Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.4. Напрями підвищення ефективності управління витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.4. Напрями підвищення ефективності управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

го збільшення. Шшриюид, якщо на шдприємстві планують зрос-тання витрат на аналітичні дослідження або розробку нових про-дуктів чи планують здійснити витрати на шдвищення кваліфі-

^іГГв^^л^ГзмГЇЇГпїЖЇ її£ приведе до зміни критичного обсягу реалізації та зони прибутко-вості для підприємства.

Управлшня витратами на сьогодні потребує свого вдоскона-лення з метою підвищення ефективності господарювання.

Досягнення своеї кінцевої мети - зкижеккя витрат виробни-

г» z ГрГгі=х„аупРсяулгРхоГ„^ 7^°z z=«

Витрати в„ро6„„РцтвУ як предмет управлшня „ими „овинні

розглядатися з позицій активного і своєчасного впливу на них з метою зниження рівня непродуктивних витрат, уникнення втрат виробництва, зниження впливу факторів, які підвищують витрати

тратами сшд вважати, безперечно, формування її комплексної си-стеми. Важливими умовами формування системи управління ви-тратами виробництва мають стати такі:

□ оперативне забезпечення шформащєю адмшістращї шд-приємств, яка необхідна для прийняття ними управлінських рі-шРе„ь з питань регулювання ви'трат виробництвда'' урахуваннізм економічних наслідків прийнятих рішень і їх впливу на ефектив-

ШСТаЬ спостерїїїеСТконтроль за фактичним рівнем витрат у відповідності з визначеними у плановій або нормативній докуме-нтаціївеличинами;

з виявлення відхилень фактичних витрат від установлених нор-мативів і ощнка їх впливу на показники ефективності виробництва;

з систематизація інформації управлінського обліку виробни-чоїдіяльностішдприємств;

з вироблення заходів щодо зниження витрат виробництва по за6езпечРе„„ю заданих „араметрів ефективно'сті: ре'нтабельност, виробництва, якості продукції, прибутковості роботи підприємс-тваР забезпеяення cnLL* його JLBCOMS спшу.

До складу завдань комплексної системи управлшня витратами „ож„а в,д„еУст„ збФ, „агромадження, контр'о/ь і а„ал,з виі^ат „е лише на стадії виготовлення продукції, а на усіх без винятку ста-діях життєвїго циклу продукту. Зупинимося детальніше на хара-ктеристиці даного питання.

Цикл являє собою сукупність процесів, які складають круго-

нту обгрунтування необхідності виробництва і проведення нау-ково-доїшдних і досшдно-конструкторських робіт аж до повного припинення експлуатації продукту та його утилізації.

Життєвий цикл продукту характеризується часов