Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Правове регулювання трансферу технологіи : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

6.1. Правове регулювання трансферу технологіи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

14 вересня 2006 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансфе-ру технологій» № 143-V. Його було опубліковано, зокрема, в «Офіційному віснику України», 2006, № 40.

Закон визначає правові, економічні та фінансові засади держа-вного регулювання діяльності з передачі (трансферу) технологій, в тому числі і у сфері міжнародного науково-технічного співро-бітництва.

Стаття 1 «Визначення термінів містить» наступні терміни та їх тлумачення:

•          документація — зафіксована на матеріальному носії інфор-мація про технології та її складові (нормативна, науково-техніч-на, конструкторська документація, звіти про результати патент-но-кон'юктурних, наукових і науково-прикладних досліджень, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових технологій, наявність якої забезпечує їх використання;

•          ліцензія — дозвіл на використання технологій або їх об'єк-тів, наданий у договорі про трансфер технологій особою (особа-ми), якій (яким) належать майнові права на зазначені технології та (або) їх об'єкти;

•          нематеріальний актив— об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, ви-знані в порядку, встановленому законодавством, об'єктом права власності;

•          ноу-хау — інформація, що отримана завдяки досвіду та ви-пробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною,

тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичер-пно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям не-загально відомості та істотності;

•          об'єкт технології— наукові та науково-технічні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, ко-рисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ю-терні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, строк, порядок та послідовність ви-конання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і збері-гання продукції;

•          патентна чистота — властивість технологій та/або їх скла-дових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патен-тів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена згідно з чинними охоронними доку-ментами (патентами) на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначе-них технологій та їх складових, а також відповідно до конкрет-ного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних доку-ментів (патентів) на складові технологій на території такої дер-жави (держав);

•          патентно-кон'юктурні дослідження — системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових та продукції, па-тентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції;

•          ринок технологій — система взаємовідносин споживачів технологій та їх складових і/або конкуруючих між собою поста-чальників цих складових, спрямованих на задоволення суспіль-них та державних потреб у відповідних технологіях, їх об'єктах та продукції виготовленої з їх застосуванням;

•          складова технології— частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власнос-ті, ноу-хау;

•          технологія — результат інтелектуальної діяльності, сукуп-ність систематизованих наукових знань, технічних, організацій-них та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації, збе-рігання продукції, надання послуг;

технології подвійного призначення — технології, які крім цивільного призначення, можуть бути використані для розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки;

•          трансфер технології — передача технології, що оформляєть-ся шляхом укладення двостороннього або багатостороннього до-говору між фізичними та/або юридичними особами, яким устано-влюються, змінюються або припиняються майнові обов’язки щодо технології та/або її складових;

•          цільова субсидія на трансфер технологій — субсидія або фі-нансове сприяння, що надається державою для реалізації транс-феру технологій. Величина субсидії і розподіл субсидій за термі-нами надання вносяться до фінансового плану здійснення трансферу технологій і затверджуються комісією з організації ді-яльності технологічних парків, інноваційних структур інших ти-пів Кабінету Міністрів України. Величина субсидій не може бути меншою за суму оподаткування та враховується при реалізації трансферу технологій.

Закон має таку структуру:

Розділ 1 «Загальні положення».

Стаття 1 «Визначення термінів».

Стаття 2 «Законодавство про державне регулювання діяльнос-ті у сфері трансф’ру технологій».

Стаття 3 «Субєкти тран’феру технологій».

Стаття 4 «Взаємодія субєктів трансферу технологій».

Стаття 5 «Міжнародне співробітництво України у сфері транс-феру технологій».

Розділ 2 «Повноваження суб’єктів державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Стаття 6 «Завдання та повноваження уповноваженого органу».

Стаття 7 «Повноваження центральних органів виконавчої вла-ди, Національної та галузевих академій у сфері трансферу техно-логій».

Стаття 8 «Повноваження Ради міністрів Автономної Республі-ки Крим, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх ство-рення) рад у сфері трансферу технологій».

Стаття 9 «Інформаційне забезпечення трансферу технологій».

Стаття 10 «Особливості трансферу технологій підприємства-ми, установами, організаціями України».

Розділ 3 «Форми державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Стаття 11 «Мета державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Стаття 12 «Державна експертиза технологій».

Стаття 13 «Державна реєстрація договору про трансфер тех-нологій».

Стаття 14 «Патентно-кон’юктурні дослідження у сфері транс-феру технологій».

Стаття 15 «Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право здійснення посередницької діяльності у сфері трансферу технологій».

Розділ 4 «Договори про трансфер технологій».

Стаття 16 «Умови укладання договорів про трансфер технологій».

Стаття 17 «Види договорів про трансфер технологій».

Стаття 18 «Обмеження щодо укладення договорів про транс-фер технологій».

Розділ 5 «Фінансово-економічне забезпечення у сфері транс-феру технологій».

Стаття 19 «Винагорода авторам технологій та особам, які здій-снюють їх трансфер».

Стаття 20 «Використання коштів, одержаних у результаті транс-феру технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України».

Стаття 21 «Особливості кредитування трансферу технологій».

Стаття 22 «Особливості субсидіювання трансферу техно-логій».

Розділ 6 «Прикінцеві положення».

На наш погляд, даний закон не можна вважати багатим на не-відомі раніше положення. Достатньо прочитати його статтю дру-гу, щоб зрозуміти, що певну нормативну-правову базу Україна мала і до цього закону. Передача технологій, у тому числі і між-народна, відбувалася і раніше.

Стаття 2 «Законодавство про державне регулювання діяльнос-ті у сфері трансферу технологій» згадує Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, а та-кож закони України:

■S «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

S «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

■S «Про екологічну експертизу»;

■S «Про науково-технічну інформацію»;

■S «Про інноваційну діяльність»;

S «Про власність»;

■S «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

■S «Про охорону прав на промислові зразки»;

115

S «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;

S «Про авторське право і суміжні права»;

■S «Про фінансовий лізинг»;

S «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»;

S «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку ви-соких наукоємних технологій».

Отже, якщо і раніше був трансфер технологій, а спеціального закону щодо цього не було, то можна вважати що передача тех-нологій могла б відбуватися і надалі, навіть, без ухвалення цього закону. Беручи до уваги, що закон реально з'явився, будемо вва-жати його безспірно потрібним суспільству на даному етапі його розвитку. Аналізований закон чіткіше визначив права та обов'я-зки суб'єктів трансферу технологій, патентно-кон'юктурні дослід-ження, винагороду авторам технологій та посередникам. Йдеться у Законі і про кредитування та субсидіювання трансферу технологій.

Внутрішнє законодавство країни — важливий регулятор між-народних передач технологій. Воно може, навіть, забороняти у певних випадках експорт чи імпорт певних видів технологій. На-приклад, законодавство з винаходів, корисних моделей і промис-лових зразків вимагає, щоб заявки на їх охорону спочатку пода-валися вітчизняному патентному відомству. Якщо це відомство не заперечуватиме, то відповідні заявки можна подати і закор-донним компетентним властям.

Міжнародні передачі технологій можуть також регулюватися договорами, укладеними на двосторонній і багатосторонній ос-нові. У рамках міжнародних економічних угруповань рух техно-логій може регулюватися рішенням їх компетентних органів.

Рада Безпеки ООН накладає заборони на експорт технологій військового та подвійного призначення до тих країн, які створю-ють, м'яко кажучи, дискомфорт світовій спільноті.

В Україні основними джерелами права у сфері регулювання міжнародної передачі технологій є внутрішнє законодавство і міжнародний договір.

У статті 5 «Міжнародне співробітництво України у сфері транс-феру технологій» зазначається:

«Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій передбачає:

укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних догово-рів України про науково-технічне і технологічне співробітництво;

залучення інвестицій у науково-технічний комплекс України;

сприяння запровадженню в Україні міжнародних стандартів, зокрема стандартів системи управління якістю;

передачу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперацій та інвестиційного співробітництва;

забезпечення участі вітчизняних підприємств, установ і орга-нізацій у міжнародних виставках та ярмарках високотехнологіч-ної продукції і технологій;

участь у розвитку вітчизняних сегментів міжнародних інфор-маційних і комунікаційних систем з питань інтелектуальної влас-ності та трансферу технологій.

Далі знайомимося з «Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво». Вона була підписана 04.07.2002 р. Ратифікована Законом України від 25.12.2002 р. № 368-IV. Дата набуття чинності— 11.12.2003. її текст публікувався, зокрема, в «Офіційному віснику України», 2004, № 4, ч. 2.

Структура Угоди така:

Преамбула.

Стаття I «Мета».

Стаття 2 «Визначення».

Стаття 3 «Принципи».

Стаття 4 «Напрями співробітництва».

Стаття 5 «Форми співробітництва».

Стаття 6 «Координація та сприяння спільній діяльності».

Стаття 7 «Фінансування та податкові пільги».

Стаття 8 «В’їзд персоналу та ввіз обладнання».

Стаття 9 «Інформація та інтелектуальна власність».

Стаття 10 «Інші угоди та перехідні положення».

Стаття 11 «Територіальна сфера дії».

Стаття 12 «Набуття чинності, припинення дії».

Стаття 13 (перелік мов, на яких складена Угода).

Додаток 1 «Визначальні риси плану розпорядження техноло-гіями».

Додаток 2 «Права на інтелектуальну власність».

Сподіваємося, що читачі самостійно ознайомляться з текстом Угоди. Зазначимо лише напрями і форми співробітництва.

Перелік напрямів сформульований у ст. 4, містить:

—        дослідження зовнішнього середовища та клімату, включа-ючи спостереження земної поверхні;

—        біологічні дослідження та дослідження в галузі охорони здоров'я;

—        дослідження в галузі сільського господарства, лісового го-сподарства та рибальства;

—        промислові та виробничі технології;

—        матеріалознавство та метрологія;

—        неядерна енергетика;

—        транспорт;

—        технології інформаційного суспільства;

—        дослідження в галузі соціальних наук;

—        навчання та обмін науковими кадрами.

У статті 5-й зазначені такі форми співробітництва:

1)         участь українських організацій у проектах Співтовариства у сферах спільної діяльності та, відповідно, участь організацій, створених у Співтоваристві, в українських проектах в цих сфе-рах. Така участь має регламентуватися чинним законодавством Сторін. У проектах можуть також брати участь наукові та техно-логічні організації Сторін, проекти можуть також здійснюватися із залученням агентств і офіційних органів сторін;

2)         вільний доступ та спільне використання дослідницького облад-нання, включаючи установки та об’єкти для проведення моніто-рингу, спостереження та експериментів, а також збору даних, що стосуються спільної діяльності;

3)         візити та обмін науковими, технічними та іншими кадрами з метою участі в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають відношення до спільної діяльності в рамках цієї Угоди;

4)         обмін інформацією про практику, законодавство і програ-ми, які стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди;

5)         інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами у від-повідності з політикою та програмами Сторін.

Зазначена угода між Україною і ЄС використана у цій книзі для зразка. Україна уклала чимало двосторонніх угод у цій сфері і з ними читач, маючи на те бажання, може ознайомитися само-стійно. В таких угодах можна зустріти і інші напрями і форми науково-технічного співробітництва окрім викладених вище. Стисло кажучи, — глобалізується та інтернаціоналізується не лише матеріальне виробництво та надання послуг, а й науково-технічна діяльність. Рух технологій не обмежується національ-ними рамками. Він став глобальним і до його регулювання залу-чено значну частину юридичного потенціалу світу.