Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.1.3. Далі розглянемо взаємовідносини, що виникають при здійсненні операцій з давальницькою сировиною, у двох напрям-ках, а саме: : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

8.1.3. Далі розглянемо взаємовідносини, що виникають при здійсненні операцій з давальницькою сировиною, у двох напрям-ках, а саме:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1)         ввезення на митну територію України давальницької сиро-вини іноземного замовника та вивезення і реалізацію виробленої з неї готової продукції;

2)         вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну гото-вої продукції.

Розглянемо у цій рубриці правове регулювання операцій з ввезення іноземної давальницької сировини на митну територію України і реалізацію виготовленої з неї готової продукції.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються при ввезенні товарів відповідно до законодавст-ва. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого ве-кселя органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операцій з давальницькою сировиною, але не більш, як на 90 кале-ндарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної де-кларації). Сума, зазначена у векселі, визначається у валюті контра-кту на здійснення операцій з давальницькою сировиною. Виходя-чи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України, за поданням відповідного міністерства або іншого цент-рального органу виконавчої влади, може встановлювати інші стро-ки виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.

У разі ввезення готової продукції в повному обсязі, передба-ченому контрактом, за межі митної території України у визначе-ний період, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Що ж стосується реаліза-ції на митній території України готової продукції, яка вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником, то

вона може реалізуватися на митній території України лише через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке офор-млює ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і спла-чує ввізне мито, інші податки та збори передбачені законодавст-вом для аналогічних імпортних товарів. Ввізне мито сплачується за пільговими ставками Митного тарифу України.

За порушення зазначеного порядку розрахунків до переробни-ка, який відвантажив готову продукцію безпосередньо покуп-цю — нерезиденту на території України без проходження розра-хунків через постійне представництво іноземного замовника, застосовується штраф у розмірах, встановлених податковим за-конодавством України для відповідних податків, зборів (обов'язко-вих платежів), а посадові особи, які допустили такі порушення, притягуються до відповідальності за умисне ухилення від опода-ткування відповідно до закону.

Для оформлення іноземної давальницької сировини, яка під-лягає переробці в Україні виключно в готову продукцію інозем-ного замовника, необхідно підготувати такі документи:

—        ввізну вантажну митну декларацію на всю вартість даваль-ницької сировини, що підлягає переробці;

—        вексель або письмове зобов'язання на суму мита і зборів (крім митних зборів);

—        зовнішньоекономічний контракт на переробку іноземної давальницької сировини в Україні;

—        рахунок — фактуру;

—        товаросупровідні документи на давальницьку сировину;

—        документи контролю за доставкою давальницької сировини;

—        дозвіл (у разі необхідності) органів державної виконавчої влади на право ввезення такої сировини;

—        експертний висновок торгово-промислової палати про реа-льний вихід готової продукції із даної давальницької сировини;

—        висновок Мінекономіки (у разі необхідності) про віднесен-ня операцій до зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

Якщо ж частина іноземної давальницької сировини викорис-товується для оплати послуг з переробки, додатково оформлю-ються такі документи:

—        окрема ввізна вантажна митна декларація на вартість дава-льницької сировини, що є платою за переробку;

—        рахунок-фактура;

—        дозвіл (ліцензія) на імпорт (у разі необхідності).

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається акцизним збором у порядку, що застосовується у разі ввезення підакцизних товарів. Сплата акцизного збору провадиться шляхом видачі простого ве-кселя державній податковій інспекції. Суб'єкт підприємницької діяльності оформлює вексель виключно на вексельному бланку, який потрібно придбати в банківській установі. Використовуєть-ся простий вексель з обов'язковим виділенням окремими рядка-ми найменування і сум мита, податків та зборів, в оплату яких виданий вексель. Вексель виписується у валюті контракту на пе-реробку давальницької сировини і не підлягає передачі шляхом індосаменту. Місцем, в якому повинен бути здійснений платіж, є місцезнаходження уповноваженого банку України, в якому від-крито розрахунковий рахунок векселедавця. Векселеутримувачем виступає державна податкова інспекція за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності. Вексель (письмове зо-бов’язання) оформляється в трьох примірниках. Відповідальність за правильність вказаного в ньому строку платежу і за своєчас-ність його оплати несе векселедавець.

3 метою погашення векселя (письмового зобов’язання) вексе-ледавець подає державній податковій інспекції заяву із зазначен-ням дати прийняття на облік і облікового номера векселя (пись-мового зобов’язання). Погашення векселя (письмового зобов'я-зання) здійснюється шляхом проставлення на ньому надпису «Погашено», завіреного підписом начальника державної подат-кової інспекції і печаткою державної податкової інспекції. Век-сель погашається також у разі часткового вивезення готової про-дукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної терито-рії України, якщо український виконавець документально підтве-рдив сплату акцизного збору і ввізного мита, податків та зборів, які мають бути сплачені при ввезенні в Україну частини сирови-ни, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію. Для визначення суми акцизного збору, податків та зборів вартість давальницької сировини перераховується у валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

Державна податкова інспекція є уповноваженим органом Мі-ністерства фінансів України, який може дати суб'єкту підприєм-ницької діяльності дозвіл на відстрочення оплати векселя (пись-мового зобов'язання). Такий дозвіл видається на строк, що не перевищує ніж 90 днів. У разі подальшої необхідності відстро-чення оплати векселя державна податкова інспекція може надати

суб’єкту підприємницької діяльності новий дозвіл. Загальний строк не може перевищувати 270 днів.

Для відстрочення оплати векселя (письмового зобов’язання) век-селедавець не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку, на який виданий вексель (письмове зобов’язання), повинен зверну-тися до державної податкової інспекцію за його місцезнаходженням з письмовою заявою про таке відстрочення і із зобов’язанням про подальше погашення векселя (письмового зобов’язання).

Органи податкової служби можуть видати дозвіл на ві’стро-чення оплати векселей або погашення письмових зобовязань окремим суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, на умовах податкового кредиту, до настання строку фактичного відвантаження готової п’одукції іноземному замов-нику. За користування кредитом субєкт підприємницької діяль-ності вносить в бюджет, в який він сплачує податок на прибуток підприємств, щомісячну плату виходячи з облікової ставки Наці-онального банку України від суми, зазначеної у векселі. В заяві повинен вказуватися строк, на який векселедавець просить від-строчення, і обґрунтована її необхідність.

У разі звернення до державної податков’ї інспекції у вказаний строк начальник податкової інспекції зобовязаний протягом 5 ро-бочих днів розглянути заяву і ухвалити рішення про відстрочення платежу векселя або про відмову у відстроченні, про що повідом-ляється заявник. Рішення ухвалюється з обов’язковим врахуван-ням висновку про фінансовий стан заявника, яке готується управ-лінням податків та зборів державної податкової інспекції.