Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посіб. для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»/ Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

2.         Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практ. посіб. / Укл. Я. Д. Крупка, 3. В. Задорожний, Р. О. Мельник. — Тернопіль: Економічна думка, 2000. — 236 с.

3.         Гарасим П. М., Давидович I. Є., Хомин П. Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення): Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 270 с.

4.         Голов С. Ф., Єфіменко В. I. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.

5.         Горобець О. Організація управління витратами на підприємстві // Вісник Терно-пільськоїакадемїї народного господарства, 2002, - № 7/2. — С. 101-104.

6.         Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131с.

7.         Давидович I. Є. Аспекти управління витратами, пов’язаними з експлуатаці-єю виробничого устаткування, машин і механізмів // Наукові записки: Збірник нау-кових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 13. Частина 1. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — С. 145—148.

8.         Давидович I. Є. Управління витратами періоду // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвести-цій. Випуск 1. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — С. 53—62.

9.         Давидотч I. Є. Управління витратами як напрям підвищення ефективності ро-боти підприємств і організацій // Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні (збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 1—2 червня 2001 p.). — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — С. 17—20.

 

10.       Давидович I. Є. Управління матеріальними витратами — запорука підви-щення ефективності господарювання // На.кові записки: Збірник на:кових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12 Частина 2. - Тернопіль Економічна думка, 2003. —С. 4—7.

11.       Давидович I. Є. Управління матеріальними ресурсами // Економіка і ринок: Облік, аналіз, контроль. Науковий журнал, випуск 2. —Тернопіль:Економічна ду-мка, 2000. — С. 62—67.

12.       Дем'яненко С. I. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарст-ві. — К.: КНЕУ, 1998. — 264 с.

13.       Задорожний 3. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві. — Терно-піль: Економічна думка, 2006. — 336 с.

14.       Задорожний 3. В. Методичні рекомендації з обліку витрат будівельно-монтажних організацій // Баланс, 2001, — № 16.

15.       Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. з наступними змінами і доповненнями.

16.       Карпова Т. П. Управленческий учет: Учеб. для вузов. — М.: Аудит, ЮНИ-ТИ, 1998. — 350 с.

17.       Котляров С. А. Управление затратами. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

18.       Мацкевичюс И. С, Кальчинскас Г. Л. Управление затратами в АСУП. — М.: Финансм и статистика, 1989. — 221 с.

19.       Методичні вказівки до вивчення курсу «іеорія і практика калькулювання собівартості продукції в будівництві» для с^удентів спеціальності 7.050106 спеціа-лізації «Облік, контроль і аналіз у будівництві» / укл. І.Є.Давидович. — Тернопіль: ТАНГ, 1995. — 64 с.

20.       Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт // Баланс, 2002, № 34, 20 серпня, С. 13—32.

21.       Методичні р^омендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція) — К.: УкрНДЦ «Екобуд», 2004. — 64 с.

22.       Методичні рекомендацй з формуванш сюбівартості продущіі' (робіт, послуг) у промисловосгі. Затв. наказом Держкомпромполітики України 02.02.01 р. № 47.

23.       Нападовська Л. В. Управлінський облік: Монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. — 450 с.

24.       Наринский А. С. Калькулирование себестоимости в строительстве. — М.: Финансм и статистика, 1988. — 191с.

25.       Нидлз Б. и др. Принципм бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д.Колдузлл: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансм и статистика, 1993. — 496 с.

26.       Палий В. Ф. Основьі калькулирования. — М.: Финансьі и статистика, 1987. — 288 с.

27.       Панасюк В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект. — Тернопіль: Астон, 2005. — 288 с.

28.       Панасюк В. Управління витратами виробництва. — Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 118 с.

29.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт п.о фінансові резуль-тати» //Електроннабібліотека«Юрист-плюс» -К.:ЦКТ, 2000

30.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Дебет-кредит. — 2000. — № 5. — С. 82—87.

31.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» // Електронна бібліотека «Юрист-плюс» — К.: ЦКТ, 2002.

32.       Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. –Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 423 с.

33.       Пушкар М. С. Управлінський облік: Навч. посіб. / 2-е видання, перер. і доп. — Тернопіль, 1997. — 160 с.

34.       Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.:КНЕУ, 1999. — 500 с.

35.       Стуков С. А. Система производственного учета и контроля. — М.: Финансн истатистика, 1988. - 223 с.

36.       Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия. — М.: ИНФРА — М, 2006. — 218 с.

37.       Турило A. М., Кравчук Ю. Б., Турило A. А. Управління витратами підприємс-тва: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 120 с.

38.       Управление затратами на предприятии: Учеб. / В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г. А. Краюхина. — СПб.: «Изда-тельский дом «Бизнес-пресса», 2000. — 277с.

39.Хорнгрен Ч. Г., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: М.: Финансм и статистика, 1995. — 415 с.

40.       Чумаченко Н. Г. Развитие управленческого учета в Украине // Світ бухгал-терського обліку, 1999, № 10, С. 2—9; № 11, С. 2—8.

41.       Шим Джей К., Сигел Джозл Г. Методьі управления стоимостью и анализа затрат / Перівод с англ. — М.: Информационно-издательский дом «Филинь» 1996. — 344 с.

42.       Знтони P., Рис Дж. Учт: ситуации и примерьі: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. - М.: Финансьі и статистика, 1993. - 560 с.

43.       Яругова Алщш. Управленческий учет: опьіт зкономики развитьіх стран / Пер. с польс. Предисловие Я. В. Соколова. — М.: Финансм и статистика, 1991. — 240 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ігор Євгенович ДАВИДОВИЧ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 25.06.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 31.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006