваль-ницькою сировиною:

1.         Держава гарантує додержання прав і законних інтересів за-мовників і виконавців, у тому числі право розпорядження на вла-сний розсуд давальницькою сировиною і продукцією, виготовле-ною з її використанням.

2.         Державні органи несуть відповідальність перед замовника-ми і виконавцями ’а дії, що суперечать чинному законодавству і завдають цим субєктам господарювання збитків, на умовах і в порядку, передбачених законодавством України.

Операції з давальницькою сировиною (толінг) є досить зруч-ним інструментом для здійснення експорту — імпорту. Закон «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономі-чних відносинах» передбачає всеосяжний контроль держави за їх здійсненням. Наприклад, готова продукція, вироблена із даваль-ницької сировини, ввезеної іноземним замовником може реалізо-вуватися на митній території України лише через зареєстроване ним в Україні постійне представництво. В Законі наведені й інші подібні умови здійснення операцій з давальницькою сировиною. Обов’язки контролю за такими операціями покладено на числен-ні органи державного та корпоративного управління.