Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Заходи і проекти співробітництва : Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Бібліотека для студентів

2.2. Заходи і проекти співробітництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

«Державна програма розвитку транскордонного співробітниц-тва на 2007—2010 роки» викладена так.

•          Загальна частина.

•          Мета та основні завдання Програми.

•          Основні напрямки виконання Програми.

•          Шляхи і способи розв’язання проблем.

•          Очікувані результати.

•          Фінансове забезпечення Програми.

Вище у цьому розділі вже висвітлено, що є транскордонним співробітництвом і для чого воно задумане. Основними завдан-нями Програми є:

•          активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;

•          розвиток малого та середнього підприємництва;

•          охорона довкілля;

•          розвиток соціальної сфери.

Читач матиме можливість у цьому розділі познайомитись із за-ходами та проектами у сфері транскордонного співробітництва. їх можна узагальнити і розглядати як напрямки виконання Програми:

•          модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспор-тної мережі з метою збільшення її пропускної спроможності;

•          розбудова пунктів пропуску через державний кордон для створення належних умов для переміщення через державний ко-рдон людей, товарів і транспортних засобів;

•          розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регі-онів;

•          підвищення ефективності взаємодії між суб’єктами і учас-никами транскордонного співробітництва у сфері підприєм-ництва;

•          створення спільної системи охорони довкілля;

•          активізація транскордонного співробітництва у сфері куль-тури, освіти, науки тощо;

•          активізація обміну інформацією між суб’єктами транскор-донного співробітництва;

•          підвищення ефективності взаємодії між територіальними громадами.

Суб’єкти і учасники транскордонного співробітництва розро-бляють відповідні проекти. Потім в установленому порядку по-дають їх конкурсним комісіям. Відібрані комісіями проекти над-силаються центральним органам виконавчої влади. Вони доручають експертам скласти висновки щодо надання проектам державної фінансової підтримки. Проекти і висновки потім над-силаються Міністерству економіки не пізніше 30 січня року, що передує року, протягом якого передбачається надання державної фінансової підтримки. Мінекономіки утворює міжвідомчу робочу групу для розгляду проектів. Вона готує рекомендації щодо скла-дання переліку проектів з урахуванням їх важливості та можли-востей державної фінансової підтримки. Міністерство економіки складає перелік проектів та в установленому порядку надає пере-лік проектів Кабінету Міністрів України. Уряд ухвалює те чи ін-ше рішення.

У згаданому вище Додатку 1 зазначено 22 заходи. Під кожною позицією міститься вказівка на відповідальних за її виконання та встановлені терміни.

Далі перелічимо лише передбачені заходи, сподіваючись що зацікавлені менеджери зовнішньоекономічної діяльності само-стійно встановлять контакти з відповідальними за той чи інший захід урядовцями.

1.         Розроблення нормативно-правових актів щодо удоскона-лення створення перед пунктами пропуску через державний кор-дон та функціонування відповідно до стандартів Євросоюзу зон сервісного обслуговування людей і транспортних засобів.

2.         Розбудова пунктів пропуску через державний кордон, за-безпечення їх функціонування відповідно до стандартів Євросо-юзу з метою створення належних умов для переміщення через державний кордон людей, товарів і транспортних засобів.

3.         Створення та забезпечення функціонування українських діля-нок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів світової природної спадщини.

4.         Створення автоматизованих пунктів вимірювання показни-ків якості поверхневих вод на транскордонних водних об’єктах.

5.         3 метою покращ’ння моніторингу екологічного стану транс-кордонних водних обєктів забезпечити відповідні служби плав-засобами, транспортом, засобами вимірювальної техніки для ви-значення вмісту розчиненого кисню, металів нафтопродуктів та інших показників.

6.         Розвиток рекреаційної інфраструктури та організація транс-кордонних туристичних маршрутів.

7-8-9. Розробка українсько-угорського, українсько-молдов-ського, українсько-польського проектів містобудівного розвитку транскордонного регіону.

10.       Створення географічної інформаційної системи платформ для української ділянки басейнів транскордонних річок.

11.       Активізація співробітництва у рамках існуючих єврорегіо-нів та діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва.

12.       Створення та забезпечення постійного оновлення веб-сторі-нок з питань транскордонного співробітництва.

13.       Шдвищення за рахунок коштів міжнародної технічної до-помоги та інших джерел кваліфікації місцевих посадовців у сфері транскордонного співробітництва.

14.       Запровадження системи моніторингу ефективності вико-нання програм сусідства та прикордонного співробітництва.

15.       Утворення мережі інформаційних центрів транскордонно-го співробітництва.

16.       Проведення культурних заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

17.       Утворення спільних двосторонніх комісій з питань транс-кордонного співробітництва.

18.       Активізація обміну учнями, студентами, учителями, викла-дачами, науковцями у рамках транскордонного співробітництва.

19.       Організація і проведення наукових конференцій, симпозі-умів і семінарів.

20.       Налагодження співпраці між українськими та іноземними закладами охорони здоров’я, медичними навчальними закладами у рамках виконання двосторонніх проектів підвищення якості та доступності медичних послуг в контексті реалізації положень Болонського процесу в системі медичної освіти.

21.       Проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуа-льних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохо-чення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності.

22.       Шдвищення кваліфікації працівників, забезпечення ефек-тивності інвестицій у професійне навчання персоналу.

Перелік проектів транскордонного співробітництва, яким на-дається державна фінансова підтримка, має 16 позицій. У таблиці зазначається найменування проекту, очікуваний результат, замо-вник, строк виконання, фінансовий обсяг фінансування (з держа-вного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел).

Далі зазначимо лише назви проектів і рекомендуємо з іншими даними ознайомитися самостійно.

1.         Утворення мережі європейського молодіжного академічно-го співробітництва.

2.         Охорона та розвиток прикордонних екосистем.

3.         Створення єдиної картоінформаційної системи обслугову-вання туристичного бізнесу Волині і Люблінщини (Польща).

4.         Розвиток зеленого туризму у Любишівському районі Во-линської обл.

5.         Будівництво під’їзної автомобільної дороги до міжнародно-го пункту пропуску через державний кордон «Ужгород» (ванта-жний термінал) на українсько-словацькому кордоні.

6.         Зелені стежки Прикарпаття.

7.         Відтворення історичних неархітектурних форм і облашту-вання обслуговуючої рекреаційної інфраструктури для організо-ваного туристичного відвідування Поляницького регіонального ландшафтного парку та пам’ятки природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша».

8.         Облаштування під’їзних шляхів до міжнародного автомобі-льного пункту пропуску через державний кордон «Могилів — Подільський — Отач» у м. Могилів-Подільському.

9.         Облаштування міжнародного та місцевого пункту пропуску через державний кордон поромного та катерного сполучення «Ямпіль — Кореуць».

 

10.       Проведення міжнародного мистецького фестивалю «Дніс-трові передзвони».

11.       Покращення екологічного стану прикордонних регіонів України (Львівська обл.) та Республіки Польща за рахунок вико-ристання промислових деревних відходів як замінника вугілля для опалення об’єктів соціальної сфери.

12.       Створення промислового технопарку «Черляни» на тери-торії Львівської обл.

13.       Проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення екологічного стану басейну р. Західний Буг на території Буського р-ну Львівської обл. з продовженням робіт на території Польщі.

14.       Стимулювання розвитку та формування інформаційної ін-фраструктури транскордонного туризму.

15.       Реалізація єдиної політики поводження з побутовими та промисловими відходами в Чернігівській області у рамках спів-праці держав — учасниць єврорегіону «Дніпро».

16.       Розроблення комплексного плану оздоровлення басейну р. Лопань.

Транскордонне співробітництво є перспективним і актуаль-ним напрямом зовнішньоекономічної діяльності. He заводить ме-неджерам завжди тримати у такі зору.