Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Причини відсутності системи управління витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Причини відсутності системи управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Діюча раніше вітчизняна система обліку затрат на виробницт-во повнісїю відповідала вимогам центрашзованого управлшня економікою, забезпечувала отримання шформащї про фактичні

тувалась і тому не використовувалась, так як не було глобального

єю із головних причин того, що на практищ не знайшли широко-го використання теоретичні розробки різноманітних методів об-шкузатраттихчасів.

Останнім часом активно вивчається зарубіжний досвід обліку

Цо^а^

аналізу в Україні розглядаються ще недостатньо.

Вивчаючи зарубіжний досвід, не сшд нехтувати результатами досліджень вітчизняних науковців, що також були спрямовані на вирішенняпроблемиуправліннявитратами.

Так, у 80—90-і роки центральними органами управління на основі peVxaxiB н'аукових досшджень і y^bHeU передової практики було здійснено ряд заходів у сфері планування: посиле-„ий ко„„леУкс„„й шдх,д дР„ „лашв PIZ \snyj, створена сис-тема планових норм, визначені методи оцінки ефективності впровадження нової техніки, створені передумови для шдвищен-ня якості планів та зокрема для більш обгрунтованого розрахунку планового рівня затрат на виробництво, виявлення резервів зни-ження собівартості продукщї, посилення режиму економії. Однак

ла вимогам управління підприємством та не стимулювала скоро-чення затрат.

Велика увага також надавалась плануванню зниження собіва-

ляло визначати вплив на затрати заходів з підвищення науково-

трудових затрат на виробництво здійснювалось на основі більш широкого впровадження нормативного обліку затрат на вироб-ництво і його елементів. Особлива увага при цьому була зосере-джена на пошуку можливостей оперативного виявлення відїи-лень від діючих норм.

Деякого покращення було досягнуто в розвитку методів еконо-МІЧНОГО анал13у сойваріосгі продукци. Так, була розроблена ха впроваджена в практику методика комплексного аналізу затрат на

Отже, вітчизняна практика господарювання містить багатю-щий арсенал форм і методів впливу на затрати виробництва, які є елементами планування, стимулювання та інших ланок господар-ського механізму.

Однак окремі заходи не могли виршшти проблеми управлшня витратами в глобальному масштабі, а приводили лише до частко-вого покращення обшку та незначного скорочення затрат. Тому необхідно вивчати досвід управління затратами в зарубіжній сис-темі управління, не відкидаючи при цьому все те цінне, що було досягнуто вітчизняною системою управлшня і на щй основі роз-робити конкретні рекомендації для підприємств і їх структурних підроздішв, функціональних служб, а також для керівників усіх

Для цього всі елементи, необхідні для управління затратами, у нас є. До таких окремих елементів слід віднести:

ня. Нам не вистачає інтегрованої системи обліку, яка б обслуго-вувала всі функщї управлшня необхідною шформащєю для

Основний недолік в існуючій вітчизняній практиці зводиться до того, що на більшості шдприємств завдання з управлшня ви-тратами вирішувались лише частково і окремо по кожній функції

„ічР„„й а„ал,з, контролЛ регулюванкя со'бівартості ^ії, т„ зниження собівартості продукції слід розглядати як завдання комплексне, яке повинно вирішуватися системно.

Лише на основі управлшня безпосередньо процесом форму-вання собівартості, тобто в місцях виникнення затрат та в тісно-му поєднанні всіх функцій управління можливо здійснити управ-ління собівартістю згі’но з вимогами системи управління.

Так як існуюча розєднаність окремих функщй ні до чого по-зитивного не привела, то в сучасний період система управління формуванням з'трат „а вироб'ництво „овіна „ргашчко'включа-ти планування, нормування, облік, контроль та регулювання со-бівартостл. Ця проблеіа „е „ова, ще в колишньоУрадянському Союзі ставилося питання комплексного вирішення проблеми со-

виробничих затрат, облік фактичних заірат, калькулювання фак-тичної собівартості, аналіз собівартості про.ущії і відхилень від

^івартістю щлддукшї (в системі управл^ського „бшУу). Остан-нє співзвучне зі світовою практикою, яка свідчить, що в ході зро-

ттттшт

шформащї про затрати і собівартість, в нашій країні, починаючи з 1965 року, увага до проблеми контролю за витратами виробництва поступово послаблювалась. Так, показник собівартості, по-

донього.

У результаті розмір щорічного зниження собівартості постій-

„оз„еР„шУувавсяР

1966—1970 рр. — 1 %;

1971-1975 pp. - 0,6 %;

1976—1980 рр. — 0,1 %.

А в подальшому собівартість не лише зменшувалась, але й по-чала зростати. Цьому, в першу чергу, сприяла податкова політика нашоїдержави.

Так, шдекс затрат на 1 крб. товарної продукщї у 1989 рощ виріс

зростанням ринкових цін. He зважаючи на серйозні негативні на-слідки цих явищ, висока вартість товарів у сучасних умовах має і свої позитивні моменти. Вона змушує, з однієї сторони, випдно розміщувати всі види ресурсів, а з другої, — спрямовувати діяль-

приведе. Отже, необхідно підприємствам самостійно шукати нові шляхи виходу з кризи.