Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.1. Нормативно-правова база : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

5.1. Нормативно-правова база


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Ознайомимо читача з нормативно-правовими актами, які ух-валювалися в Україні у зв'язку з міжнародною технічною допо-могою. Керуватимемося при цьому хронологічним принципом.

•          «Порядок контролю і митного оформлення вантажів між-народної технічної допомоги». Затверджено наказом Націона-льного агентства України з реконструкції і розвитку та Держав-ного митного комітету від 15.10.1997 № 42/505. Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 17.10.1997 за № 481/2286 Код но-рмативного акта № 4165/1997 // Офіційний вісник України, 1997, №44.

•          «Положення про порядок звільнення від податку на додану вартість товарів (робіт, послуг), що купуються на митній терито-рії України організаціями, які виконують в Україні програми і проекти міжнародної технічної допомоги відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітницгво від 07.05.1992 p.». Затверджено наказом Національного агентства України з питань розвитку і європейської інтеграції та Державної податкової адмі-ністрації України від 29.12.1998 № 41/654. Зареєстровано в Міні-стерстві юстиції України 19.01.1999 р. за № 26/3319. Код норма-тивного акта 6750/1999 // Офіційний вісник України, 1999, № 3.

•          Указ Президента України «Про міжнародну технічну допо-могу» від 01.06.1999 р. № 596/1999. Код нормативного акта 7696/ 1999 // Офіційний вісник України, 1999, № 22.

•          Постанова Верховної Ради України «Про проект Закону України «Про міжнародну технічну допомогу»» від 30.06.1999 р. № 779-XIV.

•          «Порядок залучення, використання і моніторингу міжнарод-ної технічної допомоги». Затверджено постановою Кабінету Мі-ністрів України від 15.02.2002 р. № 153. Код нормативного акта 21546/2002 // Офіційний вісник України, 2002, № 8.

•          «Стратегія залучення міжнародної технічної допомоги на 2004-2005 роки». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 15 // Офіційний вісник України, 2004, № 2, ч. 2.

•          «Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валю-ті». Затверджено наказом Держказначейства від 24.07.2001 р. (у редакції наказу Держказначейства України від 27.05.2005 р. № 96). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2005 р. № 651/10931. Реестраційний код 32680/2005 // Офіційний вісник України, 2005, № 24.

•          «Стратегія залучення міжнародної технічної допомоги на 2005—2007 роки». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2005 р. № 829. Реєстраційний код 33536/2005 // Офіційний вісник України 2005, № 35.

•          «Порядок організації роботи з підготовки та реалізації прое-ктів Twinning в Україні».

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. № 154. Реєстраційний код 38717/2007 // Офіційний вісник України, 2007, № 10.

Указ Президента України від 01.06.1999 р. № 596/99 чинності не набрав у зв'язку з відхиленням парламентом України (поста-нова Верховної Ради України від 30.06.1999 p. № 779-IV) прези-дентського законопроекту.

У пункті другому постанови Верховної Ради від 30.06.1999 р. № 779-XIV зазначалося, що за основу береться проект Закону України про міжнародну технічну допомогу, внесений Кабінетом Міністрів України 27.05.1998 р.

Проект Закону України «Про міжнародну технічне допомогу» мав таку структуру:

Стаття 1 «Визначення термінів».

Стаття 2 «Види міжнародної технічної допомоги».

Стаття 3 «Форми надання міжнародної технічної допомоги».

Стаття 4 «Режим використання міжнародної технічної допо-моги».

Стаття 5 «Регулювання відносин із залучення та використання міжнародної технічної допомоги».

Стаття 6 «Порядок подання запитів щодо одержання міжнаро-дної технічної допомоги».

Стаття 7 «Реєстрація програм, проектів міжнародної технічної допомоги».

Стаття 8 «Особливий режим оподаткування міжнародної тех-нічної допомоги, пільги, привілеї та імунітети».

Стаття 9 «Порядок надання особливого режиму оподаткуван-ня, пільг, привілеїв та імунітетів».

Стаття 10 «Контроль за реалізацією програм, проектів міжна-родної технічної допомоги».

Стаття 11 «Прикінцеві положення».

Проекту так і не судилося стати законом.

«Стратегія залучення міжнародної технічної допомоги на 2005—2007 роки» передбачала консолідацію зусиль донорів та їх орієнтацію на пріоритетні завдання, для реалізації яких Кабінет Міністрів України розглядав міжнародну технічну допомогу як додаткове джерело ресурсного забезпечення.

Планувалося, що міжнародна технічна допомога згідно з цією Стратегією, залучатиметься у видах і формах, прийнятих у су-часній міжнародній практиці і спрямовуватиметься на забезпе-чення сталого розвитку економіки України.

За станом на початок весни 2007 року в Україні міжнародна технічна допомога регулювалася окремими нормативно-право-вими актами і системності такому регулюванню бракувало. У Верховній Раді знаходився законопроект про міжнародну техніч-ну допомогу № 2040. Його запропонували кілька народних депу-татів.

Управління міжнародною технічною допомогою концентру-ється в Міністерстві економіки.

Департамент координації міжнародної технічної допомоги Міністерства економіки України (тел. 272 55 18) має такі відділи:

—        міжнародної технічної допомоги країн Європи (тел. 272 51 09);

—        міжнародної технічної допомоги окремих країн (тел. 272 01 41);

—        міжнародної технічної допомоги США та Канади (тел. 272 50 04);

—        співробітництва з міжнародними організаціями з питань міжнародної технічної допомоги (тел. 272 02 41).