Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.3. Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Процес оптимізації діяльності підприємства пов’язаний із по-шуком такої організації діяльності, за якої підприємство отриму-вало б максимальний ефект з мшімальними витратами.

Основна діяльність більшості пі,приємств полягає у виробни-

слідок здійснення операційної діяльності.

ний важіль базуються на класифікації витрат на змінні та постійні.

Аналіз взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток» дозволяє оперативно оцшити вплив величини та структури витрат на при-буток, що дає можливість управляти його обсягом у процесі пла-нування:

Результатом першого етапу аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяДрибуток» еізначенн/точки б^збитковост,.

Точка беззбитковості — це такий обсяг реалізації продукції

варівнийнулю.

Запишемо дане визначення у вигляді наступного виразу:

Виторг (Продажі) = Змінні витрати + Постійні витрати (8.11)

або таким чином:

(Ціна за одиницю • кількість одиниць реалізованої продукції) = = (змінні витрати на одиницю • кількість одиниць реалізованої прод.) +

+ Постійні витрати

3 даного виразу точка беззбитковості (кількість одиниць реа-лізованої продукції) визначається таким чином:

Кількість одиниць _  Постійні витрати

реалізованої продукції" Ціна за _ Змінні витрати ' ( ' '

одиницю за одиницю

Таким способом проводиться розрахунок точки беззбитковос-ті для фізичних одиниць.

У вищенаведеній формулі знаменник являє собою не що інше, як маржинальний дохід або маржинальний прибуток.

Маржинальний прибуток є верхньою межею прибутку при змші вРел„ч„„„ „остіРй„„Ух витратЛоли „остійн, ви^/и npajy-ють до нуля, операційний прибуток прямує до маржинального

Для знаходження точки беззбитковості у вартісному виразі сшд застосовувати коефщіент марж„„аЛьіі»г„Рд„ї„дуУ(відР„„-

шення маржинального доходу на одиницю до ціни за одиницю продукщї):

Точка беззбитковості

у вартюному вираз! =          Постшш витрати       (g п)

, г-       ■ -ч     Коефіцієнт маржинального доходу

264

 

Чистий дохід (виручка від реалізації) продукції

Сукупні витрати на виробництво та реалізацію   Операційний прибуток

Змінні витрати на виробницт-вотареаііізащюпродукції   Постійні витрати      Операційний прибуток

 

            Маржинальний прибуток

Рис. 8.1. Схема взаємозв'язку операційного та маржинального прибутку Отже, у точці беззбитковості виторг від реалізації продукції

ефіцішт маржинального прибутку е стайльною величиною. Тоді ^==t^™mmK ЗМШ" 06СЯГУ ВИР°бНИиТ-

(8.13)

АП = АД - Кмп, де ЛП — зміна операційного прибутку;

ЛД - змша чистого доходу (виручки) від реашзащї продукщї; Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку. Точку беззбитковості можна визначити ще й графічно (рис. 8.2).

 

Q,

Q тис. грн.

Рис. 8.2. Визначення точки беззбитковості:

ТБ — точка беззбитковості; Qv — обсяг реалізації; QKp — критичний

обсяг реалізації; ЧД - чистий дохід від реалізації; В - сукупні витра-

ти на виробництво та реалізацію; Впост — постійні витрати

Двома найважливішими лініями на графіку є лінії чистого до-

„улю, т„бтоРв„торг дорівнюе cyJynL» витратам. Отже'точка перетину лінії виторг від реалізації (чистого доходу) та лінії ви-трРт Лиробництв'о і ре^зацію продукції tmHJJc точку кр„-тичного обсягу реалізації (точку беззбитковості, мертву точку, „оріг рентабелЦст,). Будь-яка р'.зниця „о вертикалі ^лішям'и виторгу та сукупних витрат праворуч від точки беззбитковості покіуі приб^ок за дано'го „б'сягу^иробництва, а зо„у збитквв показано ліворуч від точки беззбитковості.

Графічний метод визначення точки беззбитковості вважається найкращим. Мотивація даного висновку базується тому, що на

кожному окремому випадку залежить від точності зображення лШЇ. BLp? та sL» ви^ати змшюються „рямопроп'орційно відносно фізичного обсягу, в той час як постійні витрати не змін-

У процесі проведення аналізу беззбитковості роблять такі припущення (другий етап анашзу взаємозв'язку «витрати- об-

СЯГ. ус^итрати можна чітко поділити на змшні й постійні;

•          обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації в аналізовано-му перюді;

•          змінні витрати є пропорційними, а постійні — функцією ча-су (залежать лише від періоду часу);

•          ціни на продукцію не залежать від обсягів її виробництва і є стабільними в межах аналізованого періоду.

наскільки ймовірні виробництво та реалізація продукції в межах критичного обсягу та вищого від нього.

лежить не лише від кількості реалізованої продукції, а й від частки постійних витрат, що буде віднесена на одиницю про-дукції.

Перевищення обсягу реалізації над критичним обсягом є ме-жею безпеки. Значення зони безпеки полягає в тому, що вона показує можливе скорочення обсягу реалізації, яке підприємство може допустити перед тим, як зазнає збитків.

У процесі здійснення аналізу взаємозв’язку «витрати — об-сяг- прйуток» визначають рііень безпеки „пераиГйної діяль-ності, тобто ступінь перевищення беззбиткового обсягу виробни-цтва 'та pea^au* прод^щї (ройт, послуг) „ад фак/ични'м або плановим обсягом. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності розраховується за формулою:

Д-бк„

К„ =    р ,        (8.14)

д

де Кб - коефщієнт безпеки операщйної діяльності;

Д — фактичний (або плановий) чистий дохід (виторг) від pea-

Є.Р — критичний обсяг реалізації в грошових одиницях ви-

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності є показником опе-ращйного ризику. Чим більше значення коефщієнта безпеки опе-

Якщо коефщієнт безпеки операщйної діяльності зменп^ється, це означає, що фактичний обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) прямує до критичного значення, що підвищує ризик потрапляння підприємства в зону збитків.

Планування щльового прибутку передбачає визначення такого

жання запланованого обсяг, операційного прибут(у.

ток, використовуємо таку методику:

. Змінні Постійні Бажаний

Продажі=       +          +          (8.15)

витрати витрати прибуток

чй=~=:—)у —-

Обсяг реалізації _ Постійні витрати + Бажаний прибуток у вартісному виразі Коефіцієнт маржинального доходу

Постійні витрати +

Обсяг реалізації         +Бажаний прибуток

у натуральному виразі Маржинальний дохід на одиницю

(8.17)

Визначення залежності величини прибутку від змши обсягу реалізації здійснюється за допомогою механізму операційного левериджу (операційного важеля).

Величина операщйного левериджу (операщйного важеля) по-казує, на скільки відсотків зміниться операційний прибуток за зміни обсягу реалізації продукції на 1 %:

ОЛ = —,         (8.18)

AQ

АЙ-змшаобсГгуреал.заці;-.

Силу дії операційного левериджу можна визначити за фор-мулою:

ОЛ = —,         (8.19)

П

або

ОЛ = ^±Н       (8.20)

П

^-ЗЇЖЬь обсяг p„.

J наведених формул випливає, що чим більша частка постій-них витрат у їх загальному обсязі, тим сильніша дія операційного левериджу (важеля). Чим більша величина операщйного левери-джу (важеля), тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягу реалізацппродукщї.

вплГсгу™' в^Гіл^^ер^Г^иб^ (рис. 8.3).

Аналіз беззбитковості та механізм операційного левериджу базуються на припущеннях, що рівень цш та витрат є незмшними величинами протягом періоду, що аналізується. Тому ефектив-ність їх застосування буде високою тільки в короткострокових

періодах. У реальних умовах господарювання всі чинники впли-ву на прибуток, особливо ціна та повна собівартість продукції, зазнають постійних змін.

Якщо підприємство має високий рівень постійних витрат у загальному обсязі витрат підприємства

Шдприємство має високий рівень операційного левериджу

Незначне збільшення обсягів

реалізації може привести

до істотних змін операційного

прибутку в бік збільшення

Шдприємство має значний рівень

підприємницького ризику, оскільки

незначне зменшення обсягу

реалізації призведе до значних

втрат операційного прибутку

Рис. 8.3.Впливструктуривитрат на операційну діяльність [37]

Оптимізащя операщйної діяльності передбачає не тільки оп-тимізацію витрат підп.иємства, а також удосконалення цінової політикишдприємстїа

При розробці цінової політики необхідно проаналізувати, до чогоРпр„РведРе зміна ці’„ ш „родукшю, яку „ро'дають. L основі дослідження взаємозвязку «витрати–обсяг–прибуток» оцінюють обсяг реалізації за цінами, що змінилися, і вплив чинника цін на

ПР Необхідно звернути увагу на те, що шдприємство щкавить не тільки зростання, а й зниження реалізащйних цш, бо при цьому критичний обсяг реалізащї стає більшим. Якщо обсяг реалізащї буде зростати, то зниження цін не матиме негативних наслідків. Однак, як зазначають A. М. Турило, Ю. Б. Кравчук та A. А. Ту-рило, іут „еобхідно „цінити прУ„РдуИ„вИ мож^сті шдприемі тва щодо розширення виробництва, наявності потужностей.

сновок стосовно збільшення попиту на пропоновану продукцію. Ці питання переважно пов’язані з аналізом цінової еластичності та [3оз.обкою високоефективної цінової політики підприємст-

Отже, загальна методика оптимізації операційної діяльності підприємства за критерієм витрат (на основі аналізу беззбитково-сті) має такий вигляд (рис. 8.4).

Визначення точки критичного обсягу

Визначення достатньої зони прибутковості

Аналіз чутливості прибутку до зміни ринкових чинників

 

Вплив зміни цін реалізації               Вплив

зміни

постійних

витрат            -►      Аналіз покриття постійних

витрат                        Вплив

зміни

змінних

витрат                        Аналіз спі-

льного

впливу

чинників

 

Ціноут-ворення

2

Оптимізація виробничої

програми, вибір раціо-

нального асортименту

 

Обґрунту-вання до-даткових видатків

Оптимізація операційної діяльності

 

1

            Доціль-

Вибір і ність при-

заміна йняття

устатку-          додатко-

вання  вого за-

            мовлення

Виробниц-

тво або за-

купівля на-

півфабрика-

тів, ком-плектуючих

виробів

Рис. 8.4. Методика оптимізації операційної діяльності на основі аналізу беззбитковості [37]