Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Показники ефективності управліня витратами та їх характеристика : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Показники ефективності управліня витратами та їх характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Ефективність управління витратами вимірюсться величиною прибутку (доходу), отриманого в д реалвації продущ ї, вико-

£Л ро^ чи н^дання послуг. Збшьшення при^У (доходу) свідчить про підвищення ефективності господарювання в щлому, у т. ч. і управління витратами, а його зменшення, навпаки, про зниження такої ефективності.

Прибуток може зростати за умови: збільшення відпускних цш; зниження рівня виробничих витрат; удосконалення структури продукції, яка випускається на підприємстві; підвищення вартос-

^r^Z^Z^^^^L посдШних _ У цвому разі можливикш е два шляхи. По-перше, за рахунок по-

прогресу і т. п. По-друге, за рахунок реструктуризації виробниц-

^Z7rpo,==pV=x.- — -

2. Шдвищення прибутку при збільшенні ПОСТІЙНИХ витрат, що означає абсолютне розширення виробництва за рахунок прибут-

формули в„з„а,е„„я рівня рентабелвності, де в лиселвнику міс

збільшить результативний показник. Досягти зменшення постійних витрат при незмшній абсолютній сумі прибутку можна їх пе-регрупуванням за видами продукщї, відповідно скорочуючи й розширюючи виробництво певних видів продукції.

4. РШдв„ще„Р„Я р,в„я рентабельност,' „Гсподарювання „р„ зниженні постійних витрат і абсолютної суми прибутку. Такий процес може відбуватися за умови, коли темпи зниження постій-них витрат перевищують темпи скорочення абсолютної суми

Крім величини прибутку (доходу), до показників ефективності управлшня витратами відносять ще й показники рівня рентабе-льності виробництва і прибутковості.

віддачі виробничих витрат, слід зазначити, що цей показник зна-

з£р£ прїщ, втіленої в проду™. 3 ші^боку, ефект від проду-

кількості додаткових визначених шляхом розрахунків показни-ків, які неможливо отримати на рівні підприємств. Це такі показ-ники, як рівень реального задоволення відповідної кшцевої по-треби за певними видами продукту, затрати сукупного робочого

дукції до її ціни. Економічна сутність цього показника полягає в тому, що вш відповідає всім критеріям сусшльної ефективності: зниженню собівартості продукції, зростанню обсягів її виробниц-тва і реалізації, а також підвищенню рівня споживчої вартості продукту. Цей показник гнучко реагує на рух ціни як серцевини

економіки, відображаючи її динаміку та оцінюючи ефективність виробництва адекватно цій динаміці.

Порівняльний аналіз показників ),івня рентабельності (Р) і

Z подаЛітч'из/яний „ауУк„ФвеРць С. L Дем’/ненко [12]. За од„„„-цю ним взято базовий рівень роз1,ахункових показників.

2. <1, >1, С=1, , П>і, Є>1 , , Р>1, ,Є-Р<1,Є<Р; ( 8.3 )

C>1, И>1 11-(8.5

вості можна простежити реакцію цих показників на динаміку цін і собівартості. Так, якщо ціна постійна, а собівартість продукції має тенденщю до зниження (8.1), спостерігається й відносне зниження рівня прибутковості порівняно з рівнем рентабельнос-

кож ефективність виробництва. Навпаки, при зростанні собівар-тост, їстабільнШ uiSi (8.2) знижуються яЛбсолютна величин'а

прибутку, так і показники рентабельності та прибутковості. Од-нак темпи зниження двох останніх показників різні - рівень прибутковості зростає більше, ніж рівень рентабельності. Це по-яснює той позитивний момент, коли при збільшенні собівартості ціна не зростає, залишаючи тим самим незмінними витрати спо-живача. Однак з точки зору економіки загалом ця ситуащя має бути проаналізована ще глибше і насамперед з позищй ефектив-ності використання ресурсів. Цей елемент аналізу засвідчує не-ефективне розміщення ресурсів і є сигналом до необхідності пе-реміщення ресурсів в шші галузі виробництва.

У ситуащї, коли цша зростає, а собівартість залишається не-змінною (8.3), підвищуються всі розрахункові показники, але прибутковість нижча від рівня рентабельності, що означає зни-ження ефективності. Це пояснюється як гнучкішою реакцією

показника рівня прибутковості на динаміку ціни, так і тим, щ-

сурсі. у,даній галузі пр„ вЕробншГтв, даного вид'у продукїи. Адже підвищення ціни не завжди є однозначно негативним чинником. За відповідних умов функщонування ринкової еко-номіки, коли зростає попит на продукцію при стабільній собіва-ртост, одиницґпродукшї, в„„„кРав ситуаш/значного „ідвищен-ня ефективності виробництва з позицій мікрорівня. Це досягається передусім завдяки впровадженню нових технолопй виробництва. Однак з позищї економіки загалом, незмшність

-Х™е ^ГзГвГвГо^Гв^Г вГаТ^ TZI тання собівартості продукції.

В умовах зростання цши і зниження собівартості продукщї (8.4) також підвищуються всі розрахункові показники. Однак водночас фіксується й зниження рівня ефективності виробницт-ва. Пояснюється це знову ж таки відповідною реакцією показни-ка рівня прибутковості на зростання ціни. Адже з позиції класич-ної теорії ринкової ек,номіки це не нормальне явище, коли

ва^.^^

виробничих циклах під впливом ринкових механізмів пропозиція продукції на ринку збільшиться і знизиться ціна. Однак і в умо-вах підвищення як ціни, так і собівартості, коли прибуток зростає або „е змінюється (8.5), ефекдившст'ь в„роб„„цтвРа та'кож зіжу-ється. У цьому разі темпи зростання ціни перевищують або дорі-внюють темпам шдвищення собівартості. Знову ж таки, відпові-дно реагуючи на зростання ціни, показник рівня прибутковості свідчить про зниження ефективності конкретного виробництва через призму всієї економіки.

В умовах підвищення ціни й собівартості, яка зростає вищими темпами (8.6), простежується також шдвищення ефективності. Тут ми знову маємо справу з діалектичним взаємозв’язком дина-

в ан^опчних сихуащях нГрацшнально викорисховуюхься ресур, си, що регулюється в наступних виробничих циклах.

При всіх варіантах динаміки собівартості, за винятком одного (8.9), в умовах зниження цши спостерігається зростання ефекти-вності. Так, при стабільній собівартості (8.7) знижуються всі роз-рахунков, „OLHHKH. Як, в попер'едньому в'ипадку, зниження'ці-ни вказує на економію витрат споживачів продукції, що з точки зору сусшльства загалом є позитивним фактором. При зниженні ціни й собівартості (8.8) важливими є темпи цих знижень. У цьо-

рорівня. В ySo^U. з„„жУуються і ціна і собі^(8.9), але темпи цього зниження однакові або собівартість зменшується

всіх розрахункових показників. Поясненням цьому є збільшення

„аРрж„„аль„„„Рв„тратаУ„ і ці„і.РОд„ак, як відомо' така ситуація „е може бути вигідною з позиції конкретного підприємства, і в на-ступних'.иробнияих риклдах проп„зР„ція „а р„4 продукрії з„И-жуватиметься. Це приведе до врівноваження собівартості одини-ці продукції, маржинальних витрат і цін.