Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Принципи і завдання управління витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.6. Принципи і завдання управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Основні принципи управління витратами вироблені практи-кою і зводяться до наступного:

>          системний підхід до управління витратами;

>          єдність методів, що практикуються на різних рівнях управ-ління витратами;

>          управління витратами на усіх стадіях життєвого циклу ви-

П7Р^=(==^^^

>          підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підпри-

ємства у зниженні затрат.

Системний підхід знаходить свій вираз у тому, наприклад, що

за якістю аналіз, система обліку затрат, що не забезпечує потреби кер вництва — воно неминуче вплине на функц онування систе-„иР Саме слабка ланка виз/ачає „адійністьТефе™,^) роботи всієї виробничої системи, якою є підприємство. Недостатня увага до однієї функщї управлшня витратами може звести нашвець

СЮСу?ьдТрУугого принципу управлшня витратами зводиться до ви-

pX™Z^^

чення виконання спільної мети— налагодження системності в управлінні витратами. Методична єдність управління витратами на різіс рівнях 'передбачає єдшгі вимоги „Z шформац&ного за-безпечення, планування, обліку, аналізу затрат на підприємстві.

Немаловажне значення у забезпеченні ефективності управлш-ня витратами посідає управління ними на усіх без винятку стаді-

що, у свою чергу, наносить непоправної втрати економіці держа-

Необхідність покращення якісних параметрів продукції, яка випускається, е об^ктивним чинником'розвитку '„ацїональної економіки і спрямована на задоволення зростаючих потреб спо-живачів. Проге, як відомо, висока якість продукщї неодшнно ви-кликає додаткові витрати на більш якісну сировину, дорожче ви-

умовах господарювання необхідно вміти органічно поєднувати зниження витрат не лише без погіршення якісних параметрів

Ринкові умови господарювання вимагають постійного пошуку і запровадження сучасних ефективних методів зниження витрат, до яких слід віднести нормативний метод обліку затрат на вироб-

ватщв і розробкою конкретних заходів з їх шквідацп тощо.

Удосконалення інформаційного забезпечення щодо рівня за-трат- наступний принцип управлшня витратами. Ефективність сисхеми управлшкя вихрахами у дуже великш мірі залежихь в1Д пошформованосхі схосовно цього. Щоб здшснювахи вплив на ви-храхи, необхідно володіхи своєчасною, повною і досховірною ін-

державному рівні запровадихи внухрішнє планування захрах хоч 6„Рв р„зрізїеРлеме„™Р„перацш„„Ух витрат із фГксашєю г/у зв.ті форми № 2 «Звіх про фінансові резульхахи».

У зниженні затрат повинна бути защкавлена не лише адмшіс-трація підприємства чи організації, тобто вище керівництво, але й у?, без винятку їх стРуКІРуР„і підрозшли і, в першРу чергу, вироб-

ничих підрозділів доцільно передбачити у розроблених спеці-альних системах матеріального і морального заохочення, схвале-них на загальних зборах трудового колективу і зафіксованих у колективному договорі. Слід передбачити і розробити окремі умови стимулювання як для робітників, так і спеціашстів і керів-ників, працівників служби матеріально-технічного забезпечення. ВказанГ умови заохочення необхідно регулярно переглядати і вносити уточнення.

ва, завоювання ним передових позицій на ринку.

Надзвичайно тісно з принципами управлшня витратами пов'язані їх завдання. Управління витратами на підприємстві по-кликано вирішувати такі основні завдання:

o^ZS^SSS™!^як факгора підв-

♦          визначення витрат за основними функціями управління;

♦          розрахунок витрат за виробничими шдроздшами шдприєм-ства (організації);

♦          обчислення необхідних витрат на одиницю продукції (ро-

'♦ підготовка інформаційної бази, що дозволяє оцінювати ви-трати при виборі і прийнятті господарських рішень;

♦          виявлення технічних способів і засобів виміру й контролю

♦          п'ошук резервів зниження витрат на всіх етапах виробничо-го процесу і у всіх виробничих шдрозділах шдприємства (органі-

ЗЩ1* вибір способів нормування витрат;

♦          вибір системи управлшня витратами, адекватної умовам

роботи підприємства (організащї).

Завдання управлшня витратами повинні вирішуватися в ком-плексі. Тільки такий шдхід приносить бажані результати, сприяє різкому росту економічної ефективності роботи підприємства чи