Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Як відомо, менеджмент — це процес організації певної діяль-ності групи людей для досягнення поставлених перед нею цілей. Цей процес потребує координащї і стимулювання дій учасників, що, у свою чергу, зумовлює необхідність існування певної влади в щй групі людей, яка може виступати як в офщійній, так і в не-офщійній формі. Тому менеджмент - це й певна система, метод, шдхід визначення та вщбору специфшних щлей, оргашзащя і стимулювання планової діяльності для досягнення поставленої мети, делегування й контроль певних виробничих і управлінсь-

Менеджмент як виробничий ресурс і як його функція безпосе-редньо впливає на формування виробничих витрат і ефективність ^осподарюванкя. EVK/ИВНІСГЬ м'енеджменгу'можна^ визначихи відношенням певного результату від прийнятих рішень до виро-бничих витрат, пов'язаних з їх виконанням. У формалізованому вигляді це можна записати так:

Е = Р/В,          (1.1)

де Е - ефективність менеджменту;

Р — результат (дохід, прибуток та інше);

До основних напрямків діяльності менеджера слід віднести: визначення цілей господарської діяльності; виділення та іденти-фікащю існуючих проблем; організащю заходів, спрямованих на подолання наявних проблем; пошук, обробку і використання від-повідної інформації; розгляд і аналіз альтернативних напрямків діяльності; прийняття певних специфічних і конкретних рішень;

пр^^^^

цію діяльності всіх ланок виробничого процесу й маркетингу.

Основою діяльності менеджера є визначення цілей господа-рювання. Однак які б цілі не були визначені, їх можна досягти лише за умови високоефективного ведення господарства, склад-никами якого є оптимізація обсягів виробництва і, відповідно,

к„„трольФв„рУ„б„„,Ф„хРв„Утрат « певний цГлвсний мехашзм, виді-ляють такі основні узагальнюючі системи цього механізму: поча-ткову, тради.ійну, інтегровану інформаційну й систему менедж-

П,чаткова система характеризується слабким контролем ви-

7пр^ШГнЄимГщ™Г, яГрГило™ хиГвГдля нГоТх-Цених шдприемсТв на схадй" їх сх'ановленкя. На в1Дмшу в1Д по-чаткової системи, традиційна має вищий рівень контролю й тісно „ов’язана з опера/ивною виробничою с'истемою. т'ака система використовується підприємствами, в яких зміни в технології ви-роб/ицтва еУ„ез„ач„„мР„, виробляеться вузький асортимент „р„-дукції (робіт, послуг), а також з досить високим рівнем інтенсив-

Характерною особливістю інтегрованої інформаційної систе-ми є високий рівень контролю, тісна штегращя з оперативною виробничою системою. Однак її недоліком є не досить тісний зв’язок з організаційним оточенням.

чити як процес планування і вдосконалення тактичних і опера-тивних аспектів бізнесу з метою досягнення поставлених стра-тепчних цілей. Основними характеристиками менеджменту вит1)ат є:

3)         концентрація на оцінці прибутковості діяльності й аналізі

руху готівки та витрат;

4)         рівноцінне використання технологічних удосконалень і

шляхів економії витрат з метою збільшення прибутку;

побудові всієї системи на оцшщ витрат; постійному процесі вдо-сконалення діяльності. Завдяки цим принципам система є широ-коохоплюючою, гнучкою й активною порівняно 3 іншими систе-мами формування, функціонування, контролю та управління

це управлшня діяльністю, в процесі якої виникають витрати. Тільки шляхом змін у виробничій діяльності, зміни тактики і оперативних цілей, що, відповідно, викликає попит на певні дії або знижує його, менеджер може суттєво вплинути на рівень ви-трат.

Наступним кроком після формування витрат є їх облік і конт-роль. Виділяють такі його стадії.

1.         Визначення об’єктів обліку та контролю і встановлення стандартів.

2.         Забезпечення зв’язку обліку і контролю витрат з іншими системами діяльності підприємства.

3.         Встановлення процедур для моніторингу фактичних ви-трат.

4.         Порівняння фактичних витрат зі стандартами.

5.         Аналіз відхилень фактичних витрат від установлених стан-дартів.

щетапитазапитання[12].

Система забезпечення зниження витрат також тісно пов’язана з життєвим циклом витрат, який, у свою чергу, має зв’язок з жит-тєвим циклом продукту.

Фазами життєвого циклу витрат є:

делі.

2. Процес виробництва і формування витрат.

3.         Здійснення менеджменту витрат.

4.         Зникнення витрат.

Як показують дослідження, на четверту фазу життєвого циклу витрат припадає менше як 5 відсотків усього їх життєвого цик-

лу [12].

Таблщя 1.1

ЕТАПИ ДІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

 

Етапи  Постановочні запитання

12

1.Метадії        1. Що досягнуто в результаті діі'? 2.ЧомуцЄзроблено?

3.         Що ще, крш цього, можна було б зробити?

4.         Що ще потрібно було б зробити?

2. Місце дії     1.Девідбуласядія?

2. Чому саме тут вона відбулася?

3.Демоглабвідбутисяцядш?

4. Де мала б відбутися ця дія?

3. Час здійснення

ДІЇ       1.Коливідбуласядія?

2.         Чому саме в цей час вона відбулася?

3.         Коли могла б ще відбутися ця дія?

4.         Коли мала б відбутися ця дія?

4. Яким чином здійснено дію?        1.Якцезроблено?

2.         Чому саме так це зроблено?

3.         Як ще можна було б це зробити?

4.ЯКПСЩН6Н0 6УЛ0 6ЦЄЗР06ИТИ?

5. Виконавці дії         1.Хтоцезробив?

2.         Чому саме цей виконавець це зробив?

3.         Хто ще міг би це зробити?

4.         Хто ще повинен був би це зробити?