Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Перелік основних нормативно-правових актів у сфері експортного контролю : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

4.4. Перелік основних нормативно-правових актів у сфері експортного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Насамкінець зазначимо основні нормативно-правові акти України, що безпосередньо стосуються міжнародних передач вій-ськово-технічних товарів.

1.         Закон України «Про державний контроль за міжнародними переказами товарів військового призначення та подвійного вико-ристання» від 20.02.2003 p. № 549-IV.

2.         Указ Президента України від 15.07.1999 р. № 861 «Про по-рядок становлення (скасування) ембарго на експорт товарів від-повідно до міжнародних зобов'язань України».

3.         Указ Президента України від 24.12.2002 р. № 1207 «Про до-даткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнарод-ного військово-технічного співробітництва».

4.         Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 342 «Питання Державної служби експортного контролю України».

5.         Указ Президента України від 27.12.2001 р. №1265 «Про Державну службу експортного контролю України»;

6.         Указ Президента України від 20.03.2002 р. № 276 «Про роз-межування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними держа-вами»;

7.         Указ Президента України від 14.12.2004 р. №1483/2004 «Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній дер-жаві чи міжнародній організації».

8.         Указ Президента України від 5.03.2007 р. № 180/2007 «Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробіт-ництва та експортного контролю». Реєстраційний код 39133/2007 // «Офіційні вісник України», 2007, № 18.

9.         Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р., № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного кон-тролю за міжнародними передачами товарів військового призна-чення».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 р. № 125 «Про затвердження Положення про порядок державного контролю, за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та по-двійного використання».

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 р. № 920 «Про затвердження Положення про порядок надання гара-нтій та здійснення державного контролю за виконанням зо-бов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які під-лягають державному експортному контролю».

12.       Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 767 «Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю».

13.       Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 838 «Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на пра-во здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таєм-ницю».

14.       Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2000 р. № 1080 «Про затвердження порядку державної атестації сист’ми внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субєк-том здійснення міжнародних передач товарів».

15.       Постанова Кабінет’ Міністрів України від 12.07.1999 р. № 1228 «Про надання субєктам зовнішньоекономічної діяльнос-ті повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю».

16.       Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.1996 р. № 1247 «Питання Державної компанії з експорту та імпорту про-дукції і послуг військового та спеціального призначення».

Постанова містила «Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озбро-єнь, військової чи спеціальної техніки», який є додатком № 1 до зазначеного Порядку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2006 р. №227 згаданий. «Список» було викладено у новій редакції. Ця редакція публікувалася в «Офіційному віснику України», 2006, № 10.

17.       Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного конт-ролю за міжнародними передачами товарів подвійного викорис-тання».

18.       Наказ Державної митної служби України від 20.01.1999 р. №38 «Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експорт-ному контролю». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.1999 р. за№ 73/3366.

19.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 29.11.2004 р. № 355 «Про затвердження Інструкції про поря-док оформлення та використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю». Зареєстровано в Міністерс-тві юстиції України 13.12.2004 р. за№ 1576/10175.

20.       Наказ Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби Украї-ни від 05.06.2003 р. № 135/222/386 «Про затвердження Поло-ження про взаємодію Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здійсненні державного контролю за міжнародними передачами товарів спеціального призначення». Зареєстровано в Міністерстві юстиції'України 6.06.2003 р. за№ 456/7777.

21.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 12.12.2002 р. № 218 «Про затвердження Інструкції про поря-док надання юридичним особам повноважень на проведення екс-пертизи в галузі державного експортного контролю». Зареєстро-вано в Міністерстві юстиції України 31.03.2003 за№ 245/7566.

22.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 25.07.2003 р. № 183 «Про затвердження Інструкції про реєст-рацію в Держекспортконтролі України суб’єктів підприємниць-кої діяльності як суб’єктів здійснення міжнародних передач това-рів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.08.2003 р. за № 695/8016.

23.       Наказ Державної служби експортного контролю Украї-ни від 06.09.2004 р. № 263 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку проведення недержавної експертизи товарів в галузі експортного контролю». Міністерство юстиції України реєстрації не виконувало.

24.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 13.08.2003.№ 198 «Про затвердження Методичних рекомен-дацій щодо створення суб’єктом здійснення міжнародних пере-дач товарів системи внутрішньофірмового експортного контро-лю». Міністерство юстиції України реєстрації не виконувало.

25.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 19.07.2002 р. № 84 «Про забезпеченню роботи Міжвідомчої ради з питань експортного контролю». Міністерство юстиції України інформації про цей наказ не має.

26.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 р. № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, доку-ментів про гарантії та інших документів, що надаються Держекс-портконтролем». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за№ 90/8689.

27.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 10.02.2004 р. № 38 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в га-лузі державного експортного контролю». Зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 19.02.2004 р. за № 211/8810.

28.       Наказ Державної служби експортного контролю України від 21.12.2004 р. № 375 «Про затвердження форми висновку про можливість проведення переговорів, форм звітів про викорис-тання дозвільних документів та встановлення строків звітності». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.01.2005 за № 13/10293.

29. Наказ Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 р. № 4»Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі держав-ного експортного контролю». Зареєстровано в Міністерстві юс-тиції України 21.01.2004 р. за № 89/8688.