Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Методи вивчення поведінки витрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Методи вивчення поведінки витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Витрати мають властивість поводитися по-різному. Під пове-дінкою витрат розуміють характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства.

Зміни у складі та величині витрат відбуваються під впливом певних подій та операщй, що мають місце в процесі господарсь-кої діяльності. Тому діяльність, яка впливає на витрати, назива-ють фактором витрат.

Приклади факторів витрат наведено в табл. 7.1.

Таблщя 7.1

ПРИКЛАДИ ФАКТОРІВ ВИТРАТ ДЛЯ РІЗНИХ ФУНКЦІЙ БІЗНЕСУ

 

Функція бізнесу         Фактори витрат

Дослідження і розробки       Кількість проектів. Технічна складність проектів

*оА7рГсГродук*по- Кількість виробів. Кількість складових час-тин виробу

Виробництво            Обсяг виробництва. Кількість переналадок устаткування. Основна заробітна плата

Маркетинг     Кількість рекламних оголошень. Кількість продавців. Виторг

Доставка        Кількість замовників. Вага вантажів. Від-стань перевезень

Обслуговування клієнтів     Кількість замовлень. Час обслуговування

Управління    Кількість замовлень. Кількість персоналу

Розуміти взаємозв'язок між витратами та певними факторами дуже важливо, оскшьки це дозволяє передбачити майбутні реле-вантні витрати, що необхідно для прийняття управлшських рі-шень. Для опису «поведшки» витрат у літературі традищйно ви-користовують терміни: «змінні витрати» і «постійні витрати», a

му, як основний фактор витрат, звичайно розглядають обсяг дія-

Вивчення поведінки витрат дозволяє здійснити оцінку витрат і побудувати їх функцію.

^ZZZZ^LSl ™Гв™ мі'жГ^ЗТа різними

чинниками на підставі дослідження минулої діяльності.

Функція eumpam — це математичний опис взаємозв'язку ви-траттаїхфактора.

У спрощеному вигляді функція витрат може бути описана так:

Y = a + bx,

7.1)

де Y загальні витрати; а- загальні постійні витрати; Ь-змінні витрати на одиницю діяльності; х— значення фактора (чинника) витрат.

Ha практищ витрати, як правило, залежать від декшькох фак-торів витрат, але для побудови функщї витрат здебільшого виби-рають один чи два найвпливовіші фактори.

Функщя витрат полегшує передбачення витрат, тобто прогно-зування майбутніх витрат для різних рівнів (умов діяльності).

його постійні витрати становлять 50 000 грн, а середні змінні ви-трати на одиницю продукщї - 100 грн.

Тому функція витрат підприємства матиме вигляд:

Г= 50 000 + 100Х      (7.2)

Отже, якщо підприємство планує реалізувати 600 одиниць продукщї, то загальні витрати становитимуть:

Y = 50 000 + (100 • 600) = 50 000 + 60 000 = 110 000 грн.

Побудувати функцію витрат можна будь-яким із запропоно-ваних нижче способів, зокрема з допомогою технолопчного ана-лізу, методу аналізу облікових даних, методу вищої—нижчої то-чк„У,„ „ет„Уду візуіьного пристосування.

Технологічний аналіз — це системний аналіз функцій діяль-ності задля визначення технологічного взаємозв'язку між витра-тами ресурсів та результатами діяльності.

Такий аналіз потребує детального вивчення всіх операцій, їх дощльності, визначення необхідних операщй, потреби ресурсів та оцінки адекватності їх використання. Це своєрідний функціо-нально-вартісний аналіз діяльності.

Перевагою такого аналізу є те, що він орієнтований на майбу-тні операщї, а не на вивчення минулої діяльності. Проте вш по-требує значних витрат часу і коштів.

"ИЇ„=К;^ГР^=°С6;ГЦЬ„Г„ МЄТ„ДУ В„К„„

дані такого прикладу.

Приклад 7.1.

BAT «Метеор» за звітний місяць виготовило 200 одиниць продукціг. Аналіз витрат підприємства, відображених на рахунках бухгалтерсь-кого обліку, наведено в табл. 7.2.

За результатами наведеного аналізу функція витрат BAT «Метеор» може бути описана так:

7= 3989 + 36,65Х Нехай в наступному періоді підприємство планує збільшити обсяг виробництва до 300 одиниць продукції, а витрати на оренду виробни-

^55SSS2r^rHi на 10°грн' ~—витра"

(3989 + 100) + (36,65 • 300) = 15 084 грн.

Таблщя 7.2

ОБЛІКОВІДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ, ГРН

 

Стаття витрат           Загальні

витрати

(У)       Постійні

витрати

(а)        Змінні витрати          Змінні ви-

трати на

одиницю

продукції (в)

Сировина і матеріали           4000    —        4000    20,00

Заробітна плата виробничих робітниківзвідрахуваннями           3000    250      2750    13,75

Витрати на утримання та експлуатащюустаткування      2230    1800    430      2,15

Загальновиробничі витрати            900      900      —        —

Адміністративні витрати     789      789      —        —

Витрати на збут        400      250      150      0,75

Разом  11 319 3989    7330    36,65

Метод аналізу облікових даних досить широко застосовується

Через те його вадою є певна суб’єктивність та можливість суттє-вих відмінностей між минулими та майбутніми умовами діяльно-сті. Певною мірою уникнути зазначених вад можна за допомогою серії спостережень взаємозв'язку між фактором витрат та витра-тами з допомогою методу вищої нижчої точки.

Цей метод передбачає визначення функції витрат на основі

%ш ілюсїрації практ/чного застосува^ня „етоду в„Щ„і-„„-жчої точки діяльності використаємо дані табл. 7.3. Вони свідчать, що найвищий обсяг діяльності становить 144 машино-години, a найнижчий — 69 машино-годин.

Таблиця 7.3

ВИХІДНІДАНІДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ

 

Тиждень         ""ЇГЕЗ—         ВТ=;*ТЇГ"Я

1          102      17 850

2          132      18 165

3          93        15 060

4          108      18 755

5          90        11 550

6          144      21 840

7          117      17 700

8          69        10 650

9          123      19 740

10        141      15 480

11        102      11 280

12        72        14 445

Перенесемо результати спостережень у табл. 7.4 і розрахуємо різницю між витратами у вищій та в ниж4 точках діяльності.

Таблщя 7.4

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ МЕТОДОМ ВИЩОЇ—НИЖЧОЇ ТОЧКИ

 

Результат спостереження    Фактор витрат, машино-год.          Витрати на обслуговування устаткування,грн

Найвище значення фактора витрат            144      21 840

Найменше значення факто-ра витрат        69        10 650

Різниця           75        11 190

Отже, при зростанні обсягу діяльності на 75 машино-годин за-гальні витрати зросли на 11 190 гривень. Звідси змінні витрати на 1 машино-годину складають:

11 190 : 75= 149,2 грн.

Виходячи з цього, постійні витрати дорівнюють:

21 840 - (144 • 149,2) = 21 840 - 21 485 = 355 грн, або:

10 650 - (69 • 149,2) = 10 650 - 10 295 = 355 грн. Отже, функція витрат в даному випадку має такий вигляд:

7=355 + 149,2Х. Графічно цю функцію витрат зображено на рис. 7.3.

 

Машино-годин

Рис. 7.3. Лінія функції витрат, визначена методом вищої—нижчої точки

ТриГкористанні даного методу лінія функції витрат прово-диться через вищу й нижчу точки графіка, ігноруючи всі інші то-чки. Але якщо всі інші точки не мають тісного взаємозв'язку з вищою та нижчою точками (рис. 7.4), то функція витрат не відо-бражатиме реальної залежності між витратами та їх фактором.

 

Машино-годин

Рис. 7.4. Пастка методу вищої-нижчої точки

графічний підхід до визначення функцй' витрат, при якому ана-літик візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. Охарактеризуємо суть наведеного способу з допомогою прикладу.

Приклад 7.2.

Припустимо, що в нашому випадку аналітик, намагаючись врахувати всі точки на графіку, провів лінію функції витрат таким чином (рис. 7.5):

Машино-години

Рис. 7.4. Лінія функції витрат, визначена візуально

3 наведеного графіка видно, що постійні витрати становлять 5000 грн. Для розрахунку змінних витрат використовуємо дані при об-сязі діяльності 132 машино-години. В цій точці загальні витрати скла-дають 18 165 грн. Отже, змінні витрати дорівнюють: 18 165 - 5000 = 13 165 грн. Відповідно змінні витрати на 1 машино-годину становитимуть:

13 165 : 132= 99,73 грн. Функція витрат у цьому випадку буде:

7= 5000 + 99,73Х. Метод візуального пристосування дозволяє уникнути вад ме-тоДУ вищої-нижчої точки, але не уникнути суб'єктивності, оскі-льки результати розрахунків суттєво залежать від точності ока та несхибностірукиан^ітика.