Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Інжиніринг : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

6.3. Інжиніринг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Слово «інжиніринг» набуває дедалі ширшого використання не лише у спеціальній літературі, але і у засобах масової інформації та побуті. Дехто думає, що воно розпочало вживатися нещодав-но, коли економіка перейшла на ринковий шлях свого розвитку. Насправді ж це не так. Це слово відоме ще з радянських часів. Щоправда, тоді воно призначалося не для внутрішнього, а для зовнішнього вживання — тобто для зовнішньоекономічної діяль-ності вітчизняних суб'єктів господарювання.

В п. 1.4 «Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій і надання послуг типу інжиніринг», затвердженій наказом Держа-вного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і від-криттів від 26.01.1979 р. № 11, зазначалося:

«Інжиніринг передбачає здійснення за контрактом з інозем-ним замовником ряду робіт і надання послуг, включаючи:

—        складання технічних завдань;

—        проведення передпроектних робіт;

—        проведення науково-дослідних робіт;

—        складання проектних пропозицій і техніко- ’кономічних об-ґрунтувань будівництва промислових та інших обєктів;

—        проведення інженерно-пошукових робіт для будівництва об’єктів;

—        розробку технічних (техно-робочих) проектів і робочих креслень будівництва нових і реконструкції діючих промислових та інших об’єктів;

—        розробку пропозицій що’о внутрізаводської і внутріцехової планіровки, міжопераційних звязків і переходів;

—        проектування і конструкторське опрацювання машин, об-ладнання, установок, приладів, виробів;

—        розроблення складів матеріалів, сплавів, інших речовин і проведення їх випробувань;

—        розроблення технологічних процесів, прийомів і способів;

—        консультації і авторський нагляд за шефмонтаж’ , пускона-лагоджувальних робіт і експлуатації обладнання та обєктів у ці-лому;

—        консультації економічного, фінансового або іншого по-рядку».

В «Інструкції про порядок заповнення звіту про продаж за ко-рдон ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліценції)», затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 06.07.1995 р. № 168, поняття «інжині-ринг» сформульовано так:

«Здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду ро-біт і надання послуг, включаючи складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропози-цій і техніко-економічних обстежень будівництва об’єктів, роз-робку технічної документації, проектування і конструкторську проробку об’єктів, проведення інженерно-розвідувальних робіт для будівництва об’єктів, розробку технічної документації, прое-ктування та конструкторську проробку об’єктів техніки і техно-логії, консультації та авторський нагляд при монтажі, пусконалагоджувальних роботах, консультації економічного, фінансового або іншого характеру».

Практично аналогічне формулювання поняття «інжиніринг» міститься в п. 2.7.2 «Інструкції із заповнення державної статис-тичної звітності за формою № 6-нт (ліцензії) за формою № 6-нт (ліцензії)». «Звіт про продаж ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності», затвердженої наказом Державного комітету статисти-ки від 14.07.1998 р. №252 і зареєстрованого в Міністерстві юс-тиції України 16.10.1998 р. за № 665/3105, код нормативного акта 6193/1998 («Офіційний вісник України», 1998, № 42). На початку визначення у новішому варіанті знято слово «іноземним», тобто інжиніринг став поширюватися не лише на закордонних, але і на внутрішніх замовників.

Перейдемо до англомовних джерел. Ознайомимося далі з тим як це поняття тлумачить «Oxford Paperback Encyclopedia». Від-криваємо її на стор. 473 і читаємо, що інжиніринг — це «застосу-вання наукових методів до проектування будівництва (con¬struction) і утримання (maintenance) машин, споруд (structures), процесів тощо. Традиційно інжиніринг поділявся на дві основні категорії— механічний інжиніринг (mechanical engineering), що мав справу з виготовленням і функціонуванням машин, і цивіль-ний інжиніринг (civil engineering), що опікувався проектуванням і спорудженням великих будинків, мостів і доріг. Впродовж плину XX століття з'явилась потреба у визначенні багатьох нових кате-горій для того, щоб врахувати спеціалізацію, що зростала. Це включає електричний, гірничий, хімічний, аеровігаційний і сис-темний інжиніринг.»

У цій же «Енциклопедії» є й інші статті про інжиніринг. На сторінці 884 «механічний інжиніринг» трактується як «гілка ін-жинірингу, що має справу з машинами і механізованими проце-сами». Зокрема, механічний інжиніринг стосується виробництва, передачі і використання енергії. Таким чином він охоплює ін-струменти, двигуни, всі види транспорту, крани, ліфти, шлюзи, насоси, сервомеханізми і робототехніку. Першопочатково меха-нічний інжиніринг вважався гілкою цивільного інжинірингу, тоб-то невоєнного інжинірингу. 3 розвитком локомотивів для заліз-ниць і парових двигунів для промислового і військового викори-стання, механічний інжиніринг став розглядатися як окремий предмет.»

Перейдемо до цивільного інжинірингу. Його пояснення міс-титься на стор. 314 «Енциклопедії». Це— «проектування і спо-рудження інжинірингових споруд. Він включає довкільний

(environmental), муніципальний (municipal), будівельний (struc¬tural) i транспортний (transportation) інжиніринг i охоплює проек-тування і спорудження дамб, мостів, тунелів, великомасштабні земляні роботи (large-scale earthworks), набережні (embankments) і виїмки (cuttings); контроль повіней (flood control) і береговий захист (coastal defences); порти, гавані (harbours) і приберегові споруди (off-shore structures); дороги; залізниці; канали; структу-ру і фундаменти великих будинків; земельне водовідведення (land drainage), водопостачання (water supply), обробку стоків (sewege treatment). Його так названо для вирізнення від військо-вого інжинірингу (military engineering). Цивільний інжиніринг вперше став ідентифікуватися як окрема дисципліна наприкінці XVIII століття. Інститут цивільних інженерів було утворено у Лондоні в 1818 році».

На стор. 312-й «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» пояснюється, що інжиніринг — це «наука про застосування знань (knowledge) про властивості (properties) речо-вини (matter) і природних джерел енергії (natural sources of energy) до практичних завдань промисловості (practical problems of industry) (наприклад, будівництва промислового заводу чи ма-шин)».

Фундаментальний довідник «The Oxford Dictionary for the Business World» на c. 271-й пояснює, що інжиніринг— це «за-стосування науки до проектування, будування та використання машин тощо». На с. 146-й пояснюється, що цивільний інженер — це той, хто проектує і утримує дороги, мости, дамби тощо.

Отже, як зрозумів читач, інжиніринг — це явище, яке є шир-шим ніж просто будівництво.

Складовою частиною інжинірингу є будівництво, але, окрім нього, в інжинірингу є й ще чимало інших елементів, що слугу-ють каналами міжнародної передачі технології. За інжинірингу не просто будують виробничі приміщення, підводять до них ко-мунікації, а й встановлюють зарубіжну і вітчизняну техніку, об-ладнання тощо.

Далі знайомимося з поняттям «turnkey». Це слово є об'єднан-ням двох англійських слів: to turn — вертіти і key — ключ.

На сторінці 1064-й «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» пояснюється, що прикметник «turnkey» означає «повний і готовий до використання».

Контракти «під ключ» (turnkey projects) є формою міжнарод-ної передачі технологій. Такі угоди передбачають будівництво об'єкта і передачу його замовнику у повністю готовому вигляді.

Зазначені контракти зазвичай втілюють у життя великі будівельні фірми, які співробітничають з фірмами-виробниками промисло-вого обладнання. Вартість контрактів «під ключ» часто сягає ве-личезних сум.

Генеральний підрядник залучає для реалізації проектів «під ключ» велику кількість дрібних фірм. Вони вважаються субпід-рядниками.

У кінцевому результаті замовник одержує повністю готовий до експлуатації об'єкт. Практично єдиною проблемою, на яку наштовхується замовник, є висока ціна. Вартість проекту «під ключ» істотно вища, ніж спорудження відповідного об'єкта влас-ними силами.

Форми оплати інжинірингу можуть бути різноманітними, — відшкодування витрат плюс встановлена винагорода, оплата у відсотках від вартості будівництва об'єкта тощо.

Стисло про «реінжиніринг» Це інженерно-консультаційні по-слуги з перебудови систем організації і управління виробничо-збутовими та інвестиційними процесами суб'єкта господарюван-ня з метою підвищення його конкурентоздатності та фінансової стабільності.

Кризовий реінжиніринг спрямовується на розв'язання кризо-вих проблем суб'єкта господарювання. Реінжиніринг розвитку застосовують тоді виникає потреба у наданні нових стимулів ви-робничо-збутовій та інвестиційний діяльності.

 

Контрольні питання

1.         Які Ви знаєте закони України, що стосуються створення і переда-чі технологій?

2.         Основні положення Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 p. 143-V.

3.         Який існує зв'язок між патентно-кон'юктурними дослідженнями і патентною чистотою?

4.         Чи могли б Ви дати своє особисте формулювання поняття «тех-нологія»?

5.         3 якою метою і коли виконується державна експертиза технологій?

6.         Що охоплює міжнародне співробітництво України у сфері транс-феру технологій?

7.         До яких органів слід звертатися із запитаннями про трансфер тех-нологій?

8.         Способи міжнародної передачі технологій.

9.         Що таке франчиза (франчайзинг)?

10. Інжиніринг та його роль у міжнародній передачі технологій.