Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1.1. Правовою основою регулювання операцій з давальни-цькою сировиною є Закон України «Про операції з давальниць-кою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». Перша йо-го редакція ухвалена Верховною Радою України 15 вересня 1995 ро-ку, № 327/95-ВР. Першопочатковий текст оприлюднювався, зок-рема, у «Відомостях Верховної Ради України», 1995 № 32. Закон мав таку структуру. : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

8.1.1. Правовою основою регулювання операцій з давальни-цькою сировиною є Закон України «Про операції з давальниць-кою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». Перша йо-го редакція ухвалена Верховною Радою України 15 вересня 1995 ро-ку, № 327/95-ВР. Першопочатковий текст оприлюднювався, зок-рема, у «Відомостях Верховної Ради України», 1995 № 32. Закон мав таку структуру.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Стаття 1 «Визначення термінів і понять».

Стаття 2 «Порядок ввезення на митну територію України да-вальницької сировини іноземного замовника та вивезення вироб-леної з неї готової продукції».

Стаття 3 «Порядок реалізації на митній території України го-тової продукції, виготовленої із давальницької сировини, ввезе-ної іноземним замовником».

Стаття 4 «Порядок закупівлі на митній території України іно-земним замовником давальницької сировини та порядок реаліза-ції або вивезення виробленої з неї готової продукції».

Стаття 5 «Порядок вивезення давальницької сировини україн-ського замовника за межі митної території України та повернен-ня в Україну готової продукції».

Стаття 6 «Порядок розрахунків за переробку, обробку, збага-чення чи використання давальницької сировини».

Стаття 7 «Визначення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 8 «Облік і статистична інформація про операції з дава-льницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 9 «Державні гарантії при здійсненні операцій з даваль-ницькою сировиною».

Стаття 10 «Законодавство про операції з давальницькою сиро-виною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 11 «Заключні положення».

Стаття перша цього Закону містила визначення понять: дава-льницька сировина, операції з давальницькою сировиною, замов-ник, виконавець, готова продукція.

Закон впорядкував здійснення операцій з переробки даваль-ницької сировини, проте не був досконалим. Пізніше, а саме 4 жовтня 2001 p., Верховна Рада України прийняла Закон Украї-ни «Про внесення змін до Закону України «Про операції з дава-льницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» № 2761-ІП, який набув чинності з 1 січня 2002 року. Його текст було оприлюднено, зокрема, у «Відомостях Верховної Ради Украї-ни», 2002 № 6. Закон є правовою основою регулювання цих від-носин у сучасних умовах. Нова редакція Закону України усунула ряд недоліків попереднього законодавства, які сприяли ухиленню від оподаткування при здійсненні операцій із давальницькою си-ровиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності, створила кращі умови для роботи вітчизняних підприємств, підтримує україн-ських переробників давальницької сировини.

Сучасна структура Закону України «Про операції з давальни-цькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» містить 12 статей:

Стаття 1 «Визначення понять».

Стаття 2 «Порядок ввезення на митну територію України да-вальницької сировини іноземного замовника та вивезення вироб-леної з неї готової продукції».

Стаття 3 «Порядок реалізації на митній території України го-тової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезе-ної іноземним замовником».

Стаття 4 «Порядок закупівлі на митній території України іно-земним замовником давальницької сировини та порядок реаліза-ції або вивезення виробленої з неї готової продукції».

Стаття 5 «Порядок вивезення давальницької сировини україн-ського замовника за межі митної території України та повернен-ня в Україну готової продукції».

Стаття 6 «Порядок розрахунків за переробку, обробку, збага-чення чи використання давальницької сировини».

Стаття 7 «Визначення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 8 «Облік і статистична інформація про операції з дава-льницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 9 «Відповідальність за порушення здійснення операцій з давальницькою сировиною».

Стаття 10 «Державні гарантії у разі здійснення операцій з да-вальницькою сировиною».

Стаття 11 «Законодавство про операції з давальницькою сиро-виною у зовнішньоекономічних відносинах».

Стаття 12 «Обмеження використання природних ресурсів під час здійснення операцій з давальницькою сировиною».

Цим Законом Кабінету Міністрів України було надано право коригувати усі зовнішньоторговельні потоки як із вивезення, так і з ввезення давальницької сировини, а також із реалізації на те-риторії України окремих видів готової продукції, виробленої з давальницької сировини іноземного замовника.

Для більш глибокого розуміння цієї теми процитуємо основні

П0НДавЯ^ьницУька сировина - це сировина, матеріали, напівфаб-рикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну тери-торію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним за-мовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю про-дукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію Украї-ни чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Украї-ні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та ви-

редньої поставки сировини для її наступного перероблення (об-роблення, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за умови, якщо вартість давальницької сировини на кожному етапі переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції. Операції, що не передбачають попередньої поставки сировини для отримання готової продукції, або коли вартість си-ровини є меншою зазначених 20 відсотків, не вважаються опера-ціями з давальницькою сировиною.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо-

мічних відносинах- це операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валю-ту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою си-ровиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової про-дукції, при цьому обов’язковим є попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення вигото-вленої з неї готової продукції замовнику. При розрахунку вартос-ті давальницької сировини у вартість готової продукції врахову-ються вартість всієї вивезеної (ввезеної) давальни.ької сировини

Замовник — це суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину.

Виконавець— це суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання дава-

Л™тЬо^Спродукція - це продукція (товар), вироблена з вико-ристанням давальницької сировини (крім тієї частини, що вико-ристовується для проведення розрахунків за її переробку) і ви-

ЗНафора^маГрЄні Уобс°Зни —^^^^Т^^борт події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і ви-вантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сиро-вину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, при-йняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів, цього За-кону та інших законодавчих актів.