7.1.  Література та нормативно-правові акти щодо ті-ньової економіки.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Читачам, які бажають ознайомитися з дослідженнями тіньової економіки в Україні рекомендуємо, зокрема, такі праці:

1.         БазилюкА. В., Коволенко С. О. Тіньова економіка в Україні: — К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. — 206 с.

2.         Бозилюк Я. Б. Теневая зкономика: от вьіявления симптомов к ле-чению причин // Зкономика: тенденции недели. — 2000, №23. — С. 7—9.

3.         Банк криминальньіх данньіх или «Теневая копилка Украиньі»: Ін-терв’ю заступника ГУ «К» СБУ Валерія Рещюка // «Человек и за-кон». — 2000, №5.

4.         Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запо-бігання злочинності у цій сфері // Право України. — 1999, № 11. — С. 55—57.

5.         Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформу-вання українського виробництва // Економіка і право. — 2000, № 10. — С. 54—61.

6.         Бондар К, Остапчук Я. Боротьба з тіньовим капіталом шляхом скорочення позабанківського обігу грошей // Економіка, фінанси, пра-

В0. — .1^Р01дюкв—турчшовА., Пршодько Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Еко-номіка України. — 1996, № 11. — С. 4—7.

8. Василенко С, Сервецький L, Юрченко О. Викриття злочинів у сфе9.і оподаткування. — Київ.: Просвіта, 2000 р. — 398 с.

ігарасюкО. А. Обґрунтування е^ономічної діяльності розвитку офшорн»:го бізне.у в Ук—аїні // «Ф—мування —инк. 2вих ві28н.син в

УК10ШДудороТа 'Тмелшик, 2001.Ха^р7нюк.міз^11\ сфері підприємництва. За ред. М. I. Хавронюка М. I. — К.: Атіка, 2001. — 608 с.

11.       Єрмоленко Н. Н. Тіньові капітали: походження, вивіз, повернен-ня і інвестування в економіку України // Фінансова тема. — 1999, № 11. — С. 16—27.

12.       Є//мошенко Н. Н. Ек00номічні асп. 2кти —24тінізації сфери обслуго-

13.       Задорожний Г. В., Іващенко П. А., Тютюнникова С. В. Економі-чна безпека і тіньова економіка. — Харків: 2000. — С. 206.

14.       Ламанова Т. Тіньова економіка— визначення, структура, мето-ди оцінки // Економіка, фінанси, право. — 2000, № 3. — С. 22—26.

15.       Мандибура В. О. «Тіньова» економіка України та напрямки за-конодавчої cтратегії її обмеження. — К.: Парламентське видавництво, 1998. — 135 с.

16.       Матусовський Г. А. Економічні злочини: криміналістичний ана-ліз. — Харків: Консум, 1999. — 480 с.

17.       Ніколаїв I. Тіньова економіка: причини, наслідки, перспективи // Суспільство і економіка. — 1998. — № 6. — С. 31—39.

18.       Полгщук Н. Є. Методичні підходи до вияву тіньових капіталів в експортно-імпортних операціях // Формування ринкових відносин в Україні. 36. наук. праць. — К., 2001, Вип. 13. — С. 82—84.

19.       ПоліщукН. Є. Основні напрямки і механізми формування тіньо-вих потоків в експортно-імпортних опера200іях // Фо12м—вання 07инкових

метрів тіньової економіки на основі сукупної зайнятості // Регіональні перспективи. — 2002. — № 3—4. — С. 166—167.

21. Поліщук Н. Є. Характеристика способів і механізмів укриття ті-ньових оборотів в експортно-імпо2,тних опера50іях // Актуальні пробле-

МИ2™™—КЄ^^^^^           в експортно-

імпортних операціях та методи її оцінки // Формування ринкових від-носин в Україні. 36. наук. праць. — К., 2002. — Вип. 18. — С. 44—50.

23. ПоліщукКЄЛІяьож економіка в експортно-імпортних операці-

ях // Мат. круглого столу «Безпека економічних трансформацій. 2000-

2001 — від позитивних тенден.ій в економіці до сталого зростання». —

IV- : итртт      001      С1 53—55

24.Попович В. Тіньова економіка. — К.: Правові джерела, — 1998. — 447 с.

25.       Попович В. М. Економіко-криміналістична теорія детінізації економіки. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. С. 520—521.

26.       Прісняков В. Ф. Тіньова економіка і методи визначення її обсягів // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 3—8.

27.       СенчукБ. Теневой сектор в Украине, его влияние и пути перехо-да в официальньій сектор // Тіньова економіка: соціальні проблеми не-офіційної економічної діяльності в Україні. Доповіді міжнародної кон-ференції. — К.: — 2000. — С. 130—133.

28.       Шелудько Н. М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фі-нанси України. — 2002. — № 9. — С. 80—86.

29.       Яворський Р. Досвід України в боротьбі з «відмиванням» коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник НБУ. — 2001, № 11. — С. 31—33.

Президент України Л. Д. Кучма 5 березня 2002 року підписав Указ «Про заходи щодо детінізації економіки України» № 216/ 2002. Його було опубліковано, зокрема, в «Офіційному віснику України», 2002, № 10.

«Заходи щодо детінізації економіки на 2002—2004 роки» мали таку структуру:

Преамбула.

Дерегулювання підприємництва.

Удосконалення управління державними корпоративними пра-вами та ринкових механізмів управління у сфері економіки.

Легалізація нерегламентованої зайнятості та доходів населення.

Удосконалення функціонування окремих товарних ринків.

Удосконалення грошово-кредитної та банківської систем.

Реформування податкової системи.

Посилення контролю у бюджетній сфері.

Удосконалення системи контролю у сфері зовнішньоекономі-чної діяльності.

Удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Далі перелічимо лише сформульовані заходи щодо зовніш-ньоекономічної діяльності. Нумерацію залишимо такою, якою вона була у тому документі. За браком місця не вказуємо відпо-відальних виконавців.

40.       Розглянути питання щодо створення та ведення Єдиного державного реєстру продукції, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню та квотуванню.

41.       Підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму страхування експортних і кредитних ризиків.

42.       Створити уніфіковану електронну систему обміну інфор-мацією між органами державної влади, що здійснюють контро-льні функції у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

43.       Здійснити аналіз схем та шляхів незаконного переміщення товарів через митний кордон України, подальшого їх руху тери-торією України (транзит або реалізація на внутрішньому ринку) та підготувати відповідні пропозиції.

44.       Вжити заходів щодо запровадження систематичного про-ведення порівняльного аналізу даних митної статистики України та іноземних держав.

46. Удосконалити практику здійснення правоохоронними та митними органами скоординованих заходів щодо припинення не-законного переміщення товарів через митний кордон України.

Переходимо до Постанови Кабінету Міністрів України і Наці-онального банку України від 28 вересня 2001 року № 1124 «Про 40 рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF)». Код нормативного акта 19860/ 2001. Постанову підписали прем'єр-міністр України А. Кінахта Голова Національного банку України В. Стельмах. Постанова була оприлюднена, зокрема, в «Офіційному віснику України», 2001, № 35.

Власне Постанова Кабміну і Нацбанку — це документ, що складається лише з кількох рядків тексту. Додатком до Постано-ви є сорок рекомендацій FATF. Вони пронумеровані арабськими цифрами. Нумерація суцільна, — від 1 до 40. Рекомендації згру-повано у чотири розділи — A, В, С, D. Ними є:

A.        Загальна база рекомендацій.

B.        Роль національних правових систем у боротьбі з відмиван-

ням грошей.

C.        Роль фінансової системи у боротьбі з відмиванням гро-

шей.

D.        Зміцнення міжнародної співпраці.

П'ятий розділ літерою не позначено, але назву він має — «За-уваження щодо тлумачення рекомендацій».

Сподіваємося, що читачі з текстом Постанови ознайомляться самостійно.

Читачеві не завадить знати, що у складі Міністерства економі-ки України є структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з темою даного розділу. Зокрема у складі юридичного департамен-ту є відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяль-ності. Існують департаменти економічної стратегії, зовнішньо-економічної політики, двостороннього торговельно-економічного співробітництва.