Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Функції управління витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.5. Функції управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

елементи у„равУлі„ськ„Уг„Рц„клу: прогн'озуванн1, і „ланування, Р„р-ганізацію, координацію і регулювання, активізацію і стимулю-ваннявиконання,обшкіаналіз.

ми (с).б’єкт управління) на керовану підсистему (об’єкт управ-

Суб'єктами управління витратами виступають керівники і спецГалісти „ідпр^мства і виро'бничих „ідро'зділів (в„рРо6„„цтв, цехів, відділів, дільниць тощо). Окремі функції і елементи управ-

Заг,альна схема і взаємодія функцій управління витратами по-казана нарис. 1.2.

 

Цикл управління

Функціїуг        равління

                                                                      

Розробка (прийняття) рішення                   Реалізація рішення                Контроль

Елементи управл: нського рішення

 

Керована підсистема (об'єкт управління)

Рис. 1.2. Схема взаємодії функцій управління витратами

дд»Удс==^^^^^^ підвищення ефективності роботи.

технічногочи іншого результату перш за все необхідно здійснити затрати. Ось тому-то мета управління витратами полягає у досяг-ненні накреслених результатів діяльності шдприємства найбільш

Зупинимось дещо ширше на характеристиці функцій управ-

ТрЗ™ння і планування затрат здійснюють на стадії

вання затрат.

Завданням доегострокоеого плануеання є підготовка інфор-мації щодо очікуваних затрат під час освоєння нових ринків збу-

плани конкретизують реалізацію довгострокових цілей підпри-ємства.

Якщо точність довгострокового планування затрат невелика і шддається впливу шфлящйного процесу, поведшки конкурентів, політики держави в галузі економічного управління підприємст-вами, а дек„Рл„ й фор/мажорних „бстав^то короткосїрокове планування затрат, що відображає потреби найближчого майбут-нього, більш точніше, оскільки воно обгрунтоване річними, квар-

Планування витрат здійснюється з метою визначення необ-хідного рівня витрат для забезпечення ефективної роботи підпри-ємства, а також обчислення прибутку, яіий буде отримано за пе-

Організація — один із найбільш важливих елементів ефекти-вного управління. Вона встановлює, яким чином на підприємстві

способами. Визначаються місця виникнення затрат, центри за-

Координація і регулювання затрат передбачають порівнян-„я факт'ичних затра'т із'запланованим'и, вияв'відхилень і „рР„й„ят-тя оперативних заходів щодо їх ліквідації. Якщо з'ясовується, що

° Активізація і стимулювання (мотивація) це пошук таких способів взаємодії на учасників виробництва, які б спонукали до-тримувати встановлені планом затрати і знаходити можливості їх зниження. Подібні дії можуть мотивуватися як матеріальними,

цьому раз, робітники „сновн, зусилля'будуть прикл'датЛля №

льно можливого прибутку за рахунок зниження затрат — стане завданням, яке важко виконати.

Для контрольної стадії характерними функціями є облік та

цесі гос'одярської 'д.яль'ності'шдприемс'твя^ На^иємствах

облік організується за економічними елементами витрат, за стат-тями калькуляції, за місцями виникнення витрат та центрами від-

™д=^

обшку, а шформащю щодо фактичних результатів діяльності шдприємства і всіх його витрат на виробництво поставляє бухга-лтерський облік. Виробничий облік входить у систему управлін-ського обліку, який дає змогу контролювати затрати і приймати рішення щодо їх доцільності. Основною метою організації обліку

затрат є створення шформащйної бази для здійснення аналізу ви-трат та прийняття відповідних управлінських рішень.

Аналіз затрат, складовий елемент функції контролю, допома-гае „цшити еф^ившсть використаннГвсх ресур ів шдприємст-ва, тобто визначити ступінь раціональності витрат та оцінки впливу фактор.в „а їх об'сяг, виіити резерви зниж'ення затрат „а виробництво та причини перевитрат, зібрати інформацію для під-готовки планів і прийняття ефективних управлшських рішень у сфері затрат. Результати аналізу є базою для планування витрат. ФРРОЗР1ЗНЯЮХЬ Упром1Жний анУал13 і шдсумков/й. Щоміісиии аналіз спрямований на поточне регулювання процесу виконання плану витрат. Досягнуті результати порівнюються з планом, фік-суються відхилення, на які сшд звернути увагу, робляться певні висновки з прийняттям за ними відповідних заходів. Підсумко-еий аналіз пов'язаний з оцінюванням реалізації планових завдань у цілому. За його результатами розробляються глобальні заходи з удосконалення системи управшння витратами.

Функція контролю (моніторингу) в системі управління ви-

нення планів, якщо вони не можуть бути виконані внаслідок об'єктивної зміни виробничих умов.