Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Міжнародна передача технологіи : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

6.2. Міжнародна передача технологіи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Певну інформацію про міжнародну передачу технологій читач міг вже прочитати в книжках автора цих рядків «Світова еконо-міка» і «Міжнародна економіка». Відповідні підрозділи цих книг

мають назву «Міжнародний обмін технологіями». Міжнародна передача технологій була в полі зору автора і у його книжці «Па-тентно-лицензионная работа» (К.: Блицинформ, 1996). Там у двох лекціях йде мова про використання Радянським Союзом під час перших п'ятирічок західної технології для виконання більшо-вицьких планів індустріалізації країни. Наведена там інформація за радянських часів трималася у великій таємниці.

У попередньому підрозділі міститься офіційно сформульоване поняття «технологія». Про неї можна сказати і простіше — це сума знань, необхідних для досягнення певного технічного ре-зультату. Принагідно згадати вислів відомого англійського вче-ного середньовічного періоду Френсіса Бекона. Він сказав: «Ми можемо стільки, скільки вміємо».

На міжнародну передачу технологій можна дивитися як кому зручно. Можна її розглядати як просто міжнародну передачу тех-нічних знань. Можна її розуміти і як передачу матеріалізованої технології. Технологія в чистому (інколи кажуть «голому») ви-гляді — це методи, прийоми, способи тощо виготовлення товарів та надання послуг. Матеріалізована технологія — це втілені в ре-чах технічні знання (машини, обладнання тощо). Очевидно, най-повніше міжнародну передачу технологій можна уявити у вигля-ді потоків через державні кордони як «голої», так і матеріалі-зованої технології.

Міжнародна передача технології не є якимось блискавичним заходом. Це, як правило, тривалий процес, що охоплює:

—        відбір та придбання технології;

—        пристосування одержаної технології до місцевих потреб і умов та її освоєння;

—        розвиток місцевих можливостей щодо удосконалення при-дбаної технології.

Способи міжнародної передачі технології поділяються на не-комерційні та комерційні.

Способами некомерційної передачі технології є:

—        оприлюднення науково-технічної інформації, тобто поши-рення відомостей про технології за допомогою засобів масової інформації і літературних джерел, інформаційних листів, станда-ртів, патентної інформації тощо;

—        влаштування ярмарків, виставок, симпозіумів, конферен-цій, семінарів, майстер-класів тощо;

—        стажування спеціалістів;

—        виконання спільних фундаментальних науково-технічних програм;

—        контакти людей, зокрема фахівців;

—        воєнно-політичне та промислове шпигунство. Некомерційні способи, як правило, передують комерційним

способам передачі технологій. Батько Олександра Македонсько-го — король Македонії Філіп II якось сказав: «Гроші потрібні для того, щоб купити те, що не можна взяти силою». Сказане понад 2300 років тому не втратило своєї актуальності і в наш час, у томі числі і у сфері міжнародного технологічного обміну.

Формами міжнародної комерційної передачі технологій є на-ступні:

1. Передача замовнику готових результатів. Це охоплює:

—        виконання науково-дослідницьких та дослідно-конструк-торських робіт (НДДКР) за замовленнями;

—        укладення ліцензійних угод щодо надання прав на викори-стання об'єктів так званої промислової власності та секретів ви-робництва (ноу-хау і ноу-хау).

—        інжиніринг;

—        франчайзинг (франчиза, комерційна концесія);

—        лізинг машин, обладнання та інших виробів;

—        міжнародну торгівлю товарами обробної промисловості, передусім, наукомісткими;

—        закупівлю зразків техніки з метою імітації, спираючись на «зворотній інжиніринг» (reverse engineering);

—        іноземне інвестування.

Пояснимо передостаннє поняття. Якщо слово «engineering» озна-чає застосування науки до проектування, виготовлення і викори-стання машин, обладнання тощо, то поняття «зворотній інжині-ринг» означає аналіз одержаних (як легальним, так і нелегальним шляхом) об'єктів техніки з метою їх відтворення ЧИ 3 іншими ціля-ми. Наприклад, щоб дізнатися, як боротися із зброєю противника чи як уникнути шкідливого впливу об'єктів техніки на довкілля.

У більшості випадків франчизу розуміють як складну ліцен-зійну угоду про використання широко відомого товарного знаку (знаку обслуговування). Яскравий приклад — мережа ресторанів «Мак-Дональдс».

У рамках фрачизних угод через міждержавні кордони може подорожувати і технологія, коли франчизіар надає франчизіату право протягом обумовленого періоду займатися підприємниць-кою діяльністю під опікою франчизіара, використовувати його обладнання, досвід тощо.

Оскільки ланцюжок «license — licensor — licensee» перекла-дається «ліцензія — ліцензіар — ліцензіат», то й ланцюжок

«franchise — franchisor — franchisee» слід, на думку автора цих рядків, перекладати «франчиза — франчизіар — франчизіат».

2.         Спільне розроблення і використання технологій має на увазі:

—        координацію у виконанні НДДКР — взаємне інформування партнерів про плани науково-технічних розробок і хід їх вико-нання, проблеми та одержані результати;

—        кооперування НДДКР шляхом залучення фахівців для роботи за кордоном або утворення спільного колективу розробників.

3.         Промислове кооперування і спільне підприємництво перед-

бачає:

—        науково-технічне і виробниче кооперування — тобто спільне розроблення і спільне виробництво продукції в різних країнах;

—        організацію спільних ринків.

Зазначимо, що науково-дослідницькі і дослідно-конструк-торські роботи англійська мова називає «research and development» (дослідження і розробка). Абревіатура — R&D.

Англійською мовою спільні підприємства називаються «joint ventures». Це поняття охоплює не будь-які підприємства, а ті з них, у які залучено так званий «венчурний» (тобто ризиковий) капітал. Науково-технічні розробки — це зона ризику. Як відомо, на яблуні дозрівають далеко не всі яблука. Багато з них осипа-ються, так і не дозрівши. He всі науково-технічні новинки закріп-люються на ринку. Чимало з них зникає ще на експериментальній стадії.

Каналами міжнародної передачі технології є:

—        міждержавні;

—        внутріфірмові;

—        міжфірмові.

Міждержавні канали можуть функціонувати як на комерцій-них, так і некомерційних засадах, можуть бути як відкритими, так і прихованими (шпигунство).

Внутріфірмові канали передбачають реалізацію власних нау-ково-технічних досягнень материнської компанії та/чи чужих на-уково-технічних розробок зарубіжним філіям транснаціональних компаній.

Міжфірмовий канал охоплює укладання і виконання ліцензій-них і зовнішньоторговельних контрактів, а також коопераційних угод про спільне підприємництво тощо між незалежними компа-ніями різних країн.

Далі зазначимо органи управління у сфері трансферу техно-логій.

У структурі Секретаріату Президента України є Головна слу-жба з питань гуманітарної політики та з питань збереження наці-онального культурного надбання (тел. 255-65-23). У складі Слу-жби є Департамент з питань освіти і науки. Контактний телефон Департаменту — 255-72-90.

В апараті Кабінету Міністрів України є Управління інвести-ційної та інноваційної політики. Иого контактний телефон — 256-77-94. Інформацію про Управління можна знайти на веб-сайті Кабінету Міністрів України — www. kmu.gov.ua. В зазна-ченому Управлінні є сектор трансферу технологій. Контактний телефон — 256-75-18.

У галузевих міністерствах та відомствах вже існують або створюються структурні одиниці, відповідальні за трансфер тех-нологій та інновації. Зокрема, в Національній Академії наук Украї-ни є Центр трансферу технологій.

У структурі Департаменту державних цільових програм Міні-стерства економіки України є відділ державних наукових та нау-ково-технічних програм. Телефони: Департаменту — 8 (044) 286-72-51, відділу — 8 (044) 286-33-93.

У Мінекономіки є також Департамент економіки оборони та безпеки. Він має відділ спеціальних програм та військово-техніч-ного співробітництва.

Телефони: Департаменту — 8 (044) 253-63-85, відділу — 8 (044) 253-01-52

Весною 2007 р. опрацьовувалися питання створення органів управління трансфером технологій на рівні обласних державних адміністрацій.

На великих підприємствах, науково-дослідних інститутах і By-sax є структурні одиниці, які опікуються міжнародним науково-технічним співробітництвом.