Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.4. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Перспективним напрямком в управлінні формуванням собіва-ртості є контроль динаміки затрат. Він дає змогу виявити тендензації, так і в розрізі окремих структурних підрозділів та статей за-трат. Останшй являє собою шс%умент управлшня формуванням прибутку за принципом:

Витрати -> Обсяг виробництва -> Прибуток

Ця формула управлшня вимагає наявності шформащї щодо витрат, нормативів, відхилень від стандартних норм і коштори-сів, даних калькуляції собівартості окремих видів продукції, об-ліку результатів Уреалізац« за в'идами в„Рро6ів.

На величину валового прибутку мають вплив такі групи фак-торів:

• відхилення по виторгу від реалізації продукції;

raHax=r=—^

елементів досшдження:

□          горизонтального аналізу — вияв відхилень від минулого періоду або кошторисів за звітний рік:

□          вертиксшьного аналізу дослідження складових частин кожного показника і їх змін у загальній величині відхилень:

□          трендоеого аналізу — вивчення динаміки змін за ряд звіт-них періодів.

Мета анашзу динаміки затрат - встановлення цши на проду-кщю шляхом шдбору великої кількості факторів, що дають змогу підтримувати достатній для підприємства чи організації рівень ефективності виробництва.

Як форму попереднього контролю затрат аналіз динаміки ви-трат застосовує два шдходи до реашзащї мети: пошук шляхів зниження затрат у процесі розробки виробу та вияв шляхів зни-

™ЗГрТШТ„:І„7^Гпер,„„ вимагвв звсхосування

ництва для прийняття короткострокових рішень.

Дослідження динаміки витрат містить аналіз:

к„р;*г=рф„сГонування підщ™'ЗВІІІВ про в-

•          порівняння за ряд звітних періодів фінансових кошторисів, відхилень від нормативів;

•          витрат, пов'язаних з ремонтом, придбанням і утриманням

•          розширення підприємства з метою зниження сукупних ви-трат виробництва;

•          необхідності зняття з виробництва певних видів продукції для шдвищення прибутку при тому асортименті, що залишився;

. збільшення обсягу реашзащї окремих видів продукщї при зниженні на них цш з метою перерозподілу накладних витрат;

•          якості і термінів придатності матеріалів, які знаходяться в

•          списання незавершеного виробництва по анульованих замо-вленнях;

•          витрат на пакування і доставку продукції до споживача;

. освоєння випуску нових видів продукції і проведення досш-дницькоїроботи;

.оцшкийтдготовки персоналу;

Перш за все встановлюється зв'язок між продуктом і його скла-довими частинами, який буде характеризувати виробничі відно-сини виходячи з фактично затрачених на їх виробництво часу і коштів.

Продукти за своїм зовнішнім виглядом можуть значно відріз-„ятись оУд„„ від одного, проте в т„й же час бут„Ув„г„товле„„мР„ в одному технологічному процесі або, навпаки, ззовні бути схожи-„„, „рУоте мати різні м^оди виробництва і маркет„„гуУ Врахову-ючи конкуренцію, вибирають продукт за тією чи іншою ознакою. Слід мати на увазі, що вибір за ознакою конкурентоздатності найбільш правильний.

Вибір продуктів за ознакою валового прибутку базується на величиш обсягу виробницхва. При незначному зниженш прямих затрат і великому обсязі виробництва можуть бути досягнуті хо-роші результати. У цьому випадку аналітики звертають свою ува-гу не на минулі дані, а на перспективу. У всьому іншому маржи-нальність продукту залежаїиме від цшової і маркетингової політики підприємства чи організації.

Додатковими принципами вибору продуктів є високий чи ни-зький рівень змшних і постійних витрат. У такому випадку бух-галтер-аналітик пов'язує величину змінних витрат з прибутком та маржинальним вкладом по щодо покриття постійних витрат і отримання чистого прибутку.

метод аналізу вартості, який означає пошук шляхів зниження витрат шляхом перевірки можливостей заміни частини проду-

буд.веІн'их робіт). Дани/метод „оже бути викор/станий „е

всіма підприємствами, а лише тими, де управлінський облік

об’єктами чи призначенням, розробка альтернативних варіан-тів, що змінюють вартість.

Інший важливий момент аналізу — дослідження з точки зору використання виробничих потужностей.

цьому нормальний рівень забезпечує максимально можливий об-

вважається базовим і застосовується для вияву тенденщй змши величини затрат. Інколи за базовий вибирають очікуваний рі-

року.

Вибір того чи шшого рівня використання виробничих потуж-ностей та одиниці виміру використання виробничих потужностей

:«£* *ак=? - ™— —

Наприклад, будь-яке підприємство випускає один вид продук-цпімаєтакіпоказники(табл 7.5).

Таблиця 7.5

ПОКАЗНИКИ ДЮЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показник        Нормативніданіна одиницю продукції      Фактичні дані на випуск

Основні матеріали (3- 15 000), грн 45 000 71 680 000 (5120 грн- 14 000)

Нормо-години для випуску одинищпродукції      8          —

Пряма заробітна плата (8 год • 2100), грн 16 800 28 750

(12 500 нормо-

год. х 2300)

Загальні змінні витрати (8 год • 3925), грн            31 400 50 000 000

Загальні постійні витрати (8 год • 2625), грн        21 000 40 000 000

ностей, од.     2 000   1600

Нормативне рівняння подано показниками за формулою: Загальні витрати = постійні + змінні

114 200 грн = 21 000 + 31 400 + 16 800 + 45 000 — на одинщю продукції;

228 400 грн = 42 000 + 62 800 + 33 600 + 90 000 — при норма-

ЛЬИ^^3И^^,^^І декшька методичних

прийомів аналізу зміни загальних витрат.

Перший варіант передбачає поступову змшу показників у нормативному (бюджетному) рівнянні.

 

Фактичні затрати      Затрати при фактич-них годинах роботи  Затрати при нормо-годинах роботи            Нормативні затрати

190 430 (40 000 + 50 000 + + 28 750 + 71 680)      189 942,5

(42 000 + 12 500 х

3925 + 16 800 х

х 1600 + 45 000 х

х 1600)            191 120

(42 000 + 12 800 х

х 3925 х 16 800 х

х 1600 + 45 000 х

1600)   182 720

(12800 ■ 2625 +

+ 12 800 ■ 3925 +

16 800- 1600 +

+ 45 000- 1600)

Відхилення, ви-кликанізмінами      в плані

189 942,5 -

- 190 430 = -487,5     продуктивності

191 120 -

- 189 942,5 =

=+1177,5        ступеня викорис-таннявиробничих

потужностей

182 720- 191 120 =

= -8400

Загальне відхилення: 182 720 190 430 = -7710,0 тис. грн

С^^ГГФТ=;РЗГКРИ„^ГІЬСЯ на нормативних

 

Фактичні затрати      Затратиприфактич-нихгодинахроботи      Затратиприфактич-

нихгодинахроботиі

нормативних ставках

затрат Нормативні затрати

190 430           189 942,5        180 755

(12500 ■ 2625 +

+ 12 500 ■ 3925 х

х 16 800- 1600 +

+ 45 000- 1600)         182 720

Відхилення, ви-кликанізмінами:     у плані

189 942,5 -

- 190 430 = -487,5     ступеня викорис-

180 755 -        Продуктивності

182 720-180 755 = = +1965

Загальне відхилення: 182 720 190 430 = -7710,0 тис. грн

Третій варіант має певні недошки, оскільки фактичні затра-ти порівнюють з жорстким кошторисом без урахування змін ко-

 

Фактичні затрати      Затрати за стабільним

(жорстким) коштори-

сом      Затрати при фактич-

них годинахроботиі

нормативних ставках

затрат Нормативні затрати

190 430           203 680

(42 000 + 62 800 +

+ 16 800- 1600 +

+ 45 000-1600)          180 755           182 720

Відхилення, ви-кликані змінами:    у кошторисі

203 680 -

- 190 430 = +13

250      ностей

180 755 -- 203 680 = -22 925           продуктивності праці

182 720-180 755 = = +1965

Загальне відхилення: 182 720 190 430 = 7710,0 тис. грн

Кожний з варіантів аналізу загальних відхилень має позитивні та негативні сторони. Проте у будь-якому випадку аналіз показує

льних непрямих затрат в доповнення до аналізу прямих затрат і схрукхурХс зрушені Загальний вплив уС1х фа'кхо^в на рез'уль-тативність діяльності шдприємства чи організащї дає змогу кері-вникам вибрати такий варіант управління, який, на їх думку, є найкращим.